GET /api/classifications/v2/classifications/sektoriluokitus_1_20230101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=sv
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "level": 1,
    "code": "S.1",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Totala ekonomin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11",
    "level": 2,
    "code": "S.11",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "parentCode": "S.1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Icke-finansiella företag"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Företagssektorn omfattar företag och bostadssamfund med undantag av finansiella företag och försäkringsföretag."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.111",
    "level": 3,
    "code": "S.111",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11",
    "parentCode": "S.11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Företagssektorn består av institutionella enheter som är självständiga juridiska enheter och marknadsproducenter och vars primära verksamhet är att producera varor och icke-finansiella tjänster. Företagssektorn omfattar också kvasibolag.\n\nDe institutionella enheter som omfattas är följande:\n– privata och offentliga bolag, andelslag och handelsbolag samt offentliga producenter som är marknadsproducenter och främst ägnar sig åt produktion av varor och icke-finansiella tjänster\n– icke-vinstsyftande organisationer som betjänar företag och hushållens företagsverksamhet och som är självständiga juridiska enheter\n– huvudkontor som har bestämmande inflytande över en koncern av marknadsproducerande bolag, om den dominerande verksamheten i koncernen i stort – mätt som förädlingsvärde – är produktion av varor och icke-finansiella tjänster\n– specialföretag (SPE) vars primära verksamhet är tillhandahållande av varor och icke-finansiella tjänster\n– privata och offentliga kvasibolag som är marknadsproducenter och främst ägnar sig åt produktion av varor och icke-fi nansiella tjänster. Kvasibolag måste ha tillräckligt med uppgifter för att kunna upprätta en fullständig bokföring och de leds som om de vore bolag. Deras faktiska förhållande till ägaren motsvarar det förhållande ett bolag har till sina aktieägare\n– konstruerade inhemska statistiska enheter som behandlas som kvasibolag. Konstruerade inhemska enheter omfattar:\n   * de delar av utländska enheter som har sin huvudsakliga ekonomiska hemvist    (dvs. att de i de flesta fall bedriver ekonomisk verksamhet under ett år eller mer)   inom landets ekonomiska territorium\n   * utländska enheter i egenskap av ägare till mark eller byggnader på landets  ekonomiska territorium, men då bara i fråga om transaktioner som avser sådan   mark eller sådana byggnader."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11101",
    "level": 5,
    "code": "S.11101",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.111",
    "parentCode": "S.111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, offentliga"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Undersektorn offentliga icke-finansiella företag består av alla icke-finansiella företag och kvasibolag som betraktas som självständiga juridiska enheter och står under bestämmande inflytande av offentliga enheter.\n\nDe viktigaste faktorer som ska beaktas för att fastställa om ett företag står under bestämmande inflytande av offentliga enheter finns angivna i punkt 4.2.\n\nEn enda faktor kan vara tillräcklig för att fastställa att företaget är offentligt styrt, men i andra fall kan flera olika faktorer tillsammans peka på att så är fallet.\n\nOffentliga kvasibolag är sådana kvasibolag, t.ex. offentliga affärsverk, som ägs direkt av offentliga enheter."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11102",
    "level": 5,
    "code": "S.11102",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.111",
    "parentCode": "S.111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, nationella privata"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Undersektorn nationella privata icke-finansiella företag består av alla icke-finansiella företag och kvasibolag som betraktas som självständiga juridiska enheter och som inte står under bestämmande inflytande av offentliga enheter eller av utländska institutionella enheter. Denna sektor omfattar också alla icke-vinstsyftande organisationer som betjänar företag och hushållens företagsverksamhet (t.ex. arbetsgivar- och näringslivsorganisationer).\n\nKvasibolagen omfattar självständiga näringsidkare med relativt omfattande och företagsmässig verksamhet samt vanligen dubbel bokföring. Kriteriet på företagsmässighet tillämpas i praktiken så att näringsidkare, oberoende av bokföringssätt, som i genomsnitt sysselsätter minst två personer räknas till nationella privata icke-finansiella företag.\n\nEn enskild institutionell enhet – ett annat företag, ett hushåll eller en icke-vinstsyftande organisation – försäkrar sig om bestämmande inflytande över ett företag eller kvasibolag genom att äga mer än hälften av aktierna med rösträtt eller på annat sätt kontrollera mer än hälften av aktieägarnas sammanlagda röstvärde.\n\nDenna undersektor omfattar icke-finansiella företag och kvasibolag som är föremål för utländska direktinvesteringar men som inte ingår i undersektorn utlandskontrollerade icke-finansiella företag, utom bostadssamfund (S.11103)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11103",
    "level": 5,
    "code": "S.11103",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.111",
    "parentCode": "S.111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Icke-finansiella företag, utom bostadssamfund, utlandskontrollerade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Undersektorn utlandskontrollerade icke-finansiella företag består av alla icke-finansiella företag och kvasibolag som står under bestämmande inflytande av utländska institutionella enheter.\n\nDenna undersektor omfattar\n– dotterbolag till utländska företag\n– icke-finansiella företag som står under bestämmande inflytande av den offentliga sektorn i ett annat land eller av en grupp utländska enheter \n– utländska icke-finansiella företags filialer eller andra icke bolagsetablerade delar som är konstruerade inhemska statistiska enheter.\n\nDenna undersektor omfattar inte sådana företag där en enskild utländsk enhets ägarandel är mindre än 50 procent, även om den utländska ägarbasen sammantaget överskrider denna gräns."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.112",
    "level": 3,
    "code": "S.112",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11",
