GET /api/classifications/v2/classifications/toimiala_1_20080101/classificationItems?content=data&meta=max&lang=sv
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

[
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
    "level": 0,
    "code": "SSSSS",
    "order": 10,
    "modifiedDate": "2008-05-12T21:00:00Z",
    "parentItemLocalId": null,
    "parentCode": null,
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Näringsgrenindelning total"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/A",
    "level": 1,
    "code": "A",
    "order": 20,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbruk, skogsbruk och fiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "I denna avdelning ingår exploatering av naturtillgångar i form av djur och växter; växtodling, djuruppfödning, timmeravverkning och skörd av andra växter, samt djur eller animalieprodukter från jordbruk eller från deras naturliga växt- och boplatser.\r\n\r\nAvsikten med bedrivande av jordbruk och jakt är att framställa vegetabiliska och animaliska produkter produktion till livsmedel, njutningsmedel, foder, avelsdjur, fröer och prydnadsföremål samt till råvara för industrin. Gruppen omfattar också service till jordbruk.\r\n\r\nAvsikten med skogsbruk är skogsförnyelse, skogsskötsel, skogsdrivning, främjande av skogsbruk samt annan service till skogsbruk.\r\n\r\nMed fiske avses fångst av fisk, kräftdjur och blötdjur till havs och i insjövatten samt insamling av andra produkter från vatten samt förädling på fiskefartyg. Gruppen omfattar också fiskodling och annat vattenbruk samt service till fiske.\r\n",
          "I denna avdelning ingår exploatering av naturtillgångar i form av djur och växter; växtodling, djuruppfödning, timmeravverkning och skörd av andra växter, samt djur eller animalieprodukter från jordbruk eller från deras naturliga växt- och boplatser.\n\nAvsikten med bedrivande av jordbruk och jakt är att framställa vegetabiliska och animaliska produkter produktion till livsmedel, njutningsmedel, foder, avelsdjur, fröer och prydnadsföremål samt till råvara för industrin. Gruppen omfattar också service till jordbruk.\n\nAvsikten med skogsbruk är skogsförnyelse, skogsskötsel, skogsdrivning, främjande av skogsbruk samt annan service till skogsbruk.\n\nMed fiske avses fångst av fisk, kräftdjur och blötdjur till havs och i insjövatten samt insamling av andra produkter från vatten samt förädling på fiskefartyg. Gruppen omfattar också fiskodling och annat vattenbruk samt service till fiske."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- bearbetning av fisk och kräftdjur på fabriksfartyg till havs (10200)\r\n- sport- och rekreationsfiske, drift av sportfiskevatten (93190)",
          "\n- bearbetning av fisk och kräftdjur på fabriksfartyg till havs (10200)\n- sport- och rekreationsfiske, drift av sportfiskevatten (93190)"
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01",
    "level": 2,
    "code": "01",
    "order": 30,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
    "parentCode": "A",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "I denna grupp ingår två basverksamheter, dvs. produktion av odlingsväxter och animaliska produkter. Produktionen kan vara traditionell eller ekologisk och även omfatta genetiskt modifierade växter och uppfödning av genetiskt modifierade djur.\r\n\r\nVäxtodling omfattar å ena sidan ettåriga åkerväxter, såsom spannmål, grönsaker och blommor, å andra sidan produkter från fleråriga odlingar, såsom produkter från bär- och fruktodlingar. I gruppen ingår odling av kulturväxter både på friland och i växthus.\r\n\r\nFör grupp 015 (Blandat jordbruk) fastställs, avvikande från den vanliga principen, ingen huvudverksamhet. Många jordbruksföretag har en någorlunda balanserad fördelning mellan vegetabilie- och animalieproduktion och det skulle vara godtyckligt att klassificera dem i den ena eller andra kategorin.\r\n\r\nDenna grupp omfattar också serviceverksamhet i anslutning till jordbruk och jakt.\r\n\r\nI jordbruk ingår den bearbetning av jordbruksprodukter som förutsätts för saluföring på marknaden. Annan vidare bearbetning redovisas i grupperna 10 (Livsmedelsframställning) och 11 (Framställning av drycker) samt i grupp 12 (Tobaksvarutillverkning) frånsett följande undantag.\r\n\r\nDå gården producerar jordbruksprodukter och då man av dem producerar livsmedel på gården, klassificeras verksamheten enligt mervärdesprincipen antingen som jordbruk eller livsmedelsindustri. Exempel på dylik verksamhet är vintillverkning av äpplen som odlats på gården eller osttillverkning av mjölk som producerats på gården. Fastställandet av mervärdet kan bygga på antalet timmar som använts för verksamheten, om det annars är svårt att definiera.\r\n\r\nVerksamheter som i normala fall ingår i gårdens verksamhet, såsom jordbearbetning, sådd, skörd och ledning, kan på basis av arvode eller kontrakt ges i uppgift till stödenheter för jordbruk som service till växtodling (0161) eller service till husdjursskötsel (0162).\r\n\r\nDenna grupp omfattar inte iordningsställande av åkermark, som förs till grupp F (Byggverksamhet), och inte heller agenturhandlare eller kooperativ som sysslar med marknadsföring av jordbruksprodukter, som redovisas i grupp G. Gruppen omfattar inte heller landskapsvård, som ingår i grupp 81300.\r\n",
          "I denna grupp ingår två basverksamheter, dvs. produktion av odlingsväxter och animaliska produkter. Produktionen kan vara traditionell eller ekologisk och även omfatta genetiskt modifierade växter och uppfödning av genetiskt modifierade djur.\n\nVäxtodling omfattar å ena sidan ettåriga åkerväxter, såsom spannmål, grönsaker och blommor, å andra sidan produkter från fleråriga odlingar, såsom produkter från bär- och fruktodlingar. I gruppen ingår odling av kulturväxter både på friland och i växthus.\n\nFör grupp 015 (Blandat jordbruk) fastställs, avvikande från den vanliga principen, ingen huvudverksamhet. Många jordbruksföretag har en någorlunda balanserad fördelning mellan vegetabilie- och animalieproduktion och det skulle vara godtyckligt att klassificera dem i den ena eller andra kategorin.\n\nDenna grupp omfattar också serviceverksamhet i anslutning till jordbruk och jakt.\n\nI jordbruk ingår den bearbetning av jordbruksprodukter som förutsätts för saluföring på marknaden. Annan vidare bearbetning redovisas i grupperna 10 (Livsmedelsframställning) och 11 (Framställning av drycker) samt i grupp 12 (Tobaksvarutillverkning) frånsett följande undantag.\n\nDå gården producerar jordbruksprodukter och då man av dem producerar livsmedel på gården, klassificeras verksamheten enligt mervärdesprincipen antingen som jordbruk eller livsmedelsindustri. Exempel på dylik verksamhet är vintillverkning av äpplen som odlats på gården eller osttillverkning av mjölk som producerats på gården. Fastställandet av mervärdet kan bygga på antalet timmar som använts för verksamheten, om det annars är svårt att definiera.\n\nVerksamheter som i normala fall ingår i gårdens verksamhet, såsom jordbearbetning, sådd, skörd och ledning, kan på basis av arvode eller kontrakt ges i uppgift till stödenheter för jordbruk som service till växtodling (0161) eller service till husdjursskötsel (0162).\n\nDenna grupp omfattar inte iordningsställande av åkermark, som förs till grupp F (Byggverksamhet), och inte heller agenturhandlare eller kooperativ som sysslar med marknadsföring av jordbruksprodukter, som redovisas i grupp G. Gruppen omfattar inte heller landskapsvård, som ingår i grupp 81300."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- skogsbruk (02)\r\n- reparation av jordbruksmaskiner (33122)\r\n- gårdsbruksturism (55902)\r\n- uthyrning av jordbruksmaskiner utan förare (77310)\r\n- veterinärtjänster (75000)\r\n- dränering och terrassering av jordbruks- och skogsbruksmark (43120)",
          "\n- skogsbruk (02)\n- reparation av jordbruksmaskiner (33122)\n- gårdsbruksturism (55902)\n- uthyrning av jordbruksmaskiner utan förare (77310)\n- veterinärtjänster (75000)\n- dränering och terrassering av jordbruks- och skogsbruksmark (43120)"
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/011",
    "level": 3,
    "code": "011",
    "order": 40,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av ett- och tvååriga växter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Gruppen omfattar odling av ett- och tvååriga växter, dvs. växter som högst varar i två växtsäsonger. Omfattar också odling av dessa växter för fröproduktion.",
          "Gruppen omfattar odling av ett- och tvååriga växter, dvs. växter som högst varar i två växtsäsonger. Omfattar också odling av dessa växter för fröproduktion."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0111",
    "level": 4,
    "code": "0111",
    "order": 50,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01110",
    "level": 5,
    "code": "01110",
    "order": 60,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0111",
    "parentCode": "0111",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Odling av spannmål, baljväxter och oljeväxter på åkermark. Produktionsenheterna odlar ofta flera olika växter.\r\n",
          "Odling av spannmål, baljväxter och oljeväxter på åkermark. Produktionsenheterna odlar ofta flera olika växter."
        ],
        "includes": [
          "- odling av spannmål, t.ex.:\r\n- - vete\r\n- - korn\r\n- - råg\r\n- - havre\r\n- - hirs\r\n- - majs\r\n- - durra\r\n- - rågvete\r\n- - övrig spannmål\r\n- odling av baljväxter, t.ex.:\r\n- - ärter\r\n- - bönor\r\n- - bondbönor\r\n- - linser\r\n- - övriga baljväxter\r\n- odling av oljeväxter, t.ex.:\r\n- - rybs och raps\r\n- - oljelin\r\n- - senapsfrö\r\n- - solrosfrö\r\n- - oljedådra ('nödvuxet lin', Camelina)\r\n- - övriga oljeväxter\r\n- produktion av utsäde för spannmål\r\n",
          "\n- odling av spannmål, t.ex.:\n -- vete\n -- korn\n -- råg\n -- havre\n -- hirs\n -- majs\n -- durra\n -- rågvete\n -- övrig spannmål\n- odling av baljväxter, t.ex.:\n -- ärter\n -- bönor\n -- bondbönor\n -- linser\n -- övriga baljväxter\n- odling av oljeväxter, t.ex.:\n -- rybs och raps\n -- oljelin\n -- senapsfrö\n -- solrosfrö\n -- oljedådra ('nödvuxet lin', Camelina)\n -- övriga oljeväxter\n- produktion av utsäde för spannmål"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av ris (01120) \r\n- odling av sötmajs (01131) \r\n- odling av majs som foder (01199)\r\n- odling av bovete (01199)\r\n- odling av oljehaltiga frukter (01260)\r\n- odling av fiberväxter, såsom fiberlin (01160)",
          "\n- odling av ris (01120) \n- odling av sötmajs (01131) \n- odling av majs som foder (01199)\n- odling av bovete (01199)\n- odling av oljehaltiga frukter (01260)\n- odling av fiberväxter, såsom fiberlin (01160)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0112",
    "level": 4,
    "code": "0112",
    "order": 70,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av ris"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01120",
    "level": 5,
    "code": "01120",
    "order": 80,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0112",
    "parentCode": "0112",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av ris"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av ris",
          "\n- odling av ris"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "level": 4,
    "code": "0113",
    "order": 90,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av blad- eller stamgrönsaker\r\n- odling av fruktbärande växter, t.ex. tomater\r\n- odling av rotfrukter, knölväxter och lökväxter\r\n- odling av svamp och tryffel\r\n- produktion av grönsaksfröer, inkl. fröer för sockerbetor, exkl. fröer för andra rotsaker\r\n",
          "\n- odling av blad- eller stamgrönsaker\n- odling av fruktbärande växter, t.ex. tomater\n- odling av rotfrukter, knölväxter och lökväxter\n- odling av svamp och tryffel\n- produktion av grönsaksfröer, inkl. fröer för sockerbetor, exkl. fröer för andra rotsaker"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- produktion av rotsaksfröer (01199)\r\n- produktion av fruktfröer (012)\r\n- odling av chilipeppar och andra krydd - och aromrika växter (01280)\r\n- odling av svampmycel (01300)",
          "\n- produktion av rotsaksfröer (01199)\n- produktion av fruktfröer (012)\n- odling av chilipeppar och andra krydd - och aromrika växter (01280)\n- odling av svampmycel (01300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01131",
    "level": 5,
    "code": "01131",
    "order": 100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av grönsaker på friland (exkl. potatis och sockerbeta)"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av blad- och stamgrönsaker på friland, t.ex.:\r\n- - kronärtskocka\r\n- - sparris\r\n- - huvud- eller vitkål, röd-, savojkål, brysselkål\r\n- - blomkål och broccoli\r\n- - grönkål och kålrabbi\r\n- - sallader, t.ex. bladsallat, huvudsallat, isbergssallat och ekbladssallat samt cikoria, t.ex. endiv, cikoriasallat, rosensallat\r\n- - bladselleri\r\n- - spenat\r\n- - övriga blad- och stamgrönsaker\r\n- odling av fruktbärande växter på friland, t.ex.:\r\n- - frilandsgurka\r\n- - pumpa\r\n- - vattenmelon och övriga fruktbärande grönsaker\r\n- odling av tryffel\r\n- odling av andra grönsaker på friland\r\n- odling av rotsaker och lökväxter på friland, t.ex.:\r\n- - morot\r\n- - rova\r\n- - rödbeta och randbeta\r\n- - knölselleri \r\n- - palsternacka\r\n- - rädisa\r\n- - rättika\r\n- - svartrot\r\n- - vitlök\r\n- - lök (inkl. schalottenlök)\r\n- - purjolök och andra Allium-arter\r\n- - övriga rotfrukter och lökväxter\r\n- odling av knölväxter, t.ex.:\r\n- - batat\r\n- - jordärtskocka\r\n- - övriga knölväxter\r\n- produktion av grönsaksfröer, exkl. frö för sockerbeta och andra rotfrukter\r\n- odling av övriga grönsaker\r\n",
          "\n- odling av blad- och stamgrönsaker på friland, t.ex.:\n -- kronärtskocka\n -- sparris\n -- huvud- eller vitkål, röd-, savojkål, brysselkål\n -- blomkål och broccoli\n -- grönkål och kålrabbi\n -- sallader, t.ex. bladsallat, huvudsallat, isbergssallat och ekbladssallat samt cikoria, t.ex. endiv, cikoriasallat, rosensallat\n -- bladselleri\n -- spenat\n -- övriga blad- och stamgrönsaker\n- odling av fruktbärande växter på friland, t.ex.:\n -- frilandsgurka\n -- pumpa\n -- vattenmelon och övriga fruktbärande grönsaker\n- odling av tryffel\n- odling av andra grönsaker på friland\n- odling av rotsaker och lökväxter på friland, t.ex.:\n -- morot\n -- rova\n -- rödbeta och randbeta\n -- knölselleri \n -- palsternacka\n -- rädisa\n -- rättika\n -- svartrot\n -- vitlök\n -- lök (inkl. schalottenlök)\n -- purjolök och andra Allium-arter\n -- övriga rotfrukter och lökväxter\n- odling av knölväxter, t.ex.:\n -- batat\n -- jordärtskocka\n -- övriga knölväxter\n- produktion av grönsaksfröer, exkl. frö för sockerbeta och andra rotfrukter\n- odling av övriga grönsaker"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av potatis (01133)\r\n- odling av sockerbeta (01134)\r\n- odling av kålrot (01199)\r\n- odling av grönsaker i växthus (01132)\r\n- produktion av frö för sockerbeta (01134)\r\n- odling av prydnadspumpa (01191)\r\n- odling av svamp i svampodlingsanläggningar (01132)",
          "\n- odling av potatis (01133)\n- odling av sockerbeta (01134)\n- odling av kålrot (01199)\n- odling av grönsaker i växthus (01132)\n- produktion av frö för sockerbeta (01134)\n- odling av prydnadspumpa (01191)\n- odling av svamp i svampodlingsanläggningar (01132)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01132",
    "level": 5,
    "code": "01132",
    "order": 110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av grönsaker i växthus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av blad- och stamgrönsaker samt fruktbärande grönsaker i växthus, t.ex.:\r\n- - huvudkål\r\n- - blomkål och broccoli\r\n- - sallader, t.ex. bladsallat, huvudsallat, isbergssallat och ekbladssallat och kruksallat samt cikoria, t.ex. endiv, cikoriasallat, rosensallat\r\n- - andra blad- och stamgrönsaker\r\n- - växthusgurka och frilandsgurka\r\n- - aubergine\r\n- - tomat\r\n- - paprika\r\n- - vattenmelon\r\n- - övriga meloner och fruktbärande grönsaker\r\n- odling av svamp i svampodlingsanläggningar: champinjon och portobello, ostronskivling, shitake\r\n- odling av andra grönsaker i växthus\r\n- produktion av fröer för växthusgrönsaker\r\n",
          "\n- odling av blad- och stamgrönsaker samt fruktbärande grönsaker i växthus, t.ex.:\n -- huvudkål\n -- blomkål och broccoli\n -- sallader, t.ex. bladsallat, huvudsallat, isbergssallat och ekbladssallat och kruksallat samt cikoria, t.ex. endiv, cikoriasallat, rosensallat\n -- andra blad- och stamgrönsaker\n -- växthusgurka och frilandsgurka\n -- aubergine\n -- tomat\n -- paprika\n -- vattenmelon\n -- övriga meloner och fruktbärande grönsaker\n- odling av svamp i svampodlingsanläggningar: champinjon och portobello, ostronskivling, shitake\n- odling av andra grönsaker i växthus\n- produktion av fröer för växthusgrönsaker"
        ],
        "includesAlso": [
          "- odling av grönsaksplantor i växthus\r\n",
          "\n- odling av grönsaksplantor i växthus"
        ],
        "excludes": [
          "- odling av kryddväxter i växthus (01280)\r\n- odling av bär i växthus (01250)\r\n- odling av grönsaker på friland (01131)\r\n- odling av chilipaprika (01280)\r\n- odling av tryffel (01131)\r\n- insamling av skogssvampar (02300)",
          "\n- odling av kryddväxter i växthus (01280)\n- odling av bär i växthus (01250)\n- odling av grönsaker på friland (01131)\n- odling av chilipaprika (01280)\n- odling av tryffel (01131)\n- insamling av skogssvampar (02300)"
        ],
        "changes": [
          "",
          "4.11.2020 Tagits bort \"odling av grönsaksplantor i växthus\" från Innehåller också -avsnittet"
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01133",
    "level": 5,
    "code": "01133",
    "order": 120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av potatis"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av potatis\r\n- odling av nypotatis\r\n- odling av sättpotatis",
          "\n- odling av potatis\n- odling av nypotatis\n- odling av sättpotatis"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01134",
    "level": 5,
    "code": "01134",
    "order": 130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0113",
    "parentCode": "0113",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av sockerbetor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av sockerrör\r\n- produktion av fröer för sockerrör",
          "\n- odling av sockerrör\n- produktion av fröer för sockerrör"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0114",
    "level": 4,
    "code": "0114",
    "order": 140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av sockerrör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01140",
    "level": 5,
    "code": "01140",
    "order": 150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0114",
    "parentCode": "0114",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av sockerrör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av sockerrör\r\n",
          "\n- odling av sockerrör"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av sockerbeta (01134)",
          "\n- odling av sockerbeta (01134)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0115",
    "level": 4,
    "code": "0115",
    "order": 160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av tobak"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01150",
    "level": 5,
    "code": "01150",
    "order": 170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0115",
    "parentCode": "0115",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av tobak"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av tobak\r\n",
          "\n- odling av tobak"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tobaksvarutillverkning (12000)",
          "\n- tobaksvarutillverkning (12000)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0116",
    "level": 4,
    "code": "0116",
    "order": 180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av fiberväxter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01160",
    "level": 5,
    "code": "01160",
    "order": 190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0116",
    "parentCode": "0116",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av fiberväxter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av bomull\r\n- odling av jute\r\n- odling av spånadslin\r\n- odling av hampa (Cannabis sativa)\r\n- odling av andra textilfiberväxter\r\n- odling av andra fiberväxter\r\n",
          "\n- odling av bomull\n- odling av jute\n- odling av spånadslin\n- odling av hampa (Cannabis sativa)\n- odling av andra textilfiberväxter\n- odling av andra fiberväxter"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av oljelin (01110)",
          "\n- odling av oljelin (01110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0119",
    "level": 4,
    "code": "0119",
    "order": 200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/011",
    "parentCode": "011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av andra ett- och tvååriga växter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar odling av alla andra ettåriga växter samt odling av ett- och fleråriga prydnadsväxter:\r\n- odling av kålrot och foderväxter\r\n- odling av bovete\r\n- odling av ettåriga gräsväxter\r\n- odling av ett- eller fleråriga prydnadsväxter och blommor\r\n- odling av frö för rotsaker (exkl. fröer för sockerbeta) och utsäde för foderväxter\r\n- odling av blommor och blomsterfrön\r\n",
          "Denna grupp omfattar odling av alla andra ettåriga växter samt odling av ett- och fleråriga prydnadsväxter:\n- odling av kålrot och foderväxter\n- odling av bovete\n- odling av ettåriga gräsväxter\n- odling av ett- eller fleråriga prydnadsväxter och blommor\n- odling av frö för rotsaker (exkl. fröer för sockerbeta) och utsäde för foderväxter\n- odling av blommor och blomsterfrön"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av ettåriga kryddor, aromatiska växter, drog- och medicinalväxter (01280)\r\n- odling av rotsaker (01131)\r\n- odling av fleråriga gräsväxter (01290)\r\n- odling av spannmål (01110)",
          "\n- odling av ettåriga kryddor, aromatiska växter, drog- och medicinalväxter (01280)\n- odling av rotsaker (01131)\n- odling av fleråriga gräsväxter (01290)\n- odling av spannmål (01110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01191",
    "level": 5,
    "code": "01191",
    "order": 210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0119",
    "parentCode": "0119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av prydnadsväxter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av ett- eller fleråriga prydnadsväxter\r\n- odling av blommor:\r\n- - blommande krukväxter\r\n- - grönväxter\r\n- - lökblommor\r\n- - gruppväxter\r\n- produktion av snittblommor och knoppar\r\n- produktion av blomsterfröer\r\n- produktion av fröer för prydnadsväxter\r\n",
          "\n- odling av ett- eller fleråriga prydnadsväxter\n- odling av blommor:\n -- blommande krukväxter\n -- grönväxter\n -- lökblommor\n -- gruppväxter\n- produktion av snittblommor och knoppar\n- produktion av blomsterfröer\n- produktion av fröer för prydnadsväxter"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av äppel-, körsbärsträd o.d. (01240)\r\n- odling av blommor för att få lökar, knölar och jordstockar (01300)\r\n- odling av plantor för prydnadsväxter (01300)\r\n- odling av färdiga gräsmattor (01300)",
          "\n- odling av äppel-, körsbärsträd o.d. (01240)\n- odling av blommor för att få lökar, knölar och jordstockar (01300)\n- odling av plantor för prydnadsväxter (01300)\n- odling av färdiga gräsmattor (01300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01199",
    "level": 5,
    "code": "01199",
    "order": 220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0119",
    "parentCode": "0119",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av andra ettåriga växter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Omfattar odling av alla andra ett- och tvååriga växter:\r\n- kålrot\r\n- mangold\r\n- foderrotfrukt\r\n- bovete\r\n- ettårig klöver, t.ex. persisk luktklöver\r\n- blålusern\r\n- esparsett\r\n- fodermajs\r\n- övriga ettåriga grässorter\r\n- fodermärgkål o.d. foderväxter\r\n- grönfoder\r\n- odling av betutsäde (utom sockerbetsutsäde) och utsäde för foderväxter\r\n",
          "Omfattar odling av alla andra ett- och tvååriga växter:\n- kålrot\n- mangold\n- foderrotfrukt\n- bovete\n- ettårig klöver, t.ex. persisk luktklöver\n- blålusern\n- esparsett\n- fodermajs\n- övriga ettåriga grässorter\n- fodermärgkål o.d. foderväxter\n- grönfoder\n- odling av betutsäde (utom sockerbetsutsäde) och utsäde för foderväxter"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av ett- eller tvååriga krydd-, drog- och medicinalväxter (01280)\r\n- odling av rotsaker (01131)\r\n- odling av sockerbeta och produktion av dess fröer (01134)\r\n- odling av flerårig klöver (01290)\r\n- odling av fleråriga gräsväxter (01290)\r\n- odling av fodersäd (01110)\r\n- odling av gräsväxter samt produktion av fröer för dem (01290)",
          "\n- odling av ett- eller tvååriga krydd-, drog- och medicinalväxter (01280)\n- odling av rotsaker (01131)\n- odling av sockerbeta och produktion av dess fröer (01134)\n- odling av flerårig klöver (01290)\n- odling av fleråriga gräsväxter (01290)\n- odling av fodersäd (01110)\n- odling av gräsväxter samt produktion av fröer för dem (01290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/012",
    "level": 3,
    "code": "012",
    "order": 230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av fleråriga växter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0121",
    "level": 4,
    "code": "0121",
    "order": 240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av druvor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01210",
    "level": 5,
    "code": "01210",
    "order": 250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0121",
    "parentCode": "0121",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av druvor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av vindruvor att användas för vintillverkning eller för att ätas som sådana\r\n",
          "\n- odling av vindruvor att användas för vintillverkning eller för att ätas som sådana"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- vintillverkning av druvor (11020)\r\n- vingårdar (11020, 11030)",
          "\n- vintillverkning av druvor (11020)\n- vingårdar (11020, 11030)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0122",
    "level": 4,
    "code": "0122",
    "order": 260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av tropiska och subtropiska frukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01220",
    "level": 5,
    "code": "01220",
    "order": 270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0122",
    "parentCode": "0122",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av tropiska och subtropiska frukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av tropiska och subtropiska frukter:\r\n- - avokado\r\n- - banan och mjölbanan\r\n- - dadel\r\n- - fikon\r\n- - mango\r\n- - papaya\r\n- - ananas\r\n- - övriga tropiska och subtropiska frukter\r\n",
          "\n- odling av tropiska och subtropiska frukter:\n -- avokado\n -- banan och mjölbanan\n -- dadel\n -- fikon\n -- mango\n -- papaya\n -- ananas\n -- övriga tropiska och subtropiska frukter"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av citrusfrukter (01230)",
          "\n- odling av citrusfrukter (01230)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0123",
    "level": 4,
    "code": "0123",
    "order": 280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av citrusfrukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01230",
    "level": 5,
    "code": "01230",
    "order": 290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0123",
    "parentCode": "0123",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av citrusfrukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av citrusfrukter:\r\n- - grapefrukt och pomelo\r\n- - citron och lime\r\n- - apelsin\r\n- - tangerin, mandarin och clementin\r\n- - övriga citrusfrukter",
          "\n- odling av citrusfrukter:\n -- grapefrukt och pomelo\n -- citron och lime\n -- apelsin\n -- tangerin, mandarin och clementin\n -- övriga citrusfrukter"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0124",
    "level": 4,
    "code": "0124",
    "order": 300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av kärnfrukter och stenfrukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01240",
    "level": 5,
    "code": "01240",
    "order": 310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0124",
    "parentCode": "0124",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av kärnfrukter och stenfrukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av kärn- och stenfrukter:\r\n- - äpple\r\n- - aprikos\r\n- - sötkörsbär och surkörsbär\r\n- - persika och nektarin\r\n- - päron och kvitten\r\n- - plommon, krikon och slånbär\r\n- - övriga kärn- och stenfrukter\r\n",
          "\n- odling av kärn- och stenfrukter:\n -- äpple\n -- aprikos\n -- sötkörsbär och surkörsbär\n -- persika och nektarin\n -- päron och kvitten\n -- plommon, krikon och slånbär\n -- övriga kärn- och stenfrukter"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av stenfrukter av typen hallon och havtorn (01250)\r\n- kastanjeodling (01250)\r\n- vaniljodling (01280)\r\n- olivodling (01260)\r\n- vingårdar (11020, 11030)",
          "\n- odling av stenfrukter av typen hallon och havtorn (01250)\n- kastanjeodling (01250)\n- vaniljodling (01280)\n- olivodling (01260)\n- vingårdar (11020, 11030)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0125",
    "level": 4,
    "code": "0125",
    "order": 320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av andra frukter, bär samt nötter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01250",
    "level": 5,
    "code": "01250",
    "order": 330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0125",
    "parentCode": "0125",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av andra frukter, bär samt nötter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av bär på friland eller i växthus:\r\n- - blåbär\r\n- - vinbär\r\n- - krusbär\r\n- - hallon\r\n- - jordgubbe\r\n- - havtorn\r\n- - andra bär\r\n- odling av utsäde till bär\r\n- odling av ätbara nötter:\r\n- - mandel\r\n- - kastanj\r\n- - andra nötter\r\n",
          "\n- odling av bär på friland eller i växthus:\n -- blåbär\n -- vinbär\n -- krusbär\n -- hallon\n -- jordgubbe\n -- havtorn\n -- andra bär\n- odling av utsäde till bär\n- odling av ätbara nötter:\n -- mandel\n -- kastanj\n -- andra nötter"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av äpple, körsbär och plommon (01240)\r\n- bärplockning i naturen (02300)\r\n- odling a jordnötter (01110)\r\n- odling av kokosnötter (01260)\r\n- vingårdar (11020, 11030)",
          "\n- odling av äpple, körsbär och plommon (01240)\n- bärplockning i naturen (02300)\n- odling a jordnötter (01110)\n- odling av kokosnötter (01260)\n- vingårdar (11020, 11030)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0126",
    "level": 4,
    "code": "0126",
    "order": 340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av oljehaltiga frukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01260",
    "level": 5,
    "code": "01260",
    "order": 350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0126",
    "parentCode": "0126",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av oljehaltiga frukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av oljehaltiga frukter:\r\n- - kokos\r\n- - oliv\r\n- - oljepalm\r\n- - andra oljehaltiga frukter\r\n",
          "\n- odling av oljehaltiga frukter:\n -- kokos\n -- oliv\n -- oljepalm\n -- andra oljehaltiga frukter"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av rybs och raps, solros, sojabönor, jordnötter och andra oljefrön (01110)",
          "\n- odling av rybs och raps, solros, sojabönor, jordnötter och andra oljefrön (01110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0127",
    "level": 4,
    "code": "0127",
    "order": 360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av växter för dryckesframställning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01270",
    "level": 5,
    "code": "01270",
    "order": 370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0127",
    "parentCode": "0127",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av växter för dryckesframställning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av växter för dryckesframställning:\r\n- - kaffe\r\n- - te\r\n- - mate\r\n- - kakao\r\n- - övriga växter för dryckesframställning\r\n",
          "\n- odling av växter för dryckesframställning:\n -- kaffe\n -- te\n -- mate\n -- kakao\n -- övriga växter för dryckesframställning"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av humle (01280)",
          "\n- odling av humle (01280)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0128",
    "level": 4,
    "code": "0128",
    "order": 380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01280",
    "level": 5,
    "code": "01280",
    "order": 390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0128",
    "parentCode": "0128",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av fleråriga och ett- och tvååriga kryddväxter och aromatiska växter på friland och i växthus:\r\n- - persilja\r\n- - dill\r\n- - oregano\r\n- - basilika\r\n- - mynta\r\n- - timjan\r\n- - citronmeliss\r\n- - dragon\r\n- - pepparrot\r\n- - mejram\r\n- - rosmarin\r\n- - salvia\r\n- - körvel\r\n- - kyndel\r\n- - kummin\r\n- - koriander\r\n- - cikoria\r\n- - fenkol\r\n- - humle\r\n- - andra kryddor och kryddväxter\r\n- odling av drog- och medicinalväxter samt narkotiska växter:\r\n- - strätta\r\n- - belladonna\r\n- - kamomill (sötblomster)\r\n- - fingerborgsblomma\r\n- - gentiana (höstklocka)\r\n- - lavendel\r\n- - solhatt (rudbeckia)\r\n- - andra drog- och medicinalväxter samt narkotiska växter\r\n- odling av växter för tillverkning av bekämpningsmedel för svampsjukdomar, insektgift o.d.\r\n- odling av utsäde för krydd-, drog- och medicinalväxter\r\n",
          "\n- odling av fleråriga och ett- och tvååriga kryddväxter och aromatiska växter på friland och i växthus:\n -- persilja\n -- dill\n -- oregano\n -- basilika\n -- mynta\n -- timjan\n -- citronmeliss\n -- dragon\n -- pepparrot\n -- mejram\n -- rosmarin\n -- salvia\n -- körvel\n -- kyndel\n -- kummin\n -- koriander\n -- cikoria\n -- fenkol\n -- humle\n -- andra kryddor och kryddväxter\n- odling av drog- och medicinalväxter samt narkotiska växter:\n -- strätta\n -- belladonna\n -- kamomill (sötblomster)\n -- fingerborgsblomma\n -- gentiana (höstklocka)\n -- lavendel\n -- solhatt (rudbeckia)\n -- andra drog- och medicinalväxter samt narkotiska växter\n- odling av växter för tillverkning av bekämpningsmedel för svampsjukdomar, insektgift o.d.\n- odling av utsäde för krydd-, drog- och medicinalväxter"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av senap (01110)\r\n- odling av vitlök (01131)\r\n- samling av kryddväxter och örter i naturen (02300)",
          "\n- odling av senap (01110)\n- odling av vitlök (01131)\n- samling av kryddväxter och örter i naturen (02300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0129",
    "level": 4,
    "code": "0129",
    "order": 400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/012",
    "parentCode": "012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av andra fleråriga växter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01290",
    "level": 5,
    "code": "01290",
    "order": 410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0129",
    "parentCode": "0129",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av andra fleråriga växter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av julgranar\r\n- odling av träd för savtappning\r\n- odling av röd- och vitklöver och andra fleråriga gräs/baljväxter\r\n- odling av fleråriga grässorter:\r\n- - torrhö (som foder)\r\n- - gräsväxter (som foder)\r\n- - rörflen\r\n- - produktion av utsäde för gräsväxter och hö\r\n- odling av växter för flätning\r\n- odling av växter för energiproduktion: rörflen vide\r\n",
          "\n- odling av julgranar\n- odling av träd för savtappning\n- odling av röd- och vitklöver och andra fleråriga gräs/baljväxter\n- odling av fleråriga grässorter:\n -- torrhö (som foder)\n -- gräsväxter (som foder)\n -- rörflen\n -- produktion av utsäde för gräsväxter och hö\n- odling av växter för flätning\n- odling av växter för energiproduktion: rörflen vide"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av blommor och blomsterfröer (01191)\r\n- insamling av vilt växande trädsav eller kautschukliknande gummisorter (02300)\r\n- odling av färdiga gräsmattor (01300)",
          "\n- odling av blommor och blomsterfröer (01191)\n- insamling av vilt växande trädsav eller kautschukliknande gummisorter (02300)\n- odling av färdiga gräsmattor (01300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/013",
    "level": 3,
    "code": "013",
    "order": 420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av plantskoleväxter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar framställning av allt ett- eller flerårigt vegetativt växtmaterial, inkl. sticklingar, rotskott och fröplantor för direkt förökning eller för att skapa en grundstam i vilken utvalda ympar inympas för slutgiltig produktion av plantor.",
          "Denna grupp omfattar framställning av allt ett- eller flerårigt vegetativt växtmaterial, inkl. sticklingar, rotskott och fröplantor för direkt förökning eller för att skapa en grundstam i vilken utvalda ympar inympas för slutgiltig produktion av plantor."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0130",
    "level": 4,
    "code": "0130",
    "order": 430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/013",
    "parentCode": "013",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av plantskoleväxter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01300",
    "level": 5,
    "code": "01300",
    "order": 440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0130",
    "parentCode": "0130",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Odling av plantskoleväxter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Gruppen omfattar odling av allt ett- eller flerårigt vegetativt planteringsmaterial.\r\n",
          "Gruppen omfattar odling av allt ett- eller flerårigt vegetativt planteringsmaterial."