    "parentCode": "S.11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bostadssamfund"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektorn omfattar alla enheter för boende av sammanslutningstyp: bostadsaktiebolag, bostadsandelslag, bostadsfastighetsbolag, bostads-rättsföreningar och övriga bostadssamfund, samt bolag som ägnar sig åt ut-hyrning, ägande och besittning av bostäder (exkl. fastighetsförvaltning)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1121",
    "level": 4,
    "code": "S.1121",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.112",
    "parentCode": "S.112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bostadsaktiebolag"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11211",
    "level": 5,
    "code": "S.11211",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1121",
    "parentCode": "S.1121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bostadsaktiebolag, offentliga"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11212",
    "level": 5,
    "code": "S.11212",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1121",
    "parentCode": "S.1121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bostadsaktiebolag, nationella privata"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11213",
    "level": 5,
    "code": "S.11213",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1121",
    "parentCode": "S.1121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bostadsaktiebolag, utlandskontrollerade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1122",
    "level": 4,
    "code": "S.1122",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.112",
    "parentCode": "S.112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga bostadssamfund"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11221",
    "level": 5,
    "code": "S.11221",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1122",
    "parentCode": "S.1122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga bostadssamfund, offentliga"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11222",
    "level": 5,
    "code": "S.11222",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1122",
    "parentCode": "S.1122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga bostadssamfund, nationella privata"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.11223",
    "level": 5,
    "code": "S.11223",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1122",
    "parentCode": "S.1122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga bostadssamfund, utlandskontrollerade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12",
    "level": 2,
    "code": "S.12",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "parentCode": "S.1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Finansiella företag och försäkringsföretag"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektorn finansiella företag består av institutionella enheter som är självständiga juridiska enheter och marknadsproducenter och vars primära verksamhet är att producera finansiella tjänster. Till denna sektor hör alla nationella företag och kvasibolag som främst ägnar sig åt finansiell förmedling och/ eller finansiell serviceverksamhet.\n\nI sektorn ingår även huvudkontor och ickevinstsyftande organisationer som huvudsakligen betjänar finansiella företag (S.126). Dessutom omfattar sektorn koncerninterna finansinstitut (S.127), om de är självständiga institutionella enheter. Till finansiella företag hör också utlandskontrollerade rena holdingbolag oavsett till vilken sektor de enheter som de äger hör (S.127).\n\nMed huvudkontorsverksamhet avses kontroll av andra enheter i företaget och ledning av den löpande verksamheten. Huvudkontoren räknas till den huvudsektor (icke-finansiella företag, finansiella företag) dit största delen av de företag som de har bestämmande infl ytande över hör. Holdingbolag som inte alls deltar i ledningen av koncernen utan bara fungerar som passiva ägare behandlas i regel som artificiella dotterbolag (se kapitel 3.2). Ett undantag från denna regel är utlandskontrollerade rena holdingbolag som klassificeras som finansiella företag i sektor S.127.\n\nTill sektorn hör inte fastighetsaktiebolag eller investeringsbolag som ägnar sig åt att äga och förmedla fastigheter. De hör till klassen S.111 Ickefinansiella företag."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.121-S.123",
    "level": 2,
    "code": "S.121-S.123",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12",
    "parentCode": "S.12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Monetära finansinstitut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Dessa undersektorer omfattar de monetära finansinstituten (monetary financial institution, MFI) såsom de defi nierats av ECB (Europeiska centralbanken). En förteckning med aktuella uppgifter om de monetära finansinstituten finns på Finlands Banks webbplats http://www.suomenpankki.fi /sv.\n\nDe monetära finansinstituten omfattar utöver centralbanken sådana finansiella företag och kvasibolag som främst ägnar sig åt fi nansiell förmedling genom att ta emot inlåning eller emittera skuldebrev samt bevilja lån. Dessutom kan de bedriva värdepappershandel för egen räkning."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.121",
    "level": 3,
    "code": "S.121",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.121-S.123",
    "parentCode": "S.121-S.123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Centralbanken"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektorn omfattar Finlands Bank."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.122",
    "level": 3,
    "code": "S.122",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.121-S.123",
    "parentCode": "S.121-S.123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga monetära finansinstitut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till denna sektor hör de finansinstitut som registrerats i Finland och som definierats som monetära finansinstitut (MFI) av Europeiska centralbanken, med undantag av centralbanken och penningmarknadsfonderna.\n\nDe monetära finansinstituten är enheter som är underställda finansiell tillsyn och som bedriver bl.a. bankverksamhet, finansbolagsverksamhet, hypoteksbanksverksamhet, kreditkortsbolagsverksamhet och utgivning av elektroniska pengar. \n\nSektorn S.122 indelas i tre undersektorer."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1221",
    "level": 4,
    "code": "S.1221",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.122",
    "parentCode": "S.122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inlåningsbanker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till denna undersektor räknas alla de aktörer som av Finansinspektionen erhållit koncession för verksamhet som inlåningsbank och som är underkastade ECB:s kassakrav. Inlåningsbankerna indelas i undersektorerna."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12211",