        ],
        "includes": [
          "- odling av växter för utplantering:\r\n- - plantor för grönsaker på friland\r\n- - plantor för grönsaker till växthus, t.ex. gurk- och tomatplantor\r\n- - plantor för bär, t.ex. jordgubbsplantor\r\n- odling av plantor för prydnadsväxter och blommor\r\n- odling av färdiga gräsmattor som kan rullas\r\n- odling av plantor för prydnadsträd, -buskar och -klängväxter\r\n- odling av plantor för lökar, knölar och jordstockar; odling av sticklingar\r\n- odling av plantor för fruktträd\r\n- odling av plantor för bärbuskar\r\n- odling av svampmycel\r\n",
          "\n- odling av växter för utplantering:\n -- plantor för grönsaker på friland\n -- plantor för grönsaker till växthus, t.ex. gurk- och tomatplantor\n -- plantor för bär, t.ex. jordgubbsplantor\n- odling av plantor för prydnadsväxter och blommor\n- odling av färdiga gräsmattor som kan rullas\n- odling av plantor för prydnadsträd, -buskar och -klängväxter\n- odling av plantor för lökar, knölar och jordstockar; odling av sticklingar\n- odling av plantor för fruktträd\n- odling av plantor för bärbuskar\n- odling av svampmycel"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av plantor avsedda för skogsbruket (02100)\r\n- odling av växter avsedda för fröproduktion (011, 012)\r\n- odling av blomsterfröer (01191)",
          "\n- odling av plantor avsedda för skogsbruket (02100)\n- odling av växter avsedda för fröproduktion (011, 012)\n- odling av blomsterfröer (01191)"
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/014",
    "level": 3,
    "code": "014",
    "order": 450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Husdjursskötsel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar uppfödning och skötsel av husdjur, t.ex. mjölk- och köttboskap, hästar, får, getter, svin eller fjäderfä. Gruppen omfattar också pälsdjursfarmning, bi- och renskötsel. Gruppen omfattar inte uppfödning av fiskar och kräftdjur, som hör till gruppen vattenbruk 032.\r\n",
          "Denna grupp omfattar uppfödning och skötsel av husdjur, t.ex. mjölk- och köttboskap, hästar, får, getter, svin eller fjäderfä. Gruppen omfattar också pälsdjursfarmning, bi- och renskötsel. Gruppen omfattar inte uppfödning av fiskar och kräftdjur, som hör till gruppen vattenbruk 032."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- husdjursskötsel mot arvode (01620)\r\n- beredning av hudar och skinn i anslutning till slakteri (10110)\r\n- uppfödning av fiskar och kräftdjur (032)",
          "\n- husdjursskötsel mot arvode (01620)\n- beredning av hudar och skinn i anslutning till slakteri (10110)\n- uppfödning av fiskar och kräftdjur (032)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0141",
    "level": 4,
    "code": "0141",
    "order": 460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01410",
    "level": 5,
    "code": "01410",
    "order": 470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0141",
    "parentCode": "0141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av nötkreatur av mjölkras\r\n- framställning av obearbetad mjölk från kor\r\n",
          "\n- uppfödning och skötsel av nötkreatur av mjölkras\n- framställning av obearbetad mjölk från kor"
        ],
        "includesAlso": [
          "- uppfödning av ungboskap (kalvar och ungtjurar) i samband skötsel av nötkreatur av mjölkras\r\n",
          "\n- uppfödning av ungboskap (kalvar och ungtjurar) i samband skötsel av nötkreatur av mjölkras"
        ],
        "excludes": [
          "- uppfödning och skötsel av avelsnötkreatur (01420)\r\n- bearbetning av mjölk till smör, ost o.d. (10510)\r\n- skötsel och uppfödning av husdjur mot arvode (01620)",
          "\n- uppfödning och skötsel av avelsnötkreatur (01420)\n- bearbetning av mjölk till smör, ost o.d. (10510)\n- skötsel och uppfödning av husdjur mot arvode (01620)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0142",
    "level": 4,
    "code": "0142",
    "order": 480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01420",
    "level": 5,
    "code": "01420",
    "order": 490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0142",
    "parentCode": "0142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av nötkreatur av köttras\r\n- uppfödning och skötsel av dikor, avelsnötkreatur\r\n- framställning av sperma från nötkreatur\r\n",
          "\n- uppfödning och skötsel av nötkreatur av köttras\n- uppfödning och skötsel av dikor, avelsnötkreatur\n- framställning av sperma från nötkreatur"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- skötsel och uppfödning av husdjur mot arvode (01620)\r\n- uppfödning och skötsel av mjölkboskap (01410)",
          "\n- skötsel och uppfödning av husdjur mot arvode (01620)\n- uppfödning och skötsel av mjölkboskap (01410)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0143",
    "level": 4,
    "code": "0143",
    "order": 500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Uppfödning av hästar och andra hästdjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01430",
    "level": 5,
    "code": "01430",
    "order": 510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0143",
    "parentCode": "0143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Uppfödning av hästar och andra hästdjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av hästar, åsnor, mulor och mulåsnor\r\n",
          "\n- uppfödning och skötsel av hästar, åsnor, mulor och mulåsnor"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- drift av kapplöpningsstall och ridskolor (93190)",
          "\n- drift av kapplöpningsstall och ridskolor (93190)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0144",
    "level": 4,
    "code": "0144",
    "order": 520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Uppfödning av kameler och kameldjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01440",
    "level": 5,
    "code": "01440",
    "order": 530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0144",
    "parentCode": "0144",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Uppfödning av kameler och kameldjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av kameler och andra kameldjur (vikunja, guanako, alpacka och lama)",
          "\n- uppfödning och skötsel av kameler och andra kameldjur (vikunja, guanako, alpacka och lama)"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0145",
    "level": 4,
    "code": "0145",
    "order": 540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Uppfödning av får och getter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01450",
    "level": 5,
    "code": "01450",
    "order": 550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0145",
    "parentCode": "0145",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Uppfödning av får och getter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av får och getter samt klippning i samband med skötseln\r\n- framställning av obearbetad får- eller getmjölk\r\n- framställning av obearbetad ull\r\n",
          "\n- uppfödning och skötsel av får och getter samt klippning i samband med skötseln\n- framställning av obearbetad får- eller getmjölk\n- framställning av obearbetad ull"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- fårklippning mot arvode eller på kontraktsbasis (01620)\r\n- framställning av skinnull som biprodukt till slakt (10110)\r\n- bearbetning av mjölk (10510)",
          "\n- fårklippning mot arvode eller på kontraktsbasis (01620)\n- framställning av skinnull som biprodukt till slakt (10110)\n- bearbetning av mjölk (10510)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0146",
    "level": 4,
    "code": "0146",
    "order": 560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Uppfödning av svin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av grisar, slakt- och avelssvin",
          "\n- uppfödning och skötsel av grisar, slakt- och avelssvin"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01461",
    "level": 5,
    "code": "01461",
    "order": 570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0146",
    "parentCode": "0146",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Grisproduktion"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning av grisar\r\n- uppfödning och skötsel av avelssvin\r\n",
          "\n- uppfödning av grisar\n- uppfödning och skötsel av avelssvin"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- uppfödning och skötsel av slaktsvin (01462) ",
          "\n- uppfödning och skötsel av slaktsvin (01462)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01462",
    "level": 5,
    "code": "01462",
    "order": 580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0146",
    "parentCode": "0146",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Uppfödning av svin som snart skall slaktas"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av slaktsvin av grisar som producenten uppfött själv eller köpt\r\n",
          "\n- uppfödning och skötsel av slaktsvin av grisar som producenten uppfött själv eller köpt"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- grisproduktion (01461)",
          "\n- grisproduktion (01461)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0147",
    "level": 4,
    "code": "0147",
    "order": 590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av fjäderfä\r\n- produktion av ägg från fjäderfä och drift av äggkläckningsanläggningar\r\n",
          "\n- uppfödning och skötsel av fjäderfä\n- produktion av ägg från fjäderfä och drift av äggkläckningsanläggningar"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- produktion av fjäder och dun (10120)\r\n- insamling av fjäder och dun i naturen (02300)\r\n- uppfödning av strutsar och emuer (01499)",
          "\n- produktion av fjäder och dun (10120)\n- insamling av fjäder och dun i naturen (02300)\n- uppfödning av strutsar och emuer (01499)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01471",
    "level": 5,
    "code": "01471",
    "order": 600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0147",
    "parentCode": "0147",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Äggproduktion"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- produktion av ägg, också avelsägg och drift av äggkläckningsanläggningar\r\n",
          "\n- produktion av ägg, också avelsägg och drift av äggkläckningsanläggningar"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- uppfödning och skötsel av kycklingar (01479)\r\n- uppfödning och skötsel av gödkycklingar (01472)",
          "\n- uppfödning och skötsel av kycklingar (01479)\n- uppfödning och skötsel av gödkycklingar (01472)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01472",
    "level": 5,
    "code": "01472",
    "order": 610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0147",
    "parentCode": "0147",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kycklingproduktion"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av gödkyckling (höns som uppföds för köttproduktion)\r\n",
          "\n- uppfödning och skötsel av gödkyckling (höns som uppföds för köttproduktion)"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- produktion av fjäder och dun (10120) ",
          "\n- produktion av fjäder och dun (10120)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01479",
    "level": 5,
    "code": "01479",
    "order": 620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0147",
    "parentCode": "0147",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan fjäderfäskötsel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av kycklingar (till värphöns eller moderhöns)\r\n- annan uppfödning och skötsel av fjäderfä:\r\n- - kalkoner, ankor, gäss, pärlhöns, vaktlar, fasaner, änder\r\n- produktion av ägg av annat fjäderfä, också avelsägg och drift av äggkläckningsanläggningar\r\n",
          "\n- uppfödning och skötsel av kycklingar (till värphöns eller moderhöns)\n- annan uppfödning och skötsel av fjäderfä:\n -- kalkoner, ankor, gäss, pärlhöns, vaktlar, fasaner, änder\n- produktion av ägg av annat fjäderfä, också avelsägg och drift av äggkläckningsanläggningar"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- uppfödning av strutsar och emuer (01499)\r\n- produktion av fjäder och dun (10120)\r\n- insamling av fjäder och dun i naturen (02300)",
          "\n- uppfödning av strutsar och emuer (01499)\n- produktion av fjäder och dun (10120)\n- insamling av fjäder och dun i naturen (02300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0149",
    "level": 4,
    "code": "0149",
    "order": 630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/014",
    "parentCode": "014",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Uppfödning av andra djur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av halvtama och andra djur:\r\n- - renskötsel\r\n- - pälsfarmning, farmuppfödning av reptiler och fåglar för skinnproduktion\r\n- - drift av maskodlingar, odling av landlevande mollusker, snigelodlingar o.d.\r\n- - uppfödning av silkesmaskar för silkesproduktion\r\n- - biodling för framställning av honung och bivax\r\n- uppfödning av sällskapsdjur (utom akvariefiskar):\r\n- uppfödning av andra djur\r\n",
          "\n- uppfödning och skötsel av halvtama och andra djur:\n -- renskötsel\n -- pälsfarmning, farmuppfödning av reptiler och fåglar för skinnproduktion\n -- drift av maskodlingar, odling av landlevande mollusker, snigelodlingar o.d.\n -- uppfödning av silkesmaskar för silkesproduktion\n -- biodling för framställning av honung och bivax\n- uppfödning av sällskapsdjur (utom akvariefiskar):\n- uppfödning av andra djur"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av hudar och skinn i anslutning till jakt (01700)\r\n- groduppfödning (03220)\r\n- maskodling i saltvatten och bräckt vatten (03210)\r\n- drift av fiskodlingar (03210, 03220)\r\n- inackordering av sällskapsdjur och skolning (96090)\r\n- uppfödning och skötsel av fjäderfä (0147) \r\n- uppfödning av akvariefiskar (032)",
          "\n- framställning av hudar och skinn i anslutning till jakt (01700)\n- groduppfödning (03220)\n- maskodling i saltvatten och bräckt vatten (03210)\n- drift av fiskodlingar (03210, 03220)\n- inackordering av sällskapsdjur och skolning (96090)\n- uppfödning och skötsel av fjäderfä (0147) \n- uppfödning av akvariefiskar (032)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01491",
    "level": 5,
    "code": "01491",
    "order": 640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
    "parentCode": "0149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Pälsnäring"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- pälsfarmning för skinnproduktion eller som avelsdjur:\r\n- - mink\r\n- - silverräv\r\n- - blårev\r\n- - chinchilla\r\n- - iller\r\n- - sjubb\r\n- - nutria\r\n",
          "\n- pälsfarmning för skinnproduktion eller som avelsdjur:\n -- mink\n -- silverräv\n -- blårev\n -- chinchilla\n -- iller\n -- sjubb\n -- nutria"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av hudar och skinn i anslutning till jakt (01700)\r\n- pälsberedning som huvudsyssla (15110)\r\n- skinnberedning som huvudsyssla (15110)",
          "\n- framställning av hudar och skinn i anslutning till jakt (01700)\n- pälsberedning som huvudsyssla (15110)\n- skinnberedning som huvudsyssla (15110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01492",
    "level": 5,
    "code": "01492",
    "order": 650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
    "parentCode": "0149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Renskötsel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av renar samt renslakt i samband med renhushållning\r\n- produktion av renskinn och renfällar samt renhorn o.d. i samband med renskötsel\r\n",
          "\n- uppfödning och skötsel av renar samt renslakt i samband med renhushållning\n- produktion av renskinn och renfällar samt renhorn o.d. i samband med renskötsel"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- renslakt vid slakterier (10110)",
          "\n- renslakt vid slakterier (10110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01499",
    "level": 5,
    "code": "01499",
    "order": 660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0149",
    "parentCode": "0149",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan djurskötsel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- uppfödning och skötsel av andra djur:\r\n- - strutsar och emuer\r\n- - andra fåglar (utom fjäderfän)\r\n- - insekter\r\n- - kaniner (för produktion av kött, skinn eller ull)\r\n- - reptil- och fågelfarmning för skinnproduktion\r\n- - maskodling, odling av landlevande mollusker, snigelodlingar o.d.\r\n- - uppfödning av silkesmaskar för silkesproduktion\r\n- - biodling för framställning av honung och bivax \r\n- - uppfödning av andra djur\r\n",
          "\n- uppfödning och skötsel av andra djur:\n -- strutsar och emuer\n -- andra fåglar (utom fjäderfän)\n -- insekter\n -- kaniner (för produktion av kött, skinn eller ull)\n -- reptil- och fågelfarmning för skinnproduktion\n -- maskodling, odling av landlevande mollusker, snigelodlingar o.d.\n -- uppfödning av silkesmaskar för silkesproduktion\n -- biodling för framställning av honung och bivax \n -- uppfödning av andra djur"
        ],
        "includesAlso": [
          "- uppfödning av sällskapsdjur (utom akvariefiskar):\r\n- - katt- och hundkennlar\r\n- - fåglar, t.ex. papegojor o.d.\r\n- - hamstrar, kaniner o.d.\r\n",
          "\n- uppfödning av sällskapsdjur (utom akvariefiskar):\n -- katt- och hundkennlar\n -- fåglar, t.ex. papegojor o.d.\n -- hamstrar, kaniner o.d."
        ],
        "excludes": [
          "- skötsel av husdjur mot arvode (01620)\r\n- uppfödning och skötsel av fjäderfä (0147) \r\n- renskötsel (01492)\r\n- inackordering av sällskapsdjur, trimning, skötsel och skolning (96090)\r\n- skolor för ledarhundar för synskadade (88999)\r\n- tävlingskennlar (93190)\r\n- beredning av hudar och skinn i anslutning till jakt och snarfångst (01700)\r\n- groduppfödning (03220)\r\n- maskodling i saltvatten och bräckt vatten (03210)\r\n- drift av fiskodlingar (03210, 03220)\r\n- uppfödning av akvariefiskar (032)\r\n- djurskyddsföreningar (94999)",
          "\n- skötsel av husdjur mot arvode (01620)\n- uppfödning och skötsel av fjäderfä (0147) \n- renskötsel (01492)\n- inackordering av sällskapsdjur, trimning, skötsel och skolning (96090)\n- skolor för ledarhundar för synskadade (88999)\n- tävlingskennlar (93190)\n- beredning av hudar och skinn i anslutning till jakt och snarfångst (01700)\n- groduppfödning (03220)\n- maskodling i saltvatten och bräckt vatten (03210)\n- drift av fiskodlingar (03210, 03220)\n- uppfödning av akvariefiskar (032)\n- djurskyddsföreningar (94999)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/015",
    "level": 3,
    "code": "015",
    "order": 670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Blandat jordbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar växtodling och trädgårdsodling med husdjursskötsel utan specialisering på växter eller djur. Den sammanlagda omfattningen av jordbruksverksamheten är inte en avgörande faktor. Om antingen växtodling, trädgårdsodling eller husdjursskötsel i en angiven enhet är 66 procent eller mer av produktionsenhetens verksamhet, klassificeras verksamheten antingen som växtodling eller husdjursskötsel.",
          "Denna grupp omfattar växtodling och trädgårdsodling med husdjursskötsel utan specialisering på växter eller djur. Den sammanlagda omfattningen av jordbruksverksamheten är inte en avgörande faktor. Om antingen växtodling, trädgårdsodling eller husdjursskötsel i en angiven enhet är 66 procent eller mer av produktionsenhetens verksamhet, klassificeras verksamheten antingen som växtodling eller husdjursskötsel."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0150",
    "level": 4,
    "code": "0150",
    "order": 680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/015",
    "parentCode": "015",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Blandat jordbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01500",
    "level": 5,
    "code": "01500",
    "order": 690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0150",
    "parentCode": "0150",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Blandat jordbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar växtodling och trädgårdsodling med husdjursskötsel utan specialisering på växter eller djur. Den sammanlagda omfattningen av jordbruksverksamheten är inte en avgörande faktor. Om antingen växtodling, trädgårdsodling eller husdjursskötsel i en angiven enhet är 66 procent eller mer av produktionsenhetens verksamhet, klassificeras verksamheten antingen som växtodling eller husdjursskötsel.\r\n",
          "Denna grupp omfattar växtodling och trädgårdsodling med husdjursskötsel utan specialisering på växter eller djur. Den sammanlagda omfattningen av jordbruksverksamheten är inte en avgörande faktor. Om antingen växtodling, trädgårdsodling eller husdjursskötsel i en angiven enhet är 66 procent eller mer av produktionsenhetens verksamhet, klassificeras verksamheten antingen som växtodling eller husdjursskötsel."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- gårdar med specialisering på blandad växtodling (011, 012)\r\n- gårdar med specialisering på blandad husdjursskötsel (014)",
          "\n- gårdar med specialisering på blandad växtodling (011, 012)\n- gårdar med specialisering på blandad husdjursskötsel (014)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/016",
    "level": 3,
    "code": "016",
    "order": 700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar verksamheter i anslutning till växtodling, trädgårdsodling eller husdjursskötsel och liknande jordbruk utförda mot arvode eller på kontraktsbasis. Omfattar också verksamheter före och efter skörden utförda mot arvode eller på kontraktsbasis, i avsikt att bereda jordbruksprodukter för marknaden.",
          "Denna grupp omfattar verksamheter i anslutning till växtodling, trädgårdsodling eller husdjursskötsel och liknande jordbruk utförda mot arvode eller på kontraktsbasis. Omfattar också verksamheter före och efter skörden utförda mot arvode eller på kontraktsbasis, i avsikt att bereda jordbruksprodukter för marknaden."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0161",
    "level": 4,
    "code": "0161",
    "order": 710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
    "parentCode": "016",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service till växtodling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- service till jordbruk mot arvode eller på kontraktsbasis\r\n- bevarande av jordbruksmark i gott skick med avseende på odling och miljö\r\n- drift av bevattningssystem\r\n",
          "\n- service till jordbruk mot arvode eller på kontraktsbasis\n- bevarande av jordbruksmark i gott skick med avseende på odling och miljö\n- drift av bevattningssystem"
        ],
        "includesAlso": [
          "- uthyrning av jordbruksmaskiner med förare\r\n",
          "\n- uthyrning av jordbruksmaskiner med förare"
        ],
        "excludes": [
          "- bearbetning av skördade växter (01630)\r\n- täckdikning av jordbruksmark (43120)\r\n- landskapsarkitektur (71110)\r\n- konsultverksamhet avseende agronomi och lantbruksekonomi (74909)\r\n- landskapsarkitektur, plantering (81300)\r\n- anordnande av lantbruksutställningar och -mässor (82300)",
          "\n- bearbetning av skördade växter (01630)\n- täckdikning av jordbruksmark (43120)\n- landskapsarkitektur (71110)\n- konsultverksamhet avseende agronomi och lantbruksekonomi (74909)\n- landskapsarkitektur, plantering (81300)\n- anordnande av lantbruksutställningar och -mässor (82300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01611",
    "level": 5,
    "code": "01611",
    "order": 720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0161",
    "parentCode": "0161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stödtjänster till växtodling"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- service till jordbruk utförd mot arvode eller på kontraktsbasis:\r\n- - jordbearbetning och kalkning\r\n- - sådd av gröda\r\n- - behandling av skörd\r\n- - växtskyddsbesprutningar (inkl. från flygplan)\r\n- - beskärning av fruktträd och vinstockar\r\n- - omplantering av ris, gallring av betor\r\n- - skörd\r\n- - bekämpning av skadedjur (inkl. kaniner)\r\n- drift av bevattningssystem\r\n",
          "\n- service till jordbruk utförd mot arvode eller på kontraktsbasis:\n -- jordbearbetning och kalkning\n -- sådd av gröda\n -- behandling av skörd\n -- växtskyddsbesprutningar (inkl. från flygplan)\n -- beskärning av fruktträd och vinstockar\n -- omplantering av ris, gallring av betor\n -- skörd\n -- bekämpning av skadedjur (inkl. kaniner)\n- drift av bevattningssystem"
        ],
        "includesAlso": [
          "- uthyrning av jordbruksmaskiner med förare\r\n",
          "\n- uthyrning av jordbruksmaskiner med förare"
        ],
        "excludes": [
          "- andelslag som marknadsför jordbruksprodukter (46)\r\n- konsultverksamhet avseende agronomi och lantbruksekonomi (74909)\r\n- bokförings-, beskattningstjänster o.d. för jordbruket (692)\r\n- landsbygdscentralers verksamhet (94110)\r\n- jordbruksproducenters intresseorganisationer (94110)\r\n- bearbetning av skördade växter (01630)\r\n- bearbetning av växtfibrer (13100)\r\n- täckdikning av jordbruksmark (43120)\r\n- landskapsarkitektur (71110)\r\n- planering av trädgårdar och idrottsområden m.m. (71110)\r\n- byggande av parker, idrottsområden och andra grönområden (42999)\r\n- landskapsarkitektur, plantering (81300)\r\n- anordnande av lantbruksutställningar och -mässor (82300)\r\n- uthyrning av jordbruksmaskiner utan förare (77310)\r\n- kompostering (38210)",
          "\n- andelslag som marknadsför jordbruksprodukter (46)\n- konsultverksamhet avseende agronomi och lantbruksekonomi (74909)\n- bokförings-, beskattningstjänster o.d. för jordbruket (692)\n- landsbygdscentralers verksamhet (94110)\n- jordbruksproducenters intresseorganisationer (94110)\n- bearbetning av skördade växter (01630)\n- bearbetning av växtfibrer (13100)\n- täckdikning av jordbruksmark (43120)\n- landskapsarkitektur (71110)\n- planering av trädgårdar och idrottsområden m.m. (71110)\n- byggande av parker, idrottsområden och andra grönområden (42999)\n- landskapsarkitektur, plantering (81300)\n- anordnande av lantbruksutställningar och -mässor (82300)\n- uthyrning av jordbruksmaskiner utan förare (77310)\n- kompostering (38210)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01612",
    "level": 5,
    "code": "01612",
    "order": 730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0161",
    "parentCode": "0161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Att hålla odlingsmark odlingsbar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Avsikten med verksamheten är att bevara mark, som inte längre används för produktion, i gott skick med avseende på odling och miljö enligt Europarådets förordning (EG) Nr 1782/2003. Gården behöver inte alls bedriva jordbruk.\r\n",
          "Avsikten med verksamheten är att bevara mark, som inte längre används för produktion, i gott skick med avseende på odling och miljö enligt Europarådets förordning (EG) Nr 1782/2003. Gården behöver inte alls bedriva jordbruk."