    "level": 5,
    "code": "S.12211",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1221",
    "parentCode": "S.1221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inlåningsbanker, offentliga"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12212",
    "level": 5,
    "code": "S.12212",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1221",
    "parentCode": "S.1221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inlåningsbanker, nationella privata"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12213",
    "level": 5,
    "code": "S.12213",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1221",
    "parentCode": "S.1221",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Inlåningsbanker, utlandskontrollerade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1222",
    "level": 4,
    "code": "S.1222",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.122",
    "parentCode": "S.122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga kreditinstitut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna undersektor omfattar de kreditinstitut på MFI-listan som är underkastade ECB:s kassakrav, men som inte är inlåningsbanker. Övriga kreditinstitut indelas i undersektorerna:"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12221",
    "level": 5,
    "code": "S.12221",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1222",
    "parentCode": "S.1222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga kreditinstitut, offentliga"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12222",
    "level": 5,
    "code": "S.12222",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1222",
    "parentCode": "S.1222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga kreditinstitut, nationella privata"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12223",
    "level": 5,
    "code": "S.12223",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1222",
    "parentCode": "S.1222",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga kreditinstitut, utlandskontrollerade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1223",
    "level": 4,
    "code": "S.1223",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.122",
    "parentCode": "S.122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till denna undersektor räknas alla övriga monetära finansinstitut enligt MFI-listan utom centralbanken, kreditinstitut och penningmarknadsfonder. Den omfattar t.ex. utgivare av elektroniska pengar. Denna sektor indelas i undersektorerna."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12231",
    "level": 5,
    "code": "S.12231",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1223",
    "parentCode": "S.1223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut, offentliga"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12232",
    "level": 5,
    "code": "S.12232",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1223",
    "parentCode": "S.1223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut, nationella privata"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12233",
    "level": 5,
    "code": "S.12233",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1223",
    "parentCode": "S.1223",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga monetära finansinstitut, utom kreditinstitut, utlandskontrollerade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.123",
    "level": 3,
    "code": "S.123",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.121-S.123",
    "parentCode": "S.121-S.123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Penningmarknadsfonder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Penningmarknadsfonder har som mål att bibehålla en fonds kapital och ge avkastning som är i linje med räntorna på bankinlåning. Medlen investeras i likvida fordringar med hög kreditvärdighet såsom penningmarknadsinstrument, inlåning eller penningmarknadsfondandelar. Den genomsnittliga livslängden för penningmarknadsfondernas investeringar kan vara högst 12 månader."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124-S.127",
    "level": 2,
    "code": "S.124-S.127",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12",
    "parentCode": "S.12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga finansiella företag"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124",
    "level": 3,
    "code": "S.124",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124-S.127",
    "parentCode": "S.124-S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna sektor omfattar investeringsfonder och andra kollektiva fondföretag. Sektorn omfattar inte penningmarknadsfonder (S.123). Sektorn indelas i två undersektorer."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1241",
    "level": 4,
    "code": "S.1241",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124",
    "parentCode": "S.124",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Investeringsfonder (UCITS)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till denna undersektor hör investeringsfonder som investerar sina medel i överlåtbara värdepapper med beaktande av begränsningarna i UCITSinvesteringsfonddirektivet (2009/65/EG). I praktiken innebär detta vanliga investeringsfonder som marknadsförs till icke-yrkesmässiga investerare, t.ex. hushåll. Penningmarknadsfonder hör inte till denna undersektor, utan till sektor S.123."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1242",
    "level": 4,
    "code": "S.1242",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124",
    "parentCode": "S.124",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga kollektiva fondföretag"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna undersektor omfattar övriga kollektiva fondföretag med undantag av företag enligt investeringsfonddirektivet. Dessa alternativa fonders verksamhet är reglerad (t.ex. AIFM8 -direktivet), men de kan investera medel friare än investeringsfonderna i undersektor S.1241. Undersektorn omfattar t.ex. specialplaceringsfonder, kapitalfonder och utvecklingskapitalbolag."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.125",
    "level": 3,
    "code": "S.125",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124-S.127",
    "parentCode": "S.124-S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga finansinstitut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Kännetecknande för en finansförmedlare är att handel bedrivs på den öppna marknaden med finansiella instrument både på tillgångs- och skuldsidan i företagets balansräkning. Till sektorn S.125 hör företag och organisationer som ägnar sig åt finansiell förmedling genom att ta upp lån i andra former än sedlar, mynt och inlåning samt andelar i investeringsfonder. Finansförmedlare inom sektorn S.125 ägnar sig främst åt långsiktig finansiering, vilket skiljer denna undersektor från enheter som klassifi ceras som övriga monetära finansinstitut (S.122). Försäkringsföretag (S.128) och pensionsinstitut (S.129) hör inte till denna sektor.\n\nExempel på enheter som hör till sektorn S.125:\n– finansiella företag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (financial vehicle corporation, FCV), som är självständiga institutionella enheter\n– värdepappershandlare som är självständiga institutionella enheter\n– finansiella företag med utlåningsverksamhet, exempelvis företag som tillhandahåller factoring, avbetalningsköp och finansiell leasing (som inte är kreditinstitut (S.122))\n– specialiserade finansiella företag, såsom clearinginstitut som fungerar som centrala motparter och export-/importfi nansierande företag.\n\nÖvriga finansinstitut indelas i undersektorer."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12501",
    "level": 5,
    "code": "S.12501",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.125",
    "parentCode": "S.125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga finansinstitut, offentliga"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12502",
    "level": 5,
    "code": "S.12502",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.125",
    "parentCode": "S.125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga finansinstitut, nationella privata"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12503",
    "level": 5,
    "code": "S.12503",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.125",
    "parentCode": "S.125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga finansinstitut, utlandskontrollerade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.126",
    "level": 3,
    "code": "S.126",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124-S.127",
    "parentCode": "S.124-S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Finansiella serviceföretag"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna sektor omfattar alla inhemska företag och kvasibolag som främst ägnar sig åt verksamhet som är nära relaterad till fi nansiell förmedling men som inte själva är finansförmedlare. Sådana är:\n– försäkringsmäklare, bärgnings- och haverireglerare, försäkrings- och pensionsrådgivare osv.\n– lånemäklare, värdepappersmäklare, investeringsrådgivare osv.\n– företag som specialiserat sig på emission av värdepapper\n– företag vars främsta uppgift är att, genom påskrift om överlåtelse, garantera växlar och liknande instrument\n– företag som handhar derivat och kurs- och valutasäkringsinstrument, t.ex. swappar, optioner och terminskontrakt (utan att själva ge ut dem)\n– företag som erbjuder infrastruktur åt finansiella marknader\n– centrala myndigheter som utövar tillsyn över finansförmedlare och finansiella marknader när dessa är separata institutionella enheter\n– fondbolag som förvaltar investeringsfonder\n– aktie- och försäkringsbörser\n– icke-vinstsyftande organisationer, t.ex. intressebevakningsorganisationer,\nsom betraktas som självständiga juridiska enheter och betjänar finansiella företag, men som inte ägnar sig åt finansiell förmedling\n– betalningsinstitut (som förmedlar betalningar mellan köpare och säljare).\n\nTill denna sektor hör också huvudkontor som styr en koncern bestående av andra institut inom sektorn S.12 , men som inte själv kan klassifi ceras i någon annan undersektor inom sektorn S.12.\n\nSektorn omfattar också icke-vinstsyftande organisationer, som betraktas som självständiga juridiska enheter och som betjänar enheter inom sektorn S.12, men som inte ägnar sig åt finansiell förmedling. Sådana är t.ex. centralorganisationer inom finans- och försäkringsbranschen.\n\nFinansiella serviceföretag indelas i undersektorerna."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12601",
    "level": 5,
    "code": "S.12601",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.126",
    "parentCode": "S.126",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Finansiella serviceföretag, offentliga"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12602",
    "level": 5,
    "code": "S.12602",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.126",
    "parentCode": "S.126",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Finansiella serviceföretag, nationella privata"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12603",
    "level": 5,
    "code": "S.12603",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.126",
    "parentCode": "S.126",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Finansiella serviceföretag, utlandskontrollerade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.127",
    "level": 3,
    "code": "S.127",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.124-S.127",
    "parentCode": "S.124-S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektorn S.127 består av sådana självständiga finansiella företag och kvasibolag som varken ägnar sig åt finansiell förmedling eller fi nansiell serviceverksamhet. I praktiken omfattar sektorn sådana fi nansinstitut, som verkar inom en avgränsad miljö, t.ex. inom en koncern. Dessutom ingår sådana enheter som lånar ut enbart egna medel eller medel från bara en uppdragsgivare.\n\nSärskilt följande finansiella företag och kvasibolag klassificeras i sektorn S.127:\n– enheter med status som juridisk person, t.ex. truster, dödsbon eller brevlådeföretag\n– eoncerninterna finansinstitut som betraktas som separata institutionella enheter och som t.ex. anskaffar medel som ska användas av moderbolaget\n– utlandskontrollerade rena holdingbolag, som innehar en kontrollerande andel av egenkapitalet i en grupp dotterbolag utan att tillhandahålla några andra tjänster till de företag de har andelar i\n– enheter som tillhandahåller finansiella tjänster uteslutande med egna medel, eller medel från en sponsor, till flera olika kunder och tar den finansiella risken om gäldenären inte uppfyller sina skyldigheter. Exempel på sådana är snabblåneföretag och andra utlåningsföretag.\n– företag som ger studielån eller exportlån med hjälp av medel från en sponsor, t.ex. en offentlig enhet eller icke-vinstsyftande organisation, samt pantbanker som huvudsakligen ägnar sig åt utlåningsverksamhet\n– ändamålsbestämda nationella placeringsfonder (s.k. sovereign wealth funds), om de klassificeras som finansiella företag.\n\nAv de rena holdingbolagen räknas bara utlandskontrollerade enheter till sektorn S.127. Inhemska aktörer av samma typ uppfyller inte kriterierna för en självständig institutionell enhet. De inhemska rena holdingbolagen och SPE-enheterna behandlas som artificiella dotterbolag.\n\nKoncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag indelas i undersektorer."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12701",