        ],
        "includes": [
          "- bevarande av jordbruksmark i gott skick med avseende på odling och miljövård\r\n",
          "\n- bevarande av jordbruksmark i gott skick med avseende på odling och miljövård"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- landskapsarkitektur (81300)",
          "\n- landskapsarkitektur (81300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0162",
    "level": 4,
    "code": "0162",
    "order": 740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
    "parentCode": "016",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service till husdjursskötsel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01620",
    "level": 5,
    "code": "01620",
    "order": 750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0162",
    "parentCode": "0162",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service till husdjursskötsel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- verksamhet inom jordbruk utförd mot arvode eller på kontraktsbasis:\r\n- - verksamhet med anknytning till avel, eller som främjar djurproduktion (boskapskontroll)\r\n- - insemination och anknytande verksamhet \r\n- - avelstjänster för husdjur\r\n- - fårklippning\r\n- - husdjursskötsel mot arvode\r\n- - avbytarverksamhet inom lantbruk\r\n- - testning av djurhjordar, fädrift, inhysning av djur för betesgång, kastrering av fjäderfä, rengöring av burar (t.ex. hönsburar) o.d.\r\n",
          "\n- verksamhet inom jordbruk utförd mot arvode eller på kontraktsbasis:\n -- verksamhet med anknytning till avel, eller som främjar djurproduktion (boskapskontroll)\n -- insemination och anknytande verksamhet \n -- avelstjänster för husdjur\n -- fårklippning\n -- husdjursskötsel mot arvode\n -- avbytarverksamhet inom lantbruk\n -- testning av djurhjordar, fädrift, inhysning av djur för betesgång, kastrering av fjäderfä, rengöring av burar (t.ex. hönsburar) o.d."
        ],
        "includesAlso": [
          "- hovslagning\r\n",
          "\n- hovslagning"
        ],
        "excludes": [
          "- boskapsskötsel för försäljning av produkter från djur eller försäljning av uppfödda djur (014)\r\n- andelslag som marknadsför jordbruksprodukter (46)\r\n- anskaffningskooperativ för mjölkproduktion (46331)\r\n- konsultverksamhet avseende agronomi och lantbruksekonomi (74909)\r\n- landsbygdscentralers verksamhet (94110)\r\n- intresseorganisationer för jordbruksproducenter (94110)\r\n- veterinärverksamhet (75000)\r\n- vaccinering av djur (75000)\r\n- uthyrning av djur (t.ex. hjordar) (77390)\r\n- pensionat för sällskapsdjur (96090)",
          "\n- boskapsskötsel för försäljning av produkter från djur eller försäljning av uppfödda djur (014)\n- andelslag som marknadsför jordbruksprodukter (46)\n- anskaffningskooperativ för mjölkproduktion (46331)\n- konsultverksamhet avseende agronomi och lantbruksekonomi (74909)\n- landsbygdscentralers verksamhet (94110)\n- intresseorganisationer för jordbruksproducenter (94110)\n- veterinärverksamhet (75000)\n- vaccinering av djur (75000)\n- uthyrning av djur (t.ex. hjordar) (77390)\n- pensionat för sällskapsdjur (96090)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0163",
    "level": 4,
    "code": "0163",
    "order": 760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
    "parentCode": "016",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bearbetning av skördade växter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01630",
    "level": 5,
    "code": "01630",
    "order": 770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0163",
    "parentCode": "0163",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bearbetning av skördade växter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- beredning av jordbruksprodukter för primärmarknaden, t.ex. rensning, putsning, sortering, desinficering och torkning mot arvode eller på kontraktsbasis\r\n- vaxning av frukt\r\n- bomullsrensning\r\n- beredning av tobaksblad i samband med skörd\r\n- beredning av kakaobönor, t.ex. skalning\r\n",
          "\n- beredning av jordbruksprodukter för primärmarknaden, t.ex. rensning, putsning, sortering, desinficering och torkning mot arvode eller på kontraktsbasis\n- vaxning av frukt\n- bomullsrensning\n- beredning av tobaksblad i samband med skörd\n- beredning av kakaobönor, t.ex. skalning"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- beredning av jordbruksprodukter av producenten (011, 012, 013)\r\n- verksamheter efter skörd i avsikt att förbättra utsädets kvalitet (01640)\r\n- skärning och torkning av tobak (12000)\r\n- marknadsföringsaktiviteter som utövas inom provisionshandel och kooperativ (46)\r\n- partihandel med jordbruksråvaror (462)",
          "\n- beredning av jordbruksprodukter av producenten (011, 012, 013)\n- verksamheter efter skörd i avsikt att förbättra utsädets kvalitet (01640)\n- skärning och torkning av tobak (12000)\n- marknadsföringsaktiviteter som utövas inom provisionshandel och kooperativ (46)\n- partihandel med jordbruksråvaror (462)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0164",
    "level": 4,
    "code": "0164",
    "order": 780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/016",
    "parentCode": "016",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bearbetning av utsäde"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01640",
    "level": 5,
    "code": "01640",
    "order": 790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0164",
    "parentCode": "0164",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Bearbetning av utsäde"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar alla verksamheter efter skörd i avsikt att förbättra utsädets kvalitet genom avlägsnande av material som inte är utsäde, fröer som inte uppfyller storlekskraven, är skadade mekaniskt eller av insekter samt outvecklade liksom avlägsnande av utsädesfukten till en säker nivå för lagring av utsäde. Omfattar torkning, rensning, sortering och annan behandling av utsäde till dess det säljs.\r\n",
          "Denna grupp omfattar alla verksamheter efter skörd i avsikt att förbättra utsädets kvalitet genom avlägsnande av material som inte är utsäde, fröer som inte uppfyller storlekskraven, är skadade mekaniskt eller av insekter samt outvecklade liksom avlägsnande av utsädesfukten till en säker nivå för lagring av utsäde. Omfattar torkning, rensning, sortering och annan behandling av utsäde till dess det säljs."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av utsäde (011, 012)\r\n- bearbetning av frön för att erhålla olja (10410)\r\n- forskning för utveckling eller modifiering av nya former av utsäde (72110)",
          "\n- odling av utsäde (011, 012)\n- bearbetning av frön för att erhålla olja (10410)\n- forskning för utveckling eller modifiering av nya former av utsäde (72110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/017",
    "level": 3,
    "code": "017",
    "order": 800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/01",
    "parentCode": "01",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jakt och service i anslutning härtill"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kommersiell jakt och snarfångst och service i anslutning härtill",
          "\n- kommersiell jakt och snarfångst och service i anslutning härtill"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0170",
    "level": 4,
    "code": "0170",
    "order": 810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/017",
    "parentCode": "017",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jakt och service i anslutning härtill"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/01700",
    "level": 5,
    "code": "01700",
    "order": 820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0170",
    "parentCode": "0170",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Jakt och service i anslutning härtill"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- kommersiell jakt och snarfångst\r\n- jakt och fångst av djur för kött, päls eller skinn eller för användning inom forskning, i djurparker eller som sällskapsdjur\r\n- beredning av pälsskinn i anslutning till jakt och snarfångst\r\n",
          "\n- kommersiell jakt och snarfångst\n- jakt och fångst av djur för kött, päls eller skinn eller för användning inom forskning, i djurparker eller som sällskapsdjur\n- beredning av pälsskinn i anslutning till jakt och snarfångst"
        ],
        "includesAlso": [
          "- fångst av havsdäggdjur, såsom valross och säl\r\n- främjande av vilthushållning och viltutfodring\r\n",
          "\n- fångst av havsdäggdjur, såsom valross och säl\n- främjande av vilthushållning och viltutfodring"
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av pälsskinn från farm (01491)\r\n- uppfödning av vilt i farm (01499)\r\n- valfångst (03110)\r\n- beredning av hudar och skinn i anslutning till slakteri (10110)\r\n- jakt i sport- och rekreationssyfte och service i anslutning härtill (93190)\r\n- service i anslutning till jakt och snarfångst (94999)",
          "\n- framställning av pälsskinn från farm (01491)\n- uppfödning av vilt i farm (01499)\n- valfångst (03110)\n- beredning av hudar och skinn i anslutning till slakteri (10110)\n- jakt i sport- och rekreationssyfte och service i anslutning härtill (93190)\n- service i anslutning till jakt och snarfångst (94999)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/02",
    "level": 2,
    "code": "02",
    "order": 830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
    "parentCode": "A",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Skogsbruk omfattar skogsodling (skogskultur), produktion av gagnvirke och ved, insamling av annat skogsmaterial och service till skogsbruk.\r\n",
          "Skogsbruk omfattar skogsodling (skogskultur), produktion av gagnvirke och ved, insamling av annat skogsmaterial och service till skogsbruk."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- vidareförädling av råvirke, såsom sågning och hyvling (16100)\r\n- skogsdikning (43120)\r\n- byggande och grundförbättring av skogsvägar (42110)\r\n- fjärrtransport av timmer sjöledes: flottning och fartygstransport (50400)\r\n- fjärrtransport av timmer per landsväg (49410) eller per järnväg (49200)\r\n- reparation av skogsbruksmaskiner (33122)\r\n- uthyrning av skogsbruksmaskiner utan förare (77310)",
          "\n- vidareförädling av råvirke, såsom sågning och hyvling (16100)\n- skogsdikning (43120)\n- byggande och grundförbättring av skogsvägar (42110)\n- fjärrtransport av timmer sjöledes: flottning och fartygstransport (50400)\n- fjärrtransport av timmer per landsväg (49410) eller per järnväg (49200)\n- reparation av skogsbruksmaskiner (33122)\n- uthyrning av skogsbruksmaskiner utan förare (77310)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/021",
    "level": 3,
    "code": "021",
    "order": 840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogshushållning och skogsskötsel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0210",
    "level": 4,
    "code": "0210",
    "order": 850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/021",
    "parentCode": "021",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogshushållning och skogsskötsel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/02100",
    "level": 5,
    "code": "02100",
    "order": 860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0210",
    "parentCode": "0210",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Skogshushållning och skogsskötsel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Omfattar skogsodling och verksamhet i anslutning härtill:\r\n- hyggesberedning, såsom röjning, beredning och hyggesbränning\r\n- skogsodling (sådd och plantering), naturlig förnyelse och gallring\r\n- beskogning av åker\r\n- plantskogsskötsel och iståndsättning av ung skog\r\n- stamkvistning\r\n- skogsgödsling\r\n- plantskolor för skogsbruk\r\n- fröproduktion för skogsträd, såsom insamling av kottar för fröproduktion\r\n",
          "Omfattar skogsodling och verksamhet i anslutning härtill:\n- hyggesberedning, såsom röjning, beredning och hyggesbränning\n- skogsodling (sådd och plantering), naturlig förnyelse och gallring\n- beskogning av åker\n- plantskogsskötsel och iståndsättning av ung skog\n- stamkvistning\n- skogsgödsling\n- plantskolor för skogsbruk\n- fröproduktion för skogsträd, såsom insamling av kottar för fröproduktion"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "- bekämpning av skogsskador (före plantering av plantskog och före avverkning skydd av plantskogar för djurskador, markvegetation och svampar), exkl. arvodesbaserad verksamhet\r\n- skydd av skogar, t.ex. skötsel av naturskyddsområden\r\n",
          "\n- bekämpning av skogsskador (före plantering av plantskog och före avverkning skydd av plantskogar för djurskador, markvegetation och svampar), exkl. arvodesbaserad verksamhet\n- skydd av skogar, t.ex. skötsel av naturskyddsområden"
        ],
        "excludes": [
          "- odling av julgranar (01290)\r\n- odling av plantor för prydnadsträd (01300)\r\n- insamling av svampar och andra vilt växande skogsprodukter (02300)\r\n- bekämpning av skogsbränder (02400)\r\n- bekämpning av skadeinsekter och svampsjukdomar antingen kontrakts- eller arvodesbaserat (02400)\r\n- flishuggning av energivirke i samband med drivning (02200)\r\n- odling av vide för energiproduktion (01290)",
          "\n- odling av julgranar (01290)\n- odling av plantor för prydnadsträd (01300)\n- insamling av svampar och andra vilt växande skogsprodukter (02300)\n- bekämpning av skogsbränder (02400)\n- bekämpning av skadeinsekter och svampsjukdomar antingen kontrakts- eller arvodesbaserat (02400)\n- flishuggning av energivirke i samband med drivning (02200)\n- odling av vide för energiproduktion (01290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/022",
    "level": 3,
    "code": "022",
    "order": 870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Drivning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0220",
    "level": 4,
    "code": "0220",
    "order": 880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/022",
    "parentCode": "022",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Drivning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/02200",
    "level": 5,
    "code": "02200",
    "order": 890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0220",
    "parentCode": "0220",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Drivning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Drivning omfattar avverkning och kortvägskörning av gagnvirke och ved samt produktion av virke för användning i obearbetad form.\r\n",
          "Drivning omfattar avverkning och kortvägskörning av gagnvirke och ved samt produktion av virke för användning i obearbetad form."
        ],
        "includes": [
          "- skogsmaskinsföretagare\r\n- avverkning och skogstransport (kortvägskörning) av råvirke\r\n- produktion av virke för användning i obearbetad form, såsom gruvstöttor, staketstolpar och andra stolpar\r\n- insamling och produktion av träd för användning som bränsle\r\n- insamling av avverkningsrester och produktion av skogsflis för energiproduktion\r\n- produktion av träkol i skogen med traditionella metoder",
          "\n- skogsmaskinsföretagare\n- avverkning och skogstransport (kortvägskörning) av råvirke\n- produktion av virke för användning i obearbetad form, såsom gruvstöttor, staketstolpar och andra stolpar\n- insamling och produktion av träd för användning som bränsle\n- insamling av avverkningsrester och produktion av skogsflis för energiproduktion\n- produktion av träkol i skogen med traditionella metoder"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av julgranar (01290)\r\n- skogsodling (02100)\r\n- insamling av vilt växande skogsprodukter, exkl. ved (02300)\r\n- separat kortvägskörning i samband med leveransköp (02400)\r\n- fjärrtransport av timmer per landsväg (49410), per järnväg (49200) eller sjöledes (50400)\r\n- produktion av träkol genom pyrolys (20140)\r\n- tjärbränning i skog (02300)",
          "\n- odling av julgranar (01290)\n- skogsodling (02100)\n- insamling av vilt växande skogsprodukter, exkl. ved (02300)\n- separat kortvägskörning i samband med leveransköp (02400)\n- fjärrtransport av timmer per landsväg (49410), per järnväg (49200) eller sjöledes (50400)\n- produktion av träkol genom pyrolys (20140)\n- tjärbränning i skog (02300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/023",
    "level": 3,
    "code": "023",
    "order": 900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0230",
    "level": 4,
    "code": "0230",
    "order": 910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/023",
    "parentCode": "023",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/02300",
    "level": 5,
    "code": "02300",
    "order": 920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0230",
    "parentCode": "0230",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- insamling av vilt växande material:\r\n- - skogssvampar och tryfflar\r\n- - skogsbär: blåbär, lingon, hjortron, hallon, tranbär, havtorn, rönnbär, enbär\r\n- - nötter\r\n- - kåda\r\n- - björksav\r\n- - tagel av växtursprung\r\n- - ekollon, hästkastanjer\r\n- - mossa och lav\r\n- - kottar (för prydnadsändamål)\r\n- - vilt växande vilda grönsaker, krydd- och medicinalörter\r\n- - tjärbränning i skog\r\n",
          "\n- insamling av vilt växande material:\n -- skogssvampar och tryfflar\n -- skogsbär: blåbär, lingon, hjortron, hallon, tranbär, havtorn, rönnbär, enbär\n -- nötter\n -- kåda\n -- björksav\n -- tagel av växtursprung\n -- ekollon, hästkastanjer\n -- mossa och lav\n -- kottar (för prydnadsändamål)\n -- vilt växande vilda grönsaker, krydd- och medicinalörter\n -- tjärbränning i skog"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling av ovannämnda naturprodukter (01)\r\n- odling av svampar (01132)\r\n- odling av tryfflar (01131)\r\n- odling av bär och nötter (01250)\r\n- insamling av kottar för fröproduktion (02100)\r\n- insamling av ved (02200)\r\n- tappning av björksav från odlade träd (01290)\r\n- torvtäkt (08920)",
          "\n- odling av ovannämnda naturprodukter (01)\n- odling av svampar (01132)\n- odling av tryfflar (01131)\n- odling av bär och nötter (01250)\n- insamling av kottar för fröproduktion (02100)\n- insamling av ved (02200)\n- tappning av björksav från odlade träd (01290)\n- torvtäkt (08920)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/024",
    "level": 3,
    "code": "024",
    "order": 930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/02",
    "parentCode": "02",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service till skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0240",
    "level": 4,
    "code": "0240",
    "order": 940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/024",
    "parentCode": "024",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service till skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/02400",
    "level": 5,
    "code": "02400",
    "order": 950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0240",
    "parentCode": "0240",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service till skogsbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Omfattar verksamhet inom skogsbruket mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt.\r\n",
          "Omfattar verksamhet inom skogsbruket mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt."
        ],
        "includes": [
          "- service till skogsbruk:\r\n- - skogsinventering\r\n- - utvärdering i trävaruhandel, trädstämpling\r\n- - konsulttjänster avseende skogsvård: planering av skogsbruk och annat allmänt främjande av skogsbruk\r\n- - skogsvårdsföreningarnas verksamhet samt deras rådgivning och utbildning för skogsägare\r\n- - släckning och bekämpning av skogsbränder\r\n- - bekämpning av skadeinsekter, små skadedjur och svampsjukdomar\r\n- - annan service till skogsbruk\r\n- service till skogsdrivning:\r\n- - skogstransport av virke mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, t.ex. i samband med leveransköp\r\n",
          "\n- service till skogsbruk:\n -- skogsinventering\n -- utvärdering i trävaruhandel, trädstämpling\n -- konsulttjänster avseende skogsvård: planering av skogsbruk och annat allmänt främjande av skogsbruk\n -- skogsvårdsföreningarnas verksamhet samt deras rådgivning och utbildning för skogsägare\n -- släckning och bekämpning av skogsbränder\n -- bekämpning av skadeinsekter, små skadedjur och svampsjukdomar\n -- annan service till skogsbruk\n- service till skogsdrivning:\n -- skogstransport av virke mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, t.ex. i samband med leveransköp"
        ],
        "includesAlso": [
          "- uthyrning av skogsbruksmaskiner och inventarier med förare\r\n",
          "\n- uthyrning av skogsbruksmaskiner och inventarier med förare"
        ],
        "excludes": [
          "- odling av plantor för skogsträd (02100)\r\n- skogstransport av virke (02200)\r\n- skogsdikning (43120)\r\n- fjärrtransport av timmer per landsväg (49410), per järnväg (49200) eller sjöledes (50400)\r\n- skogsskydd, t.ex. skötsel av naturskyddsområden (02100)\r\n- lagkontroll och granskningsverksamhet (84130)\r\n- utbildning av skogsägare vid medborgar- och arbetarinstitut (85591)\r\n- skogscentralsverksamhet (84130)",
          "\n- odling av plantor för skogsträd (02100)\n- skogstransport av virke (02200)\n- skogsdikning (43120)\n- fjärrtransport av timmer per landsväg (49410), per järnväg (49200) eller sjöledes (50400)\n- skogsskydd, t.ex. skötsel av naturskyddsområden (02100)\n- lagkontroll och granskningsverksamhet (84130)\n- utbildning av skogsägare vid medborgar- och arbetarinstitut (85591)\n- skogscentralsverksamhet (84130)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/03",
    "level": 2,
    "code": "03",
    "order": 960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/A",
    "parentCode": "A",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiske och vattenbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Med fiske och vattenbruk avses yrkesmässig fångst, insamling och odling av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra produkter (t.ex. vattenväxter, pärlor, svamp o.d.) från havet eller miljöer med bräckt eller färskt vatten.\r\n\r\nGruppen omfattar också förädling på fiskefartyg samt service i anslutning till yrkesmässigt fiske och vattenbruk, såsom rådgivning.\r\n\r\nGruppen omfattar också verksamhet, som i normala fall ingår i råvaruproduktion, såsom inplantering av föremål i musslor för pärlproduktion.\r\n",
          "Med fiske och vattenbruk avses yrkesmässig fångst, insamling och odling av fisk, kräftdjur, blötdjur och andra produkter (t.ex. vattenväxter, pärlor, svamp o.d.) från havet eller miljöer med bräckt eller färskt vatten.\n\nGruppen omfattar också förädling på fiskefartyg samt service i anslutning till yrkesmässigt fiske och vattenbruk, såsom rådgivning.\n\nGruppen omfattar också verksamhet, som i normala fall ingår i råvaruproduktion, såsom inplantering av föremål i musslor för pärlproduktion."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- förädling av fisk, kräftdjur eller blötdjur inom livsmedelsindustrin eller på fabriksfartyg till havs (10200)\r\n- industriell tillverkning av fiskenät (13940)\r\n- service i anslutning till sport- och rekreationsfiske (93190)\r\n- drift av sportfiskevatten (93190)\r\n- fångst av valar och valrossar (01700)\r\n- grundforskning och tillämpad forskning inom fiske (72192)\r\n- förvaltning av fiskerihushållning (84130)",
          "\n- förädling av fisk, kräftdjur eller blötdjur inom livsmedelsindustrin eller på fabriksfartyg till havs (10200)\n- industriell tillverkning av fiskenät (13940)\n- service i anslutning till sport- och rekreationsfiske (93190)\n- drift av sportfiskevatten (93190)\n- fångst av valar och valrossar (01700)\n- grundforskning och tillämpad forskning inom fiske (72192)\n- förvaltning av fiskerihushållning (84130)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/031",
    "level": 3,
    "code": "031",
    "order": 970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar fångst och insamling av vilda vattenlevande organismer (främst fisk, kräft- och blötdjur inkl. vattenväxter) från salt- och sötvatten för konsumtion av människor eller för annan konsumtion eller annat ändamål antingen för hand eller med hjälp av olika typer av fiskeutrustning, såsom nät, rev eller stationära fällor. Fångsten kan ske i strandlinjen (t.ex. fångst av blötdjur, såsom musslor och ostron), som strandbaserat fiske, på is eller från kommersiellt tillverkade båtar. Bassängodling av fisk, kräftor o.d. klassificeras i vattenbruk (032).",
          "Denna grupp omfattar fångst och insamling av vilda vattenlevande organismer (främst fisk, kräft- och blötdjur inkl. vattenväxter) från salt- och sötvatten för konsumtion av människor eller för annan konsumtion eller annat ändamål antingen för hand eller med hjälp av olika typer av fiskeutrustning, såsom nät, rev eller stationära fällor. Fångsten kan ske i strandlinjen (t.ex. fångst av blötdjur, såsom musslor och ostron), som strandbaserat fiske, på is eller från kommersiellt tillverkade båtar. Bassängodling av fisk, kräftor o.d. klassificeras i vattenbruk (032)."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0311",
    "level": 4,
    "code": "0311",
    "order": 980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Saltvattensfiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/03110",
    "level": 5,
    "code": "03110",
    "order": 990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0311",
    "parentCode": "0311",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Saltvattensfiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- fiske på kommersiell basis i ocean- och kustvatten\r\n- fångst av saltvattenlevande kräftdjur (bl.a. kräftor), musslor och blötdjur\r\n- insamling av vattenväxter, koraller o.d.\r\n- valfångst\r\n- fångst av andra saltvattenlevande djur (sköldpaddor, manteldjur, sjöborrar o.d.)\r\n",
          "\n- fiske på kommersiell basis i ocean- och kustvatten\n- fångst av saltvattenlevande kräftdjur (bl.a. kräftor), musslor och blötdjur\n- insamling av vattenväxter, koraller o.d.\n- valfångst\n- fångst av andra saltvattenlevande djur (sköldpaddor, manteldjur, sjöborrar o.d.)"
        ],
        "includesAlso": [
          "- verksamhet vid fartyg som används både i saltvattenfiske och vid beredning och hållbarhetsbearbetning av fisk\r\n- insamling av andra saltvattenorganismer (vattenväxter, alger, koraller, svamp, naturpärlor o.d.)\r\n- service i anslutning till kommersiellt havsvattenfiske, såsom rådgivning samt skötsel av fiskevatten\r\n",
          "\n- verksamhet vid fartyg som används både i saltvattenfiske och vid beredning och hållbarhetsbearbetning av fisk\n- insamling av andra saltvattenorganismer (vattenväxter, alger, koraller, svamp, naturpärlor o.d.)\n- service i anslutning till kommersiellt havsvattenfiske, såsom rådgivning samt skötsel av fiskevatten"
        ],
        "excludes": [
          "- vattenodling av fisk, kräftdjur, musslor osv. i hav (03210)\r\n- fångst av havsdäggdjur, t.ex. valross och säl (01700)\r\n- beredning av valkött på fabriksfartyg (10110)\r\n- bearbetning av fiskeriprodukter på fabriksfartyg till havs eller inom livsmedelsindustrin (10200)\r\n- uthyrning av båtar med besättning för sjö- eller kustvattentransport (t.ex. för fisketurer) (50101)\r\n- fiskeinspektion och övervakning av sjötrafik (84242) \r\n- service i anslutning till sport- och rekreationsfiske (93190)\r\n- drift av sportfiskevatten (93190)\r\n- fiskerihushållningsundersökning (72192)",
          "\n- vattenodling av fisk, kräftdjur, musslor osv. i hav (03210)\n- fångst av havsdäggdjur, t.ex. valross och säl (01700)\n- beredning av valkött på fabriksfartyg (10110)\n- bearbetning av fiskeriprodukter på fabriksfartyg till havs eller inom livsmedelsindustrin (10200)\n- uthyrning av båtar med besättning för sjö- eller kustvattentransport (t.ex. för fisketurer) (50101)\n- fiskeinspektion och övervakning av sjötrafik (84242) \n- service i anslutning till sport- och rekreationsfiske (93190)\n- drift av sportfiskevatten (93190)\n- fiskerihushållningsundersökning (72192)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0312",
    "level": 4,
    "code": "0312",
    "order": 1000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/031",
    "parentCode": "031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sötvattensfiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/03120",
    "level": 5,
    "code": "03120",
    "order": 1010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0312",
    "parentCode": "0312",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sötvattensfiske"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- fiske på kommersiell basis i inlandsvatten\r\n- fångst av sötvattenlevande kräftdjur (bl.a. kräftor), musslor och blötdjur\r\n- fångst och insamling av andra sötvattenlevande organismer\r\n",
          "\n- fiske på kommersiell basis i inlandsvatten\n- fångst av sötvattenlevande kräftdjur (bl.a. kräftor), musslor och blötdjur\n- fångst och insamling av andra sötvattenlevande organismer"
        ],
        "includesAlso": [
          "- insamling av sötvattenprodukter: naturpärlor\r\n- service i anslutning till kommersiellt insjöfiske, såsom rådgivning samt skötsel av fiskevatten\r\n",
          "\n- insamling av sötvattenprodukter: naturpärlor\n- service i anslutning till kommersiellt insjöfiske, såsom rådgivning samt skötsel av fiskevatten"
        ],
        "excludes": [
          "- vattenodling av fisk, kräftdjur, musslor osv. i sötvatten (03220)\r\n- bearbetning av fiskeriprodukter inom livsmedelsindustrin (10200)\r\n- fiskeinspektion och övervakning av sjötrafik (84242)\r\n- service i anslutning till sport- och rekreationsfiske (93190)\r\n- drift av sportfiskevatten (93190)\r\n- fiskerihushållningsundersökning (72192)",
          "\n- vattenodling av fisk, kräftdjur, musslor osv. i sötvatten (03220)\n- bearbetning av fiskeriprodukter inom livsmedelsindustrin (10200)\n- fiskeinspektion och övervakning av sjötrafik (84242)\n- service i anslutning till sport- och rekreationsfiske (93190)\n- drift av sportfiskevatten (93190)\n- fiskerihushållningsundersökning (72192)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/032",
    "level": 3,
    "code": "032",
    "order": 1020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/03",
    "parentCode": "03",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vattenbruk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Vattenbruk omfattar skötsel och odling av vattenlevande organismer (fisk, blötdjur, kräftdjur, vattenväxter, reptiler, groddjur o.d.). Inom vattenbruket används metoder såsom utfodring av organismer och reglering av levnadsförhållanden, med avsikt att få en bättre produktion än i den naturliga miljön.\r\n\r\nVattenbruket täcker produktion av organismernas alla olika livsskeden (rom, yngel, vuxna o.d.).",
          "Vattenbruk omfattar skötsel och odling av vattenlevande organismer (fisk, blötdjur, kräftdjur, vattenväxter, reptiler, groddjur o.d.). Inom vattenbruket används metoder såsom utfodring av organismer och reglering av levnadsförhållanden, med avsikt att få en bättre produktion än i den naturliga miljön.\n\nVattenbruket täcker produktion av organismernas alla olika livsskeden (rom, yngel, vuxna o.d.)."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0321",
    "level": 4,
    "code": "0321",
    "order": 1030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodling i saltvatten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/03210",
    "level": 5,
    "code": "03210",
    "order": 1040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0321",
    "parentCode": "0321",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodling i saltvatten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av fisk, kräftor, kräftdjur, musslor och andra blötdjur samt andra vattendjur i saltvatten\r\n- odling av saltvattenlevande akvariefiskar\r\n- produktion av fiskyngel i olika åldrar i saltvatten\r\n- produktion av musselyngel (ostron, blåmussla o.d.), produktion av hummerungar och räkyngel i saltvatten\r\n- odling av havstång och vattenväxter i saltvatten\r\n",
          "\n- odling av fisk, kräftor, kräftdjur, musslor och andra blötdjur samt andra vattendjur i saltvatten\n- odling av saltvattenlevande akvariefiskar\n- produktion av fiskyngel i olika åldrar i saltvatten\n- produktion av musselyngel (ostron, blåmussla o.d.), produktion av hummerungar och räkyngel i saltvatten\n- odling av havstång och vattenväxter i saltvatten"
        ],
        "includesAlso": [
          "- vattenbruk i bräckt vatten\r\n- vattenbruk i tanker eller cisterner fyllda med saltvatten\r\n- drift av kläckerier i saltvatten och bräckt vatten\r\n- maskodling i saltvatten och bräckt vatten\r\n- service till havsvattenodling, såsom rådgivning\r\n",
          "\n- vattenbruk i bräckt vatten\n- vattenbruk i tanker eller cisterner fyllda med saltvatten\n- drift av kläckerier i saltvatten och bräckt vatten\n- maskodling i saltvatten och bräckt vatten\n- service till havsvattenodling, såsom rådgivning"
        ],
        "excludes": [
          "- groduppfödning (03220)\r\n- drift av sportfiskevatten (93190)\r\n- tillverkning av fiskfoder (10910)\r\n- vattenbruksforskning (72192)",
          "\n- groduppfödning (03220)\n- drift av sportfiskevatten (93190)\n- tillverkning av fiskfoder (10910)\n- vattenbruksforskning (72192)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0322",
    "level": 4,
    "code": "0322",
    "order": 1050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/032",
    "parentCode": "032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodling i sötvatten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/03220",
    "level": 5,
    "code": "03220",
    "order": 1060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0322",
    "parentCode": "0322",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Fiskodling i sötvatten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- odling av fisk, kräftor, kräftdjur, musslor och andra blötdjur samt andra vattendjur i sötvatten\r\n- odling av sötvattenlevande akvariefiskar\r\n- drift av kläckerier i sötvatten\r\n- groduppfödning\r\n",
          "\n- odling av fisk, kräftor, kräftdjur, musslor och andra blötdjur samt andra vattendjur i sötvatten\n- odling av sötvattenlevande akvariefiskar\n- drift av kläckerier i sötvatten\n- groduppfödning"
        ],
        "includesAlso": [
          "- service till sötvattenfiske, såsom rådgivning\r\n",
          "\n- service till sötvattenfiske, såsom rådgivning"
        ],
        "excludes": [
          "- vattenbruk i tankar eller cisterner fyllda med saltvatten (03210)\r\n- drift av sportfiskevatten (93190)\r\n- tillverkning av fiskfoder (10910)\r\n- vattenbruksforskning (72192)",
          "\n- vattenbruk i tankar eller cisterner fyllda med saltvatten (03210)\n- drift av sportfiskevatten (93190)\n- tillverkning av fiskfoder (10910)\n- vattenbruksforskning (72192)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/B",
    "level": 1,
    "code": "B",
    "order": 1070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av mineral"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Brytning och annan utvinning av mineral omfattar utvinning av naturfyndigheter av mineraler som förekommer i fast form (kol och malm), flytande form (råpetroleum) eller gasform (naturgas). Utvinning kan ske med som gruv- eller markbrytning, ur källa eller som brytning på havsbotten.\r\n\r\nDenna huvudgrupp omfattar även verksamhet som behövs för transport och marknadsföring av mineralråvarorna, t.ex. krossning, malning, tvättning, torkning, sortering, koncentrering av malmer, kondensering av naturgas och agglomerering av fasta bränslen. Denna verksamhet utförs ofta av samma enhet som utvinner mineralerna eller av andra enheter i närheten.\r\n\r\nUtvinningsverksamheten indelas på tvåsiffernivåer på grundval av det producerade primärmineralet. Grupperna 05 och 06 gäller utvinning av fossila bränslen (stenkol, brunkol, råpetroleum, naturgas). Till grupperna 07 och 08 hör metallmalmer, andra mineralmalmer samt produkter från stenbrott.\r\n\r\nVissa av de tekniska verksamheterna i denna huvudgrupp, såsom utvinning av kolväten, kan även utföras för tredje parts räkning av specialiserade enheter som en industriell tjänst. Dessa enheters tjänster klassificeras som stödtjänster i grupp 09.\r\n",
          "Brytning och annan utvinning av mineral omfattar utvinning av naturfyndigheter av mineraler som förekommer i fast form (kol och malm), flytande form (råpetroleum) eller gasform (naturgas). Utvinning kan ske med som gruv- eller markbrytning, ur källa eller som brytning på havsbotten.\n\nDenna huvudgrupp omfattar även verksamhet som behövs för transport och marknadsföring av mineralråvarorna, t.ex. krossning, malning, tvättning, torkning, sortering, koncentrering av malmer, kondensering av naturgas och agglomerering av fasta bränslen. Denna verksamhet utförs ofta av samma enhet som utvinner mineralerna eller av andra enheter i närheten.\n\nUtvinningsverksamheten indelas på tvåsiffernivåer på grundval av det producerade primärmineralet. Grupperna 05 och 06 gäller utvinning av fossila bränslen (stenkol, brunkol, råpetroleum, naturgas). Till grupperna 07 och 08 hör metallmalmer, andra mineralmalmer samt produkter från stenbrott.\n\nVissa av de tekniska verksamheterna i denna huvudgrupp, såsom utvinning av kolväten, kan även utföras för tredje parts räkning av specialiserade enheter som en industriell tjänst. Dessa enheters tjänster klassificeras som stödtjänster i grupp 09."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- bearbetning av utvunna mineraler förs till tillverkningsgrenen i fråga:\r\n- - polering av sten och framställning av stenprodukter (23700)\r\n- - krossning, malning och annan bearbetning av mineraler, då det inte sker i samband med brytning eller annan utvinning (23910, 23990)\r\n- iordningställande av gruvarbetsplatser (43120)\r\n- geofysikaliska, geologiska och seismiska undersökningar (71129)\r\n- insamling, rening och distribution av vatten (36000)\r\n- upphällande på flaska av naturligt käll- och mineralvatten vid källor eller brunnar (11070)",