    "level": 5,
    "code": "S.12701",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.127",
    "parentCode": "S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag, offentliga"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12702",
    "level": 5,
    "code": "S.12702",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.127",
    "parentCode": "S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag, nationella privata"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12703",
    "level": 5,
    "code": "S.12703",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.127",
    "parentCode": "S.127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag, utlandskontrollerade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128-S.129",
    "level": 2,
    "code": "S.128-S.129",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12",
    "parentCode": "S.12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäkringsföretag och pensionsinstitut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128",
    "level": 3,
    "code": "S.128",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128-S.129",
    "parentCode": "S.128-S.129",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäkringsföretag"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till denna sektor hör person- och skadeförsäkringsbolag och försäkringsföreningar.\n\nHit hör inte pensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser, pensionskassor och andra enheter som handhar arbetspensionsförsäkringar. Dessa hör till klassen S.13141.\n\nFörsäkringsföretagen indelas i undersektorerna."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12801",
    "level": 5,
    "code": "S.12801",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128",
    "parentCode": "S.128",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäkringsföretag, offentliga"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12802",
    "level": 5,
    "code": "S.12802",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128",
    "parentCode": "S.128",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäkringsföretag, nationella privata"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.12803",
    "level": 5,
    "code": "S.12803",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128",
    "parentCode": "S.128",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Försäkringsföretag, utlandskontrollerade"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.129",
    "level": 3,
    "code": "S.129",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.128-S.129",
    "parentCode": "S.128-S.129",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Pensionsinstitut"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna sektor omfattar bolag som ägnar sig åt individuella frivilliga pensionsförsäkringar dvs. Apensionsstiftelser och -kassor samt AB-pensionsstiftelsers och -kassors A-avdelningar.\n\nDenna sektor omfattar inte pensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser, pensionskassor och andra enheter som handhar arbetspensionsförsäkringar. Dessa hör till klassen S.13141."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13",
    "level": 2,
    "code": "S.13",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "parentCode": "S.1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Offentliga samfund"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Offentliga samfund producerar offentliga tjänster, sörjer för den allmänna inkomstfördelningen och välfärden samt ansvarar för det sociala och ekonomiska systemets funktion. Offentliga samfund finansierar sin verksamhet i huvudsak med skatter.\n\nSektorn S.13 omfattar t.ex. följande institutionella enheter:\n– enheter som förvaltar och finansierar ett antal verksamheter som främst förser samhället med icke-marknadsproducerade varor och tjänster\n– företag eller kvasibolag som står under bestämmande inflytande av offentliga samfund och vars produktion i första hand inte är avsedd för marknaden\n– enheter som sköter den lagstadgade pensionsförsäkringen\n– icke-vinstsyftande organisationer som betjänar offentliga samfund, t.ex. arbetsgivarorganisationer som representerar offentliga samfund.\n\nOffentliga samfund omfattar inte företag eller kvasibolag som står under bestämmande inflytande av offentliga samfund och som är marknadsproducenter. Dessa hör till sektorn offentliga icke-finansiella företag eller offentliga finansiella företag. (Se kapitel 3 Institutionella enheter, och kapitel 4 Grunder för fastställande av sektor)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1311",
    "level": 4,
    "code": "S.1311",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13",
    "parentCode": "S.13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Staten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektorn omfattar alla statens ministerier och centrala ämbetsverk vars behörighet normalt sträcker sig över hela det ekonomiska territoriet, dock inte socialskyddsfondernas förvaltning. Till sektorn hör de icke-vinstsyftande organisationer som står under bestämmande inflytande av statsförvaltningen och vars behörighet sträcker sig över hela det ekonomiska territoriet. Sektorn omfattar dessutom de marknadsreglerande organisationer som antingen enbart eller huvudsakligen delar ut subventioner. "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13111",
    "level": 5,
    "code": "S.13111",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1311",
    "parentCode": "S.1311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Statens budgetekonomi"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till denna sektor hör enheter som omfattas av statens budgetekonomi: ministerierna samt statens ämbetsverk och inrättningar."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13119",
    "level": 5,
    "code": "S.13119",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1311",
    "parentCode": "S.1311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga enheter hänförliga till staten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna sektor består av andra enheter inom statsförvaltningen än de som hör till sektorn S.13111, t.ex. merparten av fonderna utanför budgetekonomin, samt universitet som verkar som inrättningar eller stiftelser. Sektorn består också av sådana aktiebolag som är icke-marknadsproducenter och som står under bestämmande infl ytande av enheter inom statsförvaltningen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1312",
    "level": 4,
    "code": "S.1312",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13",