          "\n- bearbetning av utvunna mineraler förs till tillverkningsgrenen i fråga:\n -- polering av sten och framställning av stenprodukter (23700)\n -- krossning, malning och annan bearbetning av mineraler, då det inte sker i samband med brytning eller annan utvinning (23910, 23990)\n- iordningställande av gruvarbetsplatser (43120)\n- geofysikaliska, geologiska och seismiska undersökningar (71129)\n- insamling, rening och distribution av vatten (36000)\n- upphällande på flaska av naturligt käll- och mineralvatten vid källor eller brunnar (11070)"
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/05",
    "level": 2,
    "code": "05",
    "order": 1080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Kolutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar utvinning av fasta mineralbränslen som gruv- eller markbrytning samt tilläggsåtgärder som är nödvändiga inför transporten och marknadsföringen (t.ex. sortering, rening, komprimering).\r\n",
          "Denna grupp omfattar utvinning av fasta mineralbränslen som gruv- eller markbrytning samt tilläggsåtgärder som är nödvändiga inför transporten och marknadsföringen (t.ex. sortering, rening, komprimering)."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av koks (19100)\r\n- tjänster i anslutning till kolutvinning (09900)\r\n- tillverkning av briketter (19200)",
          "\n- framställning av koks (19100)\n- tjänster i anslutning till kolutvinning (09900)\n- tillverkning av briketter (19200)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/051",
    "level": 3,
    "code": "051",
    "order": 1090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stenkolsutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0510",
    "level": 4,
    "code": "0510",
    "order": 1100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/051",
    "parentCode": "051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stenkolsutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/05100",
    "level": 5,
    "code": "05100",
    "order": 1110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0510",
    "parentCode": "0510",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stenkolsutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- brytning av olika slag av stenkol och antracit: gruv- eller markbrytning, inklusive utvinning genom förtätning till vätska\r\n- rening, krossning, sållning, tvättning, sortering, pulvrisering, komprimering, flotation, smältning o.d. av stenkol för att klassificera, förbättra kvaliteten eller underlätta transport eller lagring\r\n- återvinning av stenkol från slagghögar\r\n",
          "\n- brytning av olika slag av stenkol och antracit: gruv- eller markbrytning, inklusive utvinning genom förtätning till vätska\n- rening, krossning, sållning, tvättning, sortering, pulvrisering, komprimering, flotation, smältning o.d. av stenkol för att klassificera, förbättra kvaliteten eller underlätta transport eller lagring\n- återvinning av stenkol från slagghögar"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- utvinning av brunkol (05200)\r\n- utvinning av torv (08920)\r\n- stödverksamheter för stenkolsutvinning (09900)\r\n- provborrning för kolutvinning (09900)\r\n- tillverkning av fasta bränslen av stenkol i koksningsanläggningar (19100)\r\n- tillverkning av stenkolsbriketter (19200)\r\n- arbete som utförs för att utveckla eller förbereda egendomar för kolutvinning (43120)",
          "\n- utvinning av brunkol (05200)\n- utvinning av torv (08920)\n- stödverksamheter för stenkolsutvinning (09900)\n- provborrning för kolutvinning (09900)\n- tillverkning av fasta bränslen av stenkol i koksningsanläggningar (19100)\n- tillverkning av stenkolsbriketter (19200)\n- arbete som utförs för att utveckla eller förbereda egendomar för kolutvinning (43120)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/052",
    "level": 3,
    "code": "052",
    "order": 1120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/05",
    "parentCode": "05",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brunkolsutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0520",
    "level": 4,
    "code": "0520",
    "order": 1130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/052",
    "parentCode": "052",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brunkolsutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/05200",
    "level": 5,
    "code": "05200",
    "order": 1140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0520",
    "parentCode": "0520",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brunkolsutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- brytning av brunkol: gruv- eller markbrytning, inklusive utvinning genom förtätning till vätska\r\n- rening, avvattning, krossning, sållning, tvättning, sortering, pulvrisering, komprimering, flotation och smältning av brunkol för att förbättra kvalitet eller underlätta transport eller lagring\r\n",
          "\n- brytning av brunkol: gruv- eller markbrytning, inklusive utvinning genom förtätning till vätska\n- rening, avvattning, krossning, sållning, tvättning, sortering, pulvrisering, komprimering, flotation och smältning av brunkol för att förbättra kvalitet eller underlätta transport eller lagring"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- stenkolsutvinning (05100)\r\n- utvinning av torv (08920)\r\n- stödverksamheter för brunkolsutvinning (09900)\r\n- provborrning för kolutvinning (09900)\r\n- tillverkning av brunkolsbriketter (19200)\r\n- arbete som utförs för att utveckla eller förbereda egendomar för kolutvinning (43120)",
          "\n- stenkolsutvinning (05100)\n- utvinning av torv (08920)\n- stödverksamheter för brunkolsutvinning (09900)\n- provborrning för kolutvinning (09900)\n- tillverkning av brunkolsbriketter (19200)\n- arbete som utförs för att utveckla eller förbereda egendomar för kolutvinning (43120)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/06",
    "level": 2,
    "code": "06",
    "order": 1150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av råpetroleum och naturgas"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar produktion av råpetroleum, brytning och utvinning av olja från bituminös skiffer och sand samt produktion av naturgas och återvinning av flytande kolväten.\r\n\r\nGruppen omfattar verksamheter i samband med drift och/eller exploatering av olje- och gasfältstillgångar. Sådana verksamheter kan omfatta borrning, färdigställande och utrustande av källor; drift av separatorer, emulsionssprängämne, avslamningsutrustning och fältuppsamlingsledningar för råpetroleum samt alla andra verksamheter i samband med bearbetning av olja och gas fram till skeppningen från produktionsstället.\r\n",
          "Denna grupp omfattar produktion av råpetroleum, brytning och utvinning av olja från bituminös skiffer och sand samt produktion av naturgas och återvinning av flytande kolväten.\n\nGruppen omfattar verksamheter i samband med drift och/eller exploatering av olje- och gasfältstillgångar. Sådana verksamheter kan omfatta borrning, färdigställande och utrustande av källor; drift av separatorer, emulsionssprängämne, avslamningsutrustning och fältuppsamlingsledningar för råpetroleum samt alla andra verksamheter i samband med bearbetning av olja och gas fram till skeppningen från produktionsstället."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- stödtjänster i anslutning till olje- och gasfält, utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt:\r\n- - olje- och gasprospektering (09100)\r\n- - provborrning i anslutning till olje- och gasprospektering (09100)\r\n- raffinering av petroleumprodukter (19200)\r\n- geofysiska, geologiska och seismografiska undersökningar (71129)",
          "\n- stödtjänster i anslutning till olje- och gasfält, utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt:\n -- olje- och gasprospektering (09100)\n -- provborrning i anslutning till olje- och gasprospektering (09100)\n- raffinering av petroleumprodukter (19200)\n- geofysiska, geologiska och seismografiska undersökningar (71129)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/061",
    "level": 3,
    "code": "061",
    "order": 1160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av råpetroleum"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0610",
    "level": 4,
    "code": "0610",
    "order": 1170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/061",
    "parentCode": "061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av råpetroleum"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/06100",
    "level": 5,
    "code": "06100",
    "order": 1180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0610",
    "parentCode": "0610",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av råpetroleum"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- pumpning och annan verksamhet som anknyter till utvinning av råpetroleum\r\n",
          "\n- pumpning och annan verksamhet som anknyter till utvinning av råpetroleum"
        ],
        "includesAlso": [
          "- utvinning av bituminös skiffer och oljesand\r\n- utvinning av råpetroleum från bituminös skiffer och sand\r\n- processer för att erhålla råa oljor: dekantering, avsaltning, avvattning, stabilisering o.d.\r\n",
          "\n- utvinning av bituminös skiffer och oljesand\n- utvinning av råpetroleum från bituminös skiffer och sand\n- processer för att erhålla råa oljor: dekantering, avsaltning, avvattning, stabilisering o.d."
        ],
        "excludes": [
          "- stödtjänster för råpetroleum- och naturgasutvinning (09100)\r\n- tillverkning av raffinerade petroleumprodukter (19200)\r\n- återvinning av kondenserade petroleumgaser vid petroleumraffinering (19200)\r\n- transporter i rörsystem (49500)",
          "\n- stödtjänster för råpetroleum- och naturgasutvinning (09100)\n- tillverkning av raffinerade petroleumprodukter (19200)\n- återvinning av kondenserade petroleumgaser vid petroleumraffinering (19200)\n- transporter i rörsystem (49500)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/062",
    "level": 3,
    "code": "062",
    "order": 1190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/06",
    "parentCode": "06",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av naturgas"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0620",
    "level": 4,
    "code": "0620",
    "order": 1200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/062",
    "parentCode": "062",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av naturgas"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/06200",
    "level": 5,
    "code": "06200",
    "order": 1210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0620",
    "parentCode": "0620",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av naturgas"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- produktion av obearbetat, gasformigt kolväte (naturgas)\r\n- utvinning av kondensat\r\n- avblåsning och separation av flytande kolvätefraktioner\r\n- avsvavling av gas\r\n- utvinning av kolväten i flytande form, som erhållits genom förtätning eller pyrolys\r\n",
          "\n- produktion av obearbetat, gasformigt kolväte (naturgas)\n- utvinning av kondensat\n- avblåsning och separation av flytande kolvätefraktioner\n- avsvavling av gas\n- utvinning av kolväten i flytande form, som erhållits genom förtätning eller pyrolys"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- stödtjänster för råpetroleum- och naturgasutvinning (09100)\r\n- stödtjänster för olje- och gasprospektering (09100)\r\n- kondensering av naturgas och återförgasning för transport på utvinningsplatsen (09100)\r\n- återvinning av kondenserade petroleumgaser vid petroleumraffinering (19200)\r\n- framställning av industrigaser (20110)\r\n- transporter i rörsystem (49500)",
          "\n- stödtjänster för råpetroleum- och naturgasutvinning (09100)\n- stödtjänster för olje- och gasprospektering (09100)\n- kondensering av naturgas och återförgasning för transport på utvinningsplatsen (09100)\n- återvinning av kondenserade petroleumgaser vid petroleumraffinering (19200)\n- framställning av industrigaser (20110)\n- transporter i rörsystem (49500)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/07",
    "level": 2,
    "code": "07",
    "order": 1220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av metallmalmer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar utvinning av metallmineral (malmer) genom gruv- eller markbrytning, utvinning på havsbotten o.d. samt bearbetning på utvinningsplatsen till den form som behövs för vidareförädlingen: krossning, malning, sållning, tvättning, flotation, sintring, torkning, kalcinering eller rostning av malm, gravimetrisk separation eller flotation.\r\n\r\nUr fyndigheten kan erhållas flera olika malmer, men gruvan klassificeras enligt den malm som ekonomiskt är mest lönsam.",
          "Denna grupp omfattar utvinning av metallmineral (malmer) genom gruv- eller markbrytning, utvinning på havsbotten o.d. samt bearbetning på utvinningsplatsen till den form som behövs för vidareförädlingen: krossning, malning, sållning, tvättning, flotation, sintring, torkning, kalcinering eller rostning av malm, gravimetrisk separation eller flotation.\n\nUr fyndigheten kan erhållas flera olika malmer, men gruvan klassificeras enligt den malm som ekonomiskt är mest lönsam."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/071",
    "level": 3,
    "code": "071",
    "order": 1230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Järnmalmsutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0710",
    "level": 4,
    "code": "0710",
    "order": 1240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/071",
    "parentCode": "071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Järnmalmsutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/07100",
    "level": 5,
    "code": "07100",
    "order": 1250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0710",
    "parentCode": "0710",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Järnmalmsutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- utvinning av malmer främst på grund av hög järnhalt\r\n- - hematit (rödmylla och järnglans)\r\n- - magnetit\r\n- - limonit\r\n- - martit\r\n- - minettmalm\r\n- - siderit dvs. järnspat\r\n- raffinering av järnmalmer på utvinningsplatsen\r\n- - krossning, finfördelning, sållning, komprimering, tvättning, flotation, sintring, smältning o.d. anrikning\r\n",
          "\n- utvinning av malmer främst på grund av hög järnhalt\n -- hematit (rödmylla och järnglans)\n -- magnetit\n -- limonit\n -- martit\n -- minettmalm\n -- siderit dvs. järnspat\n- raffinering av järnmalmer på utvinningsplatsen\n -- krossning, finfördelning, sållning, komprimering, tvättning, flotation, sintring, smältning o.d. anrikning"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- utvinning och anrikning av svavelkis (pyrit) och magnetkis (undantaget rostning) (08910)\r\n- rostning av järnpyriter (20130)\r\n- framställning av metallföremål av metallpulver genom sintring (25500)",
          "\n- utvinning och anrikning av svavelkis (pyrit) och magnetkis (undantaget rostning) (08910)\n- rostning av järnpyriter (20130)\n- framställning av metallföremål av metallpulver genom sintring (25500)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/072",
    "level": 3,
    "code": "072",
    "order": 1260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/07",
    "parentCode": "07",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar utvinning av andra metallmalmer än järnmalm, t.ex. uran- och toriummalm, aluminium, koppar, bly, zink, tenn och ädelmetaller.",
          "Denna grupp omfattar utvinning av andra metallmalmer än järnmalm, t.ex. uran- och toriummalm, aluminium, koppar, bly, zink, tenn och ädelmetaller."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0721",
    "level": 4,
    "code": "0721",
    "order": 1270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/072",
    "parentCode": "072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av uran- och toriummalm"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/07210",
    "level": 5,
    "code": "07210",
    "order": 1280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0721",
    "parentCode": "0721",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av uran- och toriummalm"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- utvinning av uran- och toriummalm t.ex. uraninit och pechblände\r\n- anrikning av uran- och toriummalm\r\n- tillverkning av urankoncentrat (yellowcake)\r\n",
          "\n- utvinning av uran- och toriummalm t.ex. uraninit och pechblände\n- anrikning av uran- och toriummalm\n- tillverkning av urankoncentrat (yellowcake)"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- anrikning av uran- och toriummalm (20130)\r\n- framställning av klyvbara grundämnen och isotoper (20130)\r\n- tillverkning av uranmetall ur pechblände eller andra malmer (24460)\r\n- smältning och raffinering av uran (24460)\r\n- tillverkning av bränsleelement (20130)",
          "\n- anrikning av uran- och toriummalm (20130)\n- framställning av klyvbara grundämnen och isotoper (20130)\n- tillverkning av uranmetall ur pechblände eller andra malmer (24460)\n- smältning och raffinering av uran (24460)\n- tillverkning av bränsleelement (20130)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0729",
    "level": 4,
    "code": "0729",
    "order": 1290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/072",
    "parentCode": "072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av annan malm"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/07290",
    "level": 5,
    "code": "07290",
    "order": 1300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0729",
    "parentCode": "0729",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av annan malm"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Omfattar utvinning och bearbetning av metallmalmer främst på grund av annan metallhalt än järn:\r\n- utvinning av malm:\r\n- - aluminium (bauxit)\r\n- - koppar\r\n- - bly\r\n- - zink\r\n- - tenn\r\n- - mangan\r\n- - krom\r\n- - nickel\r\n- - kobolt\r\n- - molybden\r\n- - tantal\r\n- - vanadin o.d.\r\n- utvinning av ädelmetallmalmer:\r\n- - guld\r\n- - silver\r\n- - platina\r\n",
          "Omfattar utvinning och bearbetning av metallmalmer främst på grund av annan metallhalt än järn:\n- utvinning av malm:\n- - aluminium (bauxit)\n- - koppar\n- - bly\n- - zink\n- - tenn\n- - mangan\n- - krom\n- - nickel\n- - kobolt\n- - molybden\n- - tantal\n- - vanadin o.d.\n- utvinning av ädelmetallmalmer:\n- - guld\n- - silver\n- - platina"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "- bearbetning av andra malmer än järnmalm på utvinningsplatsen till den form som behövs för raffineringen: krossning, finfördelning, sållning, tvättning, flotation, smältning o.d. anrikning\r\n",
          "\n- bearbetning av andra malmer än järnmalm på utvinningsplatsen till den form som behövs för raffineringen: krossning, finfördelning, sållning, tvättning, flotation, smältning o.d. anrikning"
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av aluminiumoxid (24420)\r\n- framställning av skärsten av koppar eller nickel (24440, 24450)\r\n - utvinning och anrikning av uran- och toriummalm (07210)",
          "\n- framställning av aluminiumoxid (24420)\n- framställning av skärsten av koppar eller nickel (24440, 24450)\n - utvinning och anrikning av uran- och toriummalm (07210)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08",
    "level": 2,
    "code": "08",
    "order": 1310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan utvinning av mineral"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar utvinning av sten, sand, grus, lera, kemikalier och gödselmineraler samt utvinning av andra mineraler, t.ex. slipmedel, ädelstenar, salt, kvarts o.d. samt krossning, sållning, tvättning o.d. av sten och andra mineraler i samband med utvinning.\r\n\r\nGruppen omfattar också utnyttjande av saltvattenvåtmarker och muddring av alluviala avlagringar, utom guldvaskning, som hör till grupp 07290.\r\n\r\nUr fyndigheten kan erhållas flera olika malmer, men gruvan klassificeras enligt den malm som ekonomiskt är mest lönsam.",
          "Denna grupp omfattar utvinning av sten, sand, grus, lera, kemikalier och gödselmineraler samt utvinning av andra mineraler, t.ex. slipmedel, ädelstenar, salt, kvarts o.d. samt krossning, sållning, tvättning o.d. av sten och andra mineraler i samband med utvinning.\n\nGruppen omfattar också utnyttjande av saltvattenvåtmarker och muddring av alluviala avlagringar, utom guldvaskning, som hör till grupp 07290.\n\nUr fyndigheten kan erhållas flera olika malmer, men gruvan klassificeras enligt den malm som ekonomiskt är mest lönsam."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/081",
    "level": 3,
    "code": "081",
    "order": 1320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av sand, grus, sten och lera"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0811",
    "level": 4,
    "code": "0811",
    "order": 1330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/081",
    "parentCode": "081",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- brytning, grovbearbetning och sågning av prydnads-, monument- och byggnadssten\r\n- utvinning av kalksten, gipssten, anhydrit, krita och obränd dolomit\r\n- utvinning av skiffersten",
          "\n- brytning, grovbearbetning och sågning av prydnads-, monument- och byggnadssten\n- utvinning av kalksten, gipssten, anhydrit, krita och obränd dolomit\n- utvinning av skiffersten"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08111",
    "level": 5,
    "code": "08111",
    "order": 1340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0811",
    "parentCode": "0811",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brytning av natursten"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- brytning, grovbearbetning och sågning av byggnadssten, monument- och prydnadssten:\r\n- - marmor\r\n- - granit\r\n- - gneis\r\n- - täljsten\r\n- - sandsten o.d.\r\n",
          "\n- brytning, grovbearbetning och sågning av byggnadssten, monument- och prydnadssten:\n -- marmor\n -- granit\n -- gneis\n -- täljsten\n -- sandsten o.d."
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- huggning, formning och slutlig bearbetning av sten utanför stenbrottet (23700)\r\n- stenkrossning av grus och sepel i samband med produktionen (08120)",
          "\n- huggning, formning och slutlig bearbetning av sten utanför stenbrottet (23700)\n- stenkrossning av grus och sepel i samband med produktionen (08120)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08112",
    "level": 5,
    "code": "08112",
    "order": 1350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0811",
    "parentCode": "0811",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brytning av kalksten, gipssten, kritsten och dolomit"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- brytning och krossning av kalksten\r\n- brytning av gipssten och anhydrit\r\n- brytning av kritsten och obränd dolomit\r\n- krossning, pulvrisering och sortering på utvinningsplatsen av kalksten till råmaterial i markförbättring eller kalk- och cementindustrin\r\n",
          "\n- brytning och krossning av kalksten\n- brytning av gipssten och anhydrit\n- brytning av kritsten och obränd dolomit\n- krossning, pulvrisering och sortering på utvinningsplatsen av kalksten till råmaterial i markförbättring eller kalk- och cementindustrin"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- utvinning av mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel (08910)\r\n- framställning av bränd dolomit (23520)",
          "\n- utvinning av mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel (08910)\n- framställning av bränd dolomit (23520)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08113",
    "level": 5,
    "code": "08113",
    "order": 1360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0811",
    "parentCode": "0811",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brytning av skiffer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- utvinning och brytning av skiffersten samt anknytande grovbearbetning",
          "\n- utvinning och brytning av skiffersten samt anknytande grovbearbetning"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0812",
    "level": 4,
    "code": "0812",
    "order": 1370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/081",
    "parentCode": "081",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08120",
    "level": 5,
    "code": "08120",
    "order": 1380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0812",
    "parentCode": "0812",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- utvinning och uppgrävning av industrisand, sand för byggnadsändamål och grus\r\n- brytning och krossning av sten, grus och sand\r\n- finfördelning och sortering av sten för hus- och vägbyggnad samt som råmaterial inom betongindustrin\r\n- utvinning av lera, eldfast lera, kaolin och andra jordarter som används som råmaterial i den keramiska industrin\r\n",
          "\n- utvinning och uppgrävning av industrisand, sand för byggnadsändamål och grus\n- brytning och krossning av sten, grus och sand\n- finfördelning och sortering av sten för hus- och vägbyggnad samt som råmaterial inom betongindustrin\n- utvinning av lera, eldfast lera, kaolin och andra jordarter som används som råmaterial i den keramiska industrin"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- utvinning av bituminös sand (06100)\r\n- utvinning av mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel (08910)\r\n- framställning av expanderad lera o.d. bearbetning av lera (23990)",
          "\n- utvinning av bituminös sand (06100)\n- utvinning av mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel (08910)\n- framställning av expanderad lera o.d. bearbetning av lera (23990)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/089",
    "level": 3,
    "code": "089",
    "order": 1390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/08",
    "parentCode": "08",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Diverse övrig utvinning av mineral"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0891",
    "level": 4,
    "code": "0891",
    "order": 1400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brytning av kemiska mineral"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08910",
    "level": 5,
    "code": "08910",
    "order": 1410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0891",
    "parentCode": "0891",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Brytning av kemiska mineral"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- utvinning av apatit\r\n- kaliumsalter och naturliga fosfater\r\n- utvinning av gediget svavel\r\n- utvinning och bearbetning av svavelkis, dvs. pyrit, och magnetkis, dvs. pyrrotit, och andra järnsulfider, undantaget rostning\r\n- utvinning av naturfyndigheter av bariumsulfat och -karbonat (tungspat och witherit), borater och magnesiumsulfater (kieserit)\r\n- utvinning av jordfärger, flusspat och andra motsvarande mineraler som används som råämne för kemikalier\r\n- brytning av guano\r\n- bearbetning av mineraler på utvinningsplatsen: krossning, finfördelning, sållning o.d. anrikning\r\n",
          "\n- utvinning av apatit\n- kaliumsalter och naturliga fosfater\n- utvinning av gediget svavel\n- utvinning och bearbetning av svavelkis, dvs. pyrit, och magnetkis, dvs. pyrrotit, och andra järnsulfider, undantaget rostning\n- utvinning av naturfyndigheter av bariumsulfat och -karbonat (tungspat och witherit), borater och magnesiumsulfater (kieserit)\n- utvinning av jordfärger, flusspat och andra motsvarande mineraler som används som råämne för kemikalier\n- brytning av guano\n- bearbetning av mineraler på utvinningsplatsen: krossning, finfördelning, sållning o.d. anrikning"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- saltframställning (08930)\r\n- rostning av svavelkis, dvs. pyriter (20130)\r\n- framställning av syntetiska gödselmedel och kväveprodukter (20150)",
          "\n- saltframställning (08930)\n- rostning av svavelkis, dvs. pyriter (20130)\n- framställning av syntetiska gödselmedel och kväveprodukter (20150)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0892",
    "level": 4,
    "code": "0892",
    "order": 1420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Torvutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08920",
    "level": 5,
    "code": "08920",
    "order": 1430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0892",
    "parentCode": "0892",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Torvutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- utvinning av torv, framställning av bränntorv, torv för jordförbättringsändamål och andra syften, t.ex. växttorv\r\n- bearbetning av torv för att förbättra kvalitet eller underlätta transport eller lagring\r\n",
          "\n- utvinning av torv, framställning av bränntorv, torv för jordförbättringsändamål och andra syften, t.ex. växttorv\n- bearbetning av torv för att förbättra kvalitet eller underlätta transport eller lagring"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av torvbriketter (19200)\r\n- tillverkning av torvpelletar för energibruk (16290)\r\n- tillverkning av jordblandningar för trädgårdsändamål av torv, naturjordar, sand, lera och mineral för gödselmedel (20150)\r\n- framställning av torvprodukter (23990)\r\n- serviceverksamheter i anslutning till utvinning av torv (09900)",
          "\n- tillverkning av torvbriketter (19200)\n- tillverkning av torvpelletar för energibruk (16290)\n- tillverkning av jordblandningar för trädgårdsändamål av torv, naturjordar, sand, lera och mineral för gödselmedel (20150)\n- framställning av torvprodukter (23990)\n- serviceverksamheter i anslutning till utvinning av torv (09900)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0893",
    "level": 4,
    "code": "0893",
    "order": 1440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Saltutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08930",
    "level": 5,
    "code": "08930",
    "order": 1450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0893",
    "parentCode": "0893",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Saltutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- brytning av salt ur berg, inklusive utvinning genom lösning och uppumpning\r\n- utvinning av salt genom avdunstning av havsvatten och annat saltvatten\r\n- krossning och rening av salt av tillverkaren\r\n",
          "\n- brytning av salt ur berg, inklusive utvinning genom lösning och uppumpning\n- utvinning av salt genom avdunstning av havsvatten och annat saltvatten\n- krossning och rening av salt av tillverkaren"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- bearbetning av salt till livsmedelskvalitet, t.ex. jodsalt (10840)\r\n- utvinning av vatten av dricksvattenkvalitet genom avsaltning av havsvatten (36000)",
          "\n- bearbetning av salt till livsmedelskvalitet, t.ex. jodsalt (10840)\n- utvinning av vatten av dricksvattenkvalitet genom avsaltning av havsvatten (36000)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0899",
    "level": 4,
    "code": "0899",
    "order": 1460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/089",
    "parentCode": "089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig utvinning av mineral"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/08990",
    "level": 5,
    "code": "08990",
    "order": 1470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0899",
    "parentCode": "0899",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig utvinning av mineral"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- utvinning av olika mineraliska ämnen och material:\r\n-- slipmedel, kiseldioxidhaltiga fossilmjöl, naturligt förekommande grafit, talk (steatit), fältspat o.d.\r\n-- naturasfalt, naturligt bitumen, asfaltsten, bitumen som är bunden i stenmaterial\r\n-- ädelstenar, halvädelstenar, industridiamanter, kvarts, glimmer o.d.\r\n- bearbetning av mineraler i samband med gruvdrift vid vidareförädling eller till en form som behövs vid användningen: krossning, sållning, tvättning, polering, pulvrisering o.d. anrikning\r\n",
          "\n- utvinning av olika mineraliska ämnen och material:\n-- slipmedel, kiseldioxidhaltiga fossilmjöl, naturligt förekommande grafit, talk (steatit), fältspat o.d.\n-- naturasfalt, naturligt bitumen, asfaltsten, bitumen som är bunden i stenmaterial\n-- ädelstenar, halvädelstenar, industridiamanter, kvarts, glimmer o.d.\n- bearbetning av mineraler i samband med gruvdrift vid vidareförädling eller till en form som behövs vid användningen: krossning, sållning, tvättning, polering, pulvrisering o.d. anrikning"
        ],
        "includesAlso": [
          "- muddring av alluviala avlagringar\r\n",
          "\n- muddring av alluviala avlagringar"
        ],
        "excludes": [
          "- guldvaskning (07290)",
          "\n- guldvaskning (07290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/09",
    "level": 2,
    "code": "09",
    "order": 1480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/B",
    "parentCode": "B",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Service till utvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar specialiserade serviceverksamheter i anslutning till utvinning, mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt. Den omfattar explorationstjänster genom traditionella metoder vid oljekällor, utvinningsplatser för malm och andra mineraler t.ex. genom tagning av kärnprov och geologiska observationer liksom borrning, provborrning eller uppborrning av oljekällor. Andra typiska tjänster är grundarbeten för olje- och gaskällor, cementering av hus till olje- eller gaskälla, rengöring av olje- och gaskällor samt avlägsnande av vätska, dränering och pumpning av gruvor, avlägsnande av jordlager vid gruvor o.d.",
          "Denna grupp omfattar specialiserade serviceverksamheter i anslutning till utvinning, mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt. Den omfattar explorationstjänster genom traditionella metoder vid oljekällor, utvinningsplatser för malm och andra mineraler t.ex. genom tagning av kärnprov och geologiska observationer liksom borrning, provborrning eller uppborrning av oljekällor. Andra typiska tjänster är grundarbeten för olje- och gaskällor, cementering av hus till olje- eller gaskälla, rengöring av olje- och gaskällor samt avlägsnande av vätska, dränering och pumpning av gruvor, avlägsnande av jordlager vid gruvor o.d."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/091",
    "level": 3,
    "code": "091",
    "order": 1490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0910",
    "level": 4,
    "code": "0910",
    "order": 1500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/091",
    "parentCode": "091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " ",
          " "
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/09100",
    "level": 5,
    "code": "09100",
    "order": 1510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0910",
    "parentCode": "0910",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- stödtjänster i anslutning till olje- och naturgasutvinning utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt:\r\n -- explorationstjänster i samband med olje- och gasutvinning, dvs. traditionella prospekteringsmetoder t.ex. geologiska observationer på prospekteringsplatser\r\n -- riktad borrning och uppborrning, uppstart av brunn, uppförande av borrtorn på platsen, reparation och nedmontering, cementering av hus till olje- och gaskällor, drift av oljepump, igenpluggning och nedläggning av källor o.d.\r\n -- förtätning och återförande till gasform för transport, utförd på utvinningsplatsen\r\n -- dränerings- och pumpningstjänster utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt\r\n -- provborrning i samband med råpetroleum- eller naturgasutvinning\r\n",
          "\n- stödtjänster i anslutning till olje- och naturgasutvinning utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt:\n -- explorationstjänster i samband med olje- och gasutvinning, dvs. traditionella prospekteringsmetoder t.ex. geologiska observationer på prospekteringsplatser\n -- riktad borrning och uppborrning, uppstart av brunn, uppförande av borrtorn på platsen, reparation och nedmontering, cementering av hus till olje- och gaskällor, drift av oljepump, igenpluggning och nedläggning av källor o.d.\n -- förtätning och återförande till gasform för transport, utförd på utvinningsplatsen\n -- dränerings- och pumpningstjänster utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt\n -- provborrning i samband med råpetroleum- eller naturgasutvinning"
        ],
        "includesAlso": [
          "- brandbekämpningstjänster vid olje- eller gasfält\r\n",
          "\n- brandbekämpningstjänster vid olje- eller gasfält"
        ],
        "excludes": [
          "- specialiserad reparation av gruvmaskiner (33129)\r\n- förtätning och återförande till gasform för transport, ej utförd på utvinningsplatsen (52219)\r\n- geofysikaliska, geologiska och seismiska undersökningar (71129)\r\n",
          "\n- specialiserad reparation av gruvmaskiner (33129)\n- förtätning och återförande till gasform för transport, ej utförd på utvinningsplatsen (52219)\n- geofysikaliska, geologiska och seismiska undersökningar (71129)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/099",
    "level": 3,
    "code": "099",
    "order": 1520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/09",
    "parentCode": "09",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stödtjänster till annan utvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/0990",
    "level": 4,
    "code": "0990",
    "order": 1530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/099",
    "parentCode": "099",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stödtjänster till annan utvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/09900",
    "level": 5,
    "code": "09900",
    "order": 1540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/0990",
    "parentCode": "0990",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stödtjänster till annan utvinning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- stödtjänster utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt, nödvändiga för utvinningsverksamheter i grupperna 05, 07 och 08\r\n-- explorationstjänster, t.ex. traditionella prospekteringsmetoder såsom tagning av kärnprov och geologiska observationer på prospekteringsplatser\r\n-- dränerings- och pumpningstjänster utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt \r\n -- provborrning\r\n",
          "\n- stödtjänster utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt, nödvändiga för utvinningsverksamheter i grupperna 05, 07 och 08\n-- explorationstjänster, t.ex. traditionella prospekteringsmetoder såsom tagning av kärnprov och geologiska observationer på prospekteringsplatser\n-- dränerings- och pumpningstjänster utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt \n -- provborrning"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- specialiserad reparation av gruvmaskiner (33129)\r\n- geofysiska undersökningar utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (71129)",
          "\n- specialiserad reparation av gruvmaskiner (33129)\n- geofysiska undersökningar utförda mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (71129)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/C",
    "level": 1,
    "code": "C",
    "order": 1550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/SSSSS",
    "parentCode": "SSSSS",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar mekanisk, kemisk eller biologisk omvandling av material, ämnen eller komponenter till nya produkter. Dessa material, ämnen eller komponenter är produkter från primärproduktion (jordbruk, skogsbruk och fiske, gruvdrift och utvinning av mineral). Resultatet av en tillverkningsprocess kan vara en slutprodukt färdig för användning eller konsumtion eller en insatsvara som skall förädlas vidare. Exempelvis är resultatet av raffinering av aluminiumoxid insatsvara i produktionen av aluminium, aluminium är insatsvara för aluminiumtråd och aluminiumtråden är slutligen insatsvara i tillverkningen av trådprodukter.\r\n\r\nTillverkningen omfattar också verksamhet av sådan tillverkare, som lagt ut hela produktionsprocessen, om uppdragsgivaren utöver slutprodukten också äger de råämnen som använts vid tillverkningen.\r\n\r\nTillverkning av specialkomponenter klassificeras som tillverkning. Komponenterna är antingen egentillverkade eller inköpta.\r\n\r\nTillverkning av specialkomponenter och tillhörande delar samt tillbehör till maskiner och utrustning klassificeras i allmänhet i samma grupp som tillverkningen av den maskin och utrustning som delen eller tillbehöret ska höra till. Tillverkningen av universalkomponenter och delar till maskiner och utrustning, t.ex. motorer, kolvar, elmotorer, elektriska maskindelar, ventiler, drev, rullager o.d. klassificeras i lämplig grupp inom tillverkning utan hänsyn till de maskiner eller den utrustning där delarna ska ingå. Tillverkning av specialkomponenter genom formpressning och strängsprutning av plastmaterial förs dock till tillverkning av plastvaror.\r\n\r\nOckså väsentlig omvandling av varor, restaurering i ursprungligt skick eller annat motsvarande förnyande (till exempel grundlig reparation av fartyg och flygplan i tillverkarens regi) klassificeras under tillverkning.\r\n\r\nÅtervinning av avfall, dvs. bearbetning av avfall till returråvara, klassificeras i grupp 383 (Återvinning av material). Även om detta kan innebära mekanisk eller kemisk omvandling förs det inte till tillverkning, eftersom det primära syftet med verksamheten anses vara hantering av avfall och således klassificeras verksamheten i grupp E (Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering). Tillverkningen av nya slutprodukter av returråvara klassificeras dock som tillverkning.\r\n\r\nSpecialiserat underhåll, reparation och installation av industriella och liknande maskiner och apparater är i allmänhet klassificerade i grupp 33 (Reparation och underhåll av maskiner och apparater). Reparation av datorer samt personliga artiklar och hushållsartiklar förs emellertid till grupp 95 (Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar) och reparation av motorfordon till grupp 45 (Parti- och detaljhandel samt reparation av motorfordon och motorcyklar).\r\n\r\nObservera: Gränsen mellan tillverkning och andra grupper kan ibland vara otydlig. I allmänhet består verksamheterna i tillverkningssektorn av att omvandla material till nya produkter. Definitionen på vad som är en ny produkt kan till en viss mån vara subjektiv. För tydlighetens skull anses följande verksamheter vara tillverkning.\r\n- beredning av färsk fisk, som inte sker på en fiskebåt (10200)\r\n- pastörisering och förpackning av mjölk (10510)\r\n- lädertillverkning (15110)\r\n- impregnering och värmebehandling av trä (16100)\r\n- tryckning och anknytande verksamhet (181)\r\n- regummering av däck (22110)\r\n- tillverkning av färdigblandad betong (23630)\r\n- galvanisering, plätering och värmebehandling av metaller (25610)\r\n- ombyggnad av maskiner (t.ex. bilmotorer 29100)\r\n\r\nÅ andra sidan finns det verksamheter, som kan innehålla en omvandlingsprocess, men som inte klassificeras som tillverkning. Dessa omfattar:\r\n- avverkning (02 Skogsbruk)\r\n- utvinning av jordbruksprodukter på gårdsbruk (A Jordbruk, skogsbruk och fiske)\r\n- beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion på plats (56 Restaurang-, catering- och barverksamhet)\r\n- utvinning av malmer och andra mineraler (B Utvinning av mineral)\r\n- uppförande av byggnadsverk och tillverkning som utförs på byggplatser (F Byggverksamhet)\r\n- lossning av stora varumängder och omfördelning av dem i mindre partier, blandning av färg efter kundens önskemål samt tillskärning av metaller efter kundens behov (G Parti- och detaljhandel)",