    "parentCode": "S.13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Delstatsförvaltning (inte i bruk i Finland)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1313",
    "level": 4,
    "code": "S.1313",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13",
    "parentCode": "S.13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lokalförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till denna sektor räknas organ inom den offentliga förvaltningen vars behörighet sträcker sig endast till den lokala delen av det ekonomiska territoriet, dock inte socialskyddsfondernas lokala inrättningar. Sektorn omfattar icke-vinstsyftande organisationer som står under bestämmande inflytande av lokala offentliga organ och vars behörighet är begränsad till de lokala förvaltningsorganens ekonomiska territorier."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13131",
    "level": 5,
    "code": "S.13131",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1313",
    "parentCode": "S.1313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Lokalförvaltning exkl. välfärdsområdesförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till sektorn hör kommuner, samkommuner, Ålands landskapsregering samt övriga enheter hänförliga till lokalförvaltning."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131311",
    "level": 6,
    "code": "S.131311",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13131",
    "parentCode": "S.13131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kommuner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna sektor omfattar kommuner och sådana kommunala affärsverk som är icke-marknadsproducenter."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131312",
    "level": 6,
    "code": "S.131312",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13131",
    "parentCode": "S.13131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Samkommuner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna sektor omfattar sådana samkommuner, affärsverkssamkommuner och samkommunernas affärsverk som är icke-marknadsproducenter."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131313",
    "level": 6,
    "code": "S.131313",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13131",
    "parentCode": "S.13131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Ålands landskapsregering"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Landskapet Åland utgör en självstyrande enhet i enlighet med självstyrelselagen för Åland. Till denna sektor hör enheter som omfattas av landskapsförvaltningens budgetekonomi.\n\nÅlands kommuner och samkommuner hör till sektorerna S.13131 och S.13132."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131319",
    "level": 6,
    "code": "S.131319",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13131",
    "parentCode": "S.13131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga enheter hänförliga till lokalförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till denna sektor hör de enheter inom lokalförvaltningen som inte hör till sektorerna S.131311, S.131312 och S.131313. Sektorn omfattar också sådana aktiebolag som är icke-marknadsproducenter och står under bestämmande inflytande av enheter inom lokalförvaltningen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13132",
    "level": 5,
    "code": "S.13132",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1313",
    "parentCode": "S.1313",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Välfärdsområdesförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till sektorn hör välfärdsområden, välfärdssammanslutningar och andra enheter inom välfärdsområdesförvaltningen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131321",
    "level": 6,
    "code": "S.131321",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13132",
    "parentCode": "S.13132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Välfärdsområden"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna sektor omfattar välfärdsområden och sådana välfärdsområdenas affärsverk som är icke-marknadsproducenter."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131322",
    "level": 6,
    "code": "S.131322",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13132",
    "parentCode": "S.13132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Välfärdssammanslutningar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till sektorn hör välfärdssammanslutningar mellan välfärdsområdena."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.131329",
    "level": 6,
    "code": "S.131329",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13132",
    "parentCode": "S.13132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga enheter hänförliga till välfärdsområdesförvaltning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till denna sektor hör de enheter inom välfärdsområdesförvaltningen som inte hör till sektorerna S.131321 och S.131322. Sektorn omfattar också sådana aktiebolag som är icke-marknadsproducenter och står under bestämmande inflytande av enheter inom välfärdsområdesförvaltningen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1314",
    "level": 4,
    "code": "S.1314",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13",
    "parentCode": "S.13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Socialskyddsfonder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna sektor omfattar alla enheter vars primära verksamhet är att förverkliga den sociala trygghet som regleras av den offentliga förvaltningen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13141",
    "level": 5,
    "code": "S.13141",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1314",
    "parentCode": "S.1314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetspensionsanstalter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till denna sektor hör enheter som handhar obligatoriska arbetspensionsförsäkringar och kompletterande tilläggspensionssystem. Sådana enheter är pensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor samt offentliga inrättningar, t.ex. enheter som handhar pensionsskyddet för kommunernas och statens anställda. Till sektorn hör också Pensionsskyddscentralen samt organisationer som betjänar arbetspensionsanstalter, t.ex. Arbetspensionsförsäkrarna TELA."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.13149",
    "level": 5,
    "code": "S.13149",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1314",
    "parentCode": "S.1314",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övriga socialskyddsfonder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna klass omfattar övriga enheter som förverkligar den sociala trygghet som hör till den offentliga förvaltningens uppgifter, t.ex. Folkpensionsanstalten och enheter som handhar arbetslöshetsförsäkringssystemet.\n\nKlassen omfattar även sjuk-, begravnings- och avgångsbidragskassor."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.14",
    "level": 2,
    "code": "S.14",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "parentCode": "S.1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hushåll"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Hushållssektorn består av personer eller grupper av personer i egenskap av konsumenter och marknadsproducenter i de fall då det inte går att avskilja hushållens företagsverksamhet för klassificering i företagssektorn. Hit hör också personer eller grupper av personer i egenskap av producenter av varor och vissa typer av tjänster uteslutande för egen slutlig användning.\n\nHushållens inkomster består av löner, kapitalinkomster, transfereringar från andra sektorer och företagsinkomster från näringsverksamhet.\n\nHushåll som konsumenter kan definieras som personer eller grupper av personer som delar boende och (delvis eller helt) sina inkomster och sin förmögenhet och gemensamt konsumerar vissatyper av varor och tjänster, särskilt boende och livsmedel.\n\nHushållens främsta inkomster är:\n– lön\n– inkomster av kapital\n– transfereringar från andra sektorer\n– intäkter från försäljning av marknadsprodukter\n– kalkylerade intäkter från produktion för egen slutlig användning.\n\nHushållssektorn omfattar:\n– individer eller grupper av individer vars huvudsakliga form för ekonomisk verksamhet är konsumtion\n– personer som stadigvarande bor på institutioner och som har liten eller ingen handlings- eller beslutsfrihet i ekonomiska frågor (t.ex. patienter, äldre, fångar osv. som under en längre tid bor på institutioner). Sådana personer betraktas som en enda institutionell enhet, dvs. som ett enskilt hushåll\n– individer eller grupper av individer som producerar varor och tjänster uteslutande för egen slutlig användning. Dessa tjänster omfattar bara bostadstjänster i ägarbebodda bostäder och hushållstjänster som produceras av anställda\n– privata näringsidkare och företag med delägare utan juridisk status (andra än de som behandlas som kvasibolag) som är marknadsproducenter\n– hushållens icke-vinstsyftande organisationer som inte har självständig juridisk status eller sådana som har det men bara är av ringa ekonomisk betydelse.\n\nHushållssektorn delas in i följande undersektorer:\n– arbetsgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll (S.141)\n– anställda (S.143)\n– mottagare av kapitalinkomster (S.1441)\n– mottagare av pensioner (S.1442)\n– mottagare av andra transfereringar (S.1443).\n\nHushåll fördelas på de olika undersektorerna efter största inkomstslag (företagarinkomst, lön osv.) i hushållet totalt sett. I brist på sådan uppgift kan man som fördelningskriterium använda det största inkomstslaget för hushållets referensperson"
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.141",
    "level": 3,
    "code": "S.141",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.14",
    "parentCode": "S.14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Arbetsgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna undersektor består av de hushåll för vilka den sammansatta förvärvsinkomst som tillkommer ägarna av hushållens personliga företag från deras verksamhet som marknadsproducenter av varor och tjänster, med eller utan avlönade anställda, utgör den största källan till inkomst för hushållet totalt sett.\n\nNär ett hushålls företagsverksamhet är betydande till sin omfattning och kan avskiljas till en självständig enhet, klassifi ceras den i företagssektorn. I sådan verksamhet används vanligen dubbel bokföring. Man har emellertid kommit överens om att oberoende av företagets bokföringssätt i praktiken tillämpa kriteriet att en näringsidkare som i genomsnitt sysselsätter mindre än två personer (företagaren inbegripen) räknas till hushållssektorn.\n\nFörändring (12.5.2014): Lantbruksföretagare räknas alltid till hushållssektorn, oberoende av antalet sysselsatta."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.143",
    "level": 3,
    "code": "S.143",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.14",
    "parentCode": "S.14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Anställda"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna undersektor består av de hushåll för vilka inkomsten från löner är den största källan till inkomst för hushållet totalt sett."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.144",
    "level": 3,
    "code": "S.144",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.14",
    "parentCode": "S.14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mottagare av kapital- och transfereringsinkomster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "De huvudsakliga inkomster som tillkommer mottagarna av kapitalinkomster och transfereringsinkomster består av annat än löner och sammansatta förvärvsinkomster för ägarföretagare som bedriver näringsverksamhet. Dessa hushålls inkomster består av kapitalinkomster, pensioner och andra transfereringar."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1441",
    "level": 4,
    "code": "S.1441",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.144",
    "parentCode": "S.144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mottagare av kapitalinkomster"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna undersektor består av de hushåll för vilka kapitalinkomst är den största källan till inkomst för hushållet totalt sett."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1442",
    "level": 4,
    "code": "S.1442",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.144",
    "parentCode": "S.144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mottagare av pensioner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna undersektor består av de hushåll för vilka inkomsten från arbetspension och andra pensioner är den största källan till inkomst för hushållet totalt sett."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1443",
    "level": 4,
    "code": "S.1443",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.144",
    "parentCode": "S.144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mottagare av andra transfereringar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna undersektor består av de hushåll för vilka inkomsten från andra löpande transfereringar är den största källan till inkomst för hushållet totalt sett. Andra löpande transfereringar är alla andra löpande transfereringar än kapitalinkomst, pensioner och inkomster för personer som stadigvarande bor på institutioner.\n\nOm uppgifter om fördelningen av inkomstkälla i hushållet totalt sett saknas för att fastställa sektortillhörighet, ska referenspersonens inkomster användas för klassifi ceringen."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.15",
    "level": 2,
    "code": "S.15",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.1",
    "parentCode": "S.1",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Hushållens icke-vinstsyftande organisationer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektorn hushållens icke-vinstsyftande organisationer (HIO) består av icke-vinstsyftande organisationer som är separata juridiska enheter och privata icke-marknadsproducenter. Sektorns inkomster är huvudsakligen frivilliga bidrag från hushåll i deras egenskap av konsumenter, betalningar från offentliga sektorn och kapitalinkomster.\n\nSektorn omfattar bl.a. följande organisationer som tillhandahåller icke-marknadsproducerade varor och tjänster till hushållen:\n– fackföreningar, yrkesförbund och vetenskapliga samfund, konsumentorganisationer, politiska partier, den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan, övriga kyrkor och religiösa samfund (inklusive de som finansieras men inte står under bestämmande inflytande av den offentliga sektorn), sociala och kulturella föreningar samt fritids- och idrottsklubbar\n– välgörenhets-, stöd- och hjälporganisationer som finansieras av frivilliga bidrag kontant eller in natura från andra institutionella enheter.\n\nDå hushållens icke-vinstsyftande organisationer är av ringa betydelse och det inte går att avskilja deras ekonomi från hushållens, ingår de i hushållssektorn (S.14).\n\nDe av hushållens icke-vinstsyftande organisationer som inte producerar för marknaden och står under bestämmande infl ytande av den offentliga sektorn hör till den offentliga sektorn (S.13).\n\nIcke-vinstsyftande organisationer som betjänar icke-finansiella företag, finansiella företag eller den offentliga sektorn räknas till huvudklasserna S.11, S.12 och S.13, beroende på vilken sektors enheter de betjänar. Också icke-vinstsyftande organisationer som betjänar hushållens företagsverksamhet, t.ex. organisationer för främjande av jordbruket, hör till företagssektorn (S.11)."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2",
    "level": 1,
    "code": "S.2",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utlandet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Sektorn Utlandet står utanför den nationella ekonomin och granskar transaktioner som genomförs mellan inhemska och utländska enheter. Sektorn Utlandet utgör ett eget kontosystem som uppgörs utgående från dess synvinkel.\n\nUtlandet omfattar alla institutionella enheter som räknas till ett utländskt ekonomiskt territorium och som har transaktioner, fordringar, skulder eller ägande i eller med sektorer inom Finlands ekonomiska territorium. Till utländska enheter hör även inhemska icke-finansiella företags dotterbolag och filialer i utlandet samt övriga konstruerade utländska enheter med anknytning till byggande eller ägande av mark eller fastigheter. Till utländska ekonomiska enheter som är belägna i Finland hör utländska ambassader, konsulat och internationella organisationers enheter. Läs närmare om defi nitionen av utländska enheter: kapitel 2 Avgränsning av den nationella ekonomin och kapitel 3 Institutionella enheter.\n\nUtlandet indelas i EU och tredje länder inklusive internationella organisationer. Europeiska unionen indelas vidare i medlemsstater inom euroområdet och medlemsstater utanför euroområdet, och från Europeiska unionens institutioner och organ åtskiljs Europeiska centralbanken till en egen sektor. Sektorn Utlandet kan också indelas i undersektorer enligt den inhemska sektorindelningen, förutsatt att sambandet till den ursprungliga indelningen enligt landsgrupper bibehålls."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.21",
    "level": 2,
    "code": "S.21",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2",
    "parentCode": "S.2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Europeiska unionens medlemsstater, institutioner och organ"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.211",
    "level": 3,
    "code": "S.211",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.21",
    "parentCode": "S.21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Europeiska unionens medlemsstater"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2111",
    "level": 4,
    "code": "S.2111",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.211",
    "parentCode": "S.211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Medlemsstater inom euroområdet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2112",
    "level": 4,
    "code": "S.2112",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.211",
    "parentCode": "S.211",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Medlemsstater utanför euroområdet"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.212",
    "level": 3,
    "code": "S.212",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.21",
    "parentCode": "S.21",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Europeiska unionens institutioner och organ"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2121",
    "level": 4,
    "code": "S.2121",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.212",
    "parentCode": "S.212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Europeiska centralbanken (ECB)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2122",
    "level": 4,
    "code": "S.2122",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.212",
    "parentCode": "S.212",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Europeiska unionens institutioner och organ, utom ECB"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "T.ex. Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska gemenskapernas domstol."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "sektoriluokitus_1_20230101",
      "internationalRecommendation": true,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Sektorindelningen 2023"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Sektorindelningen, standard"
        }
      ]
    },
    "localId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.22",
    "level": 2,
    "code": "S.22",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "2022-02-11T08:23:00Z",
    "parentItemLocalId": "sektoriluokitus_1_20230101/S.2",
    "parentCode": "S.2",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Länder och internationella organisationer utanför EU"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Till de internationella organisationerna hör bl.a. Förenta Nationerna, Världsbanken, Internationella valutafonden."
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  }
]