          "Denna grupp omfattar mekanisk, kemisk eller biologisk omvandling av material, ämnen eller komponenter till nya produkter. Dessa material, ämnen eller komponenter är produkter från primärproduktion (jordbruk, skogsbruk och fiske, gruvdrift och utvinning av mineral). Resultatet av en tillverkningsprocess kan vara en slutprodukt färdig för användning eller konsumtion eller en insatsvara som skall förädlas vidare. Exempelvis är resultatet av raffinering av aluminiumoxid insatsvara i produktionen av aluminium, aluminium är insatsvara för aluminiumtråd och aluminiumtråden är slutligen insatsvara i tillverkningen av trådprodukter.\n\nTillverkningen omfattar också verksamhet av sådan tillverkare, som lagt ut hela produktionsprocessen, om uppdragsgivaren utöver slutprodukten också äger de råämnen som använts vid tillverkningen.\n\nTillverkning av specialkomponenter klassificeras som tillverkning. Komponenterna är antingen egentillverkade eller inköpta.\n\nTillverkning av specialkomponenter och tillhörande delar samt tillbehör till maskiner och utrustning klassificeras i allmänhet i samma grupp som tillverkningen av den maskin och utrustning som delen eller tillbehöret ska höra till. Tillverkningen av universalkomponenter och delar till maskiner och utrustning, t.ex. motorer, kolvar, elmotorer, elektriska maskindelar, ventiler, drev, rullager o.d. klassificeras i lämplig grupp inom tillverkning utan hänsyn till de maskiner eller den utrustning där delarna ska ingå. Tillverkning av specialkomponenter genom formpressning och strängsprutning av plastmaterial förs dock till tillverkning av plastvaror.\n\nOckså väsentlig omvandling av varor, restaurering i ursprungligt skick eller annat motsvarande förnyande (till exempel grundlig reparation av fartyg och flygplan i tillverkarens regi) klassificeras under tillverkning.\n\nÅtervinning av avfall, dvs. bearbetning av avfall till returråvara, klassificeras i grupp 383 (Återvinning av material). Även om detta kan innebära mekanisk eller kemisk omvandling förs det inte till tillverkning, eftersom det primära syftet med verksamheten anses vara hantering av avfall och således klassificeras verksamheten i grupp E (Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering). Tillverkningen av nya slutprodukter av returråvara klassificeras dock som tillverkning.\n\nSpecialiserat underhåll, reparation och installation av industriella och liknande maskiner och apparater är i allmänhet klassificerade i grupp 33 (Reparation och underhåll av maskiner och apparater). Reparation av datorer samt personliga artiklar och hushållsartiklar förs emellertid till grupp 95 (Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar) och reparation av motorfordon till grupp 45 (Parti- och detaljhandel samt reparation av motorfordon och motorcyklar).\n\nObservera: Gränsen mellan tillverkning och andra grupper kan ibland vara otydlig. I allmänhet består verksamheterna i tillverkningssektorn av att omvandla material till nya produkter. Definitionen på vad som är en ny produkt kan till en viss mån vara subjektiv. För tydlighetens skull anses följande verksamheter vara tillverkning.\n- beredning av färsk fisk, som inte sker på en fiskebåt (10200)\n- pastörisering och förpackning av mjölk (10510)\n- lädertillverkning (15110)\n- impregnering och värmebehandling av trä (16100)\n- tryckning och anknytande verksamhet (181)\n- regummering av däck (22110)\n- tillverkning av färdigblandad betong (23630)\n- galvanisering, plätering och värmebehandling av metaller (25610)\n- ombyggnad av maskiner (t.ex. bilmotorer 29100)\n\nÅ andra sidan finns det verksamheter, som kan innehålla en omvandlingsprocess, men som inte klassificeras som tillverkning. Dessa omfattar:\n- avverkning (02 Skogsbruk)\n- utvinning av jordbruksprodukter på gårdsbruk (A Jordbruk, skogsbruk och fiske)\n- beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion på plats (56 Restaurang-, catering- och barverksamhet)\n- utvinning av malmer och andra mineraler (B Utvinning av mineral)\n- uppförande av byggnadsverk och tillverkning som utförs på byggplatser (F Byggverksamhet)\n- lossning av stora varumängder och omfördelning av dem i mindre partier, blandning av färg efter kundens önskemål samt tillskärning av metaller efter kundens behov (G Parti- och detaljhandel)"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          "",
          " "
        ],
        "rulings": [
          "",
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10",
    "level": 2,
    "code": "10",
    "order": 1560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Livsmedelsframställning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Livsmedelsindustrin förädlar produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske till föda för människor eller djur samt producerar olika insatsvaror, som inte direkt är livsmedel. I samband med verksamheten uppstår ofta också biprodukter (t.ex. hudar från slakt och oljekakor vid oljeutvinning).\r\n\r\nLivsmedelsframställningen indelas på tresiffernivån i beredning av kött, beredning av fisk och skaldjur, beredning av frukt och grönsaker, framställning av fetter och oljor, tillverkning av mjölkprodukter, tillverkning av kvarnprodukter, tillverkning av bageri- och mjölprodukter, framställning av beredda djurfoder och framställning av andra livsmedel. Tillverkningen kan ske såväl för egen räkning som för en tredje part, t.ex. slakt för kunds räkning.\r\n\r\nVissa verksamhetsenheter klassificeras som tillverkning, t.ex. bagerier, konditorier och köttvarubutiker, som säljer egen tillverkning, även om det också bedrivs detaljhandel med varor i butiken.\r\n",
          "Livsmedelsindustrin förädlar produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske till föda för människor eller djur samt producerar olika insatsvaror, som inte direkt är livsmedel. I samband med verksamheten uppstår ofta också biprodukter (t.ex. hudar från slakt och oljekakor vid oljeutvinning).\n\nLivsmedelsframställningen indelas på tresiffernivån i beredning av kött, beredning av fisk och skaldjur, beredning av frukt och grönsaker, framställning av fetter och oljor, tillverkning av mjölkprodukter, tillverkning av kvarnprodukter, tillverkning av bageri- och mjölprodukter, framställning av beredda djurfoder och framställning av andra livsmedel. Tillverkningen kan ske såväl för egen räkning som för en tredje part, t.ex. slakt för kunds räkning.\n\nVissa verksamhetsenheter klassificeras som tillverkning, t.ex. bagerier, konditorier och köttvarubutiker, som säljer egen tillverkning, även om det också bedrivs detaljhandel med varor i butiken."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- obetydlig bearbetning av produkter i samband med handeln (G)\r\n- beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion genast efter beredning eller på plats (56)\r\n- bearbetning av livsmedels- och dryckesvaruavfall för att få returråvara (38320)\r\n- behandling och bortskaffande av livsmedels- och dryckesvaruavfall (38210)\r\n- förpackning av kött mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (82920)",
          "\n- obetydlig bearbetning av produkter i samband med handeln (G)\n- beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion genast efter beredning eller på plats (56)\n- bearbetning av livsmedels- och dryckesvaruavfall för att få returråvara (38320)\n- behandling och bortskaffande av livsmedels- och dryckesvaruavfall (38210)\n- förpackning av kött mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (82920)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/101",
    "level": 3,
    "code": "101",
    "order": 1570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1011",
    "level": 4,
    "code": "1011",
    "order": 1580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10110",
    "level": 5,
    "code": "10110",
    "order": 1590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1011",
    "parentCode": "1011",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Omfattar slakt av nötboskap, svin, får, getter, hästar, renar, kaniner, kameler o.d. djur vid slakterier:\r\n- framställning av färskt, kylt eller fryst kött i form av slaktkroppar, styckbitar eller bitar\r\n- utsmältning av ister och andra animaliska ätbara fetter\r\n- beredning av djurinälvor\r\n",
          "Omfattar slakt av nötboskap, svin, får, getter, hästar, renar, kaniner, kameler o.d. djur vid slakterier:\n- framställning av färskt, kylt eller fryst kött i form av slaktkroppar, styckbitar eller bitar\n- utsmältning av ister och andra animaliska ätbara fetter\n- beredning av djurinälvor"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "- köttstyckning och annan beredning mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (fraktarbete)\r\n- framställning av hudar och skinn som kommer från slakterier\r\n- produktion av fetull\r\n- slakt och beredning av valar på land eller på specialfartyg\r\n",
          "\n- köttstyckning och annan beredning mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (fraktarbete)\n- framställning av hudar och skinn som kommer från slakterier\n- produktion av fetull\n- slakt och beredning av valar på land eller på specialfartyg"
        ],
        "excludes": [
          "- smältning av ätbart fjäderfäfett (10120)\r\n- förpackning av kött mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (82920)",
          "\n- smältning av ätbart fjäderfäfett (10120)\n- förpackning av kött mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (82920)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1012",
    "level": 4,
    "code": "1012",
    "order": 1600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10120",
    "level": 5,
    "code": "10120",
    "order": 1610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1012",
    "parentCode": "1012",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- produktion av färskt, kylt eller fryst fjäderfäkött som hela, i halvor eller i bitar\r\n- smältning av ätbart fjäderfäfett\r\n- beredning av fjäderfäinälvor\r\n",
          "\n- produktion av färskt, kylt eller fryst fjäderfäkött som hela, i halvor eller i bitar\n- smältning av ätbart fjäderfäfett\n- beredning av fjäderfäinälvor"
        ],
        "includesAlso": [
          "- styckning av fjäderfäkött och annan beredning mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (fraktarbete)\r\n- framställning av fjädrar och dun i samband med slakt\r\n",
          "\n- styckning av fjäderfäkött och annan beredning mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (fraktarbete)\n- framställning av fjädrar och dun i samband med slakt"
        ],
        "excludes": [
          "- förpackning av kött mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (82920)\r\n- samling av fjädrar och dun i naturen (02300)",
          "\n- förpackning av kött mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (82920)\n- samling av fjädrar och dun i naturen (02300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1013",
    "level": 4,
    "code": "1013",
    "order": 1620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/101",
    "parentCode": "101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Charkuteri- och annan köttvarutillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10130",
    "level": 5,
    "code": "10130",
    "order": 1630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1013",
    "parentCode": "1013",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Charkuteri- och annan köttvarutillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- förädling av kött (också fjäderfäkött): saltning, rökning, torkning och annan hållbarhetsbehandling samt marinering\r\n- tillverkning av produkter av kött, inälvor eller blod:\r\n- - korvar, patéer, köttaladåber, blodkorv och -palt, kokt skinka, specialprodukter i tarm o.d.\r\n- frysning av köttprodukter\r\n",
          "\n- förädling av kött (också fjäderfäkött): saltning, rökning, torkning och annan hållbarhetsbehandling samt marinering\n- tillverkning av produkter av kött, inälvor eller blod:\n -- korvar, patéer, köttaladåber, blodkorv och -palt, kokt skinka, specialprodukter i tarm o.d.\n- frysning av köttprodukter"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- styckning och frysning av obehandlat kött och fjäderfäkött (10110, 10120)\r\n- tillverkning av lagad mat och färdigrätter av kött och fjäderfäkött (10850) \r\n- tillverkning av sallader som innehåller kött (10850)\r\n- tillverkning av köttbuljongtärningar och påssoppor (10890)\r\n- tillverkning av köttextrakter och -safter (10890)\r\n- förpackning av kött mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (82920)",
          "\n- styckning och frysning av obehandlat kött och fjäderfäkött (10110, 10120)\n- tillverkning av lagad mat och färdigrätter av kött och fjäderfäkött (10850) \n- tillverkning av sallader som innehåller kött (10850)\n- tillverkning av köttbuljongtärningar och påssoppor (10890)\n- tillverkning av köttextrakter och -safter (10890)\n- förpackning av kött mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt (82920)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/102",
    "level": 3,
    "code": "102",
    "order": 1640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1020",
    "level": 4,
    "code": "1020",
    "order": 1650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/102",
    "parentCode": "102",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10200",
    "level": 5,
    "code": "10200",
    "order": 1660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1020",
    "parentCode": "1020",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur: torkning, tillredning, rökning, saltning o.d.\r\n- tillverkning av fisk-, skaldjurs- och blötdjursprodukter: filead fisk, rom, kaviar, kaviarersättningar o.d.\r\n- tillverkning av fiskmjöl avsedd att konsumeras som människoföda eller till djurfoder\r\n- frysning av fiskprodukter\r\n- tillverkning av mjöl och limvatten av fisk och andra havsdjur, olämpliga att konsumeras av människor\r\n",
          "\n- beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur: torkning, tillredning, rökning, saltning o.d.\n- tillverkning av fisk-, skaldjurs- och blötdjursprodukter: filead fisk, rom, kaviar, kaviarersättningar o.d.\n- tillverkning av fiskmjöl avsedd att konsumeras som människoföda eller till djurfoder\n- frysning av fiskprodukter\n- tillverkning av mjöl och limvatten av fisk och andra havsdjur, olämpliga att konsumeras av människor"
        ],
        "includesAlso": [
          "- beredning och hållbarhetsbehandling av fisk på specialfartyg (fabriksfartyg)\r\n- bearbetning av havstång\r\n",
          "\n- beredning och hållbarhetsbehandling av fisk på specialfartyg (fabriksfartyg)\n- bearbetning av havstång"
        ],
        "excludes": [
          "- beredning och hållbarhetsbehandling av fisk på fiskefartyg (03110)\r\n- tillverkning av oljor och fetter av fisk och andra havsdjur (10410)\r\n- tillverkning av lagad mat eller färdigrätter av fisk (10850)\r\n- tillverkning av sallader som innehåller fisk (10850)\r\n- tillverkning av fiskbuljongtärningar och påssoppor av fisk (10890)\r\n- beredning av val på land eller specialfartyg (10110)",
          "\n- beredning och hållbarhetsbehandling av fisk på fiskefartyg (03110)\n- tillverkning av oljor och fetter av fisk och andra havsdjur (10410)\n- tillverkning av lagad mat eller färdigrätter av fisk (10850)\n- tillverkning av sallader som innehåller fisk (10850)\n- tillverkning av fiskbuljongtärningar och påssoppor av fisk (10890)\n- beredning av val på land eller specialfartyg (10110)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/103",
    "level": 3,
    "code": "103",
    "order": 1670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1031",
    "level": 4,
    "code": "1031",
    "order": 1680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10310",
    "level": 5,
    "code": "10310",
    "order": 1690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1031",
    "parentCode": "1031",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- beredning och hållbarhetsbehandling av potatis:\r\n- - framställning av frysta potatisprodukter (pommes frites, klyftpotatis o.d.)\r\n- - framställning av potatismos i pulverform (potatismosflingor)\r\n- - framställning av potatissnacks\r\n- - framställning av potatischips\r\n- - framställning av fint och grovt potatismjöl, potatisflingor och -gryn\r\n",
          "\n- beredning och hållbarhetsbehandling av potatis:\n -- framställning av frysta potatisprodukter (pommes frites, klyftpotatis o.d.)\n -- framställning av potatismos i pulverform (potatismosflingor)\n -- framställning av potatissnacks\n -- framställning av potatischips\n -- framställning av fint och grovt potatismjöl, potatisflingor och -gryn"
        ],
        "includesAlso": [
          "- industriell skalning av potatis\r\n",
          "\n- industriell skalning av potatis"
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av stärkelse av potatis (också, s.k. vanligt potatismjöl) (10620)\r\n- tillverkning av potatismoslåda o.d. färdigrätter (10850)",
          "\n- tillverkning av stärkelse av potatis (också, s.k. vanligt potatismjöl) (10620)\n- tillverkning av potatismoslåda o.d. färdigrätter (10850)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1032",
    "level": 4,
    "code": "1032",
    "order": 1700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Juice- och safttillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10320",
    "level": 5,
    "code": "10320",
    "order": 1710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1032",
    "parentCode": "1032",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Juice- och safttillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning, flasktappning och annan förpackning av äkta frukt-, bär- och grönsakssafter\r\n- tillverkning av frukt-, bär- och grönsakssaftkoncentrat\r\n- tillverkning av juice och nektar\r\n- saftstationer\r\n",
          "\n- tillverkning, flasktappning och annan förpackning av äkta frukt-, bär- och grönsakssafter\n- tillverkning av frukt-, bär- och grönsakssaftkoncentrat\n- tillverkning av juice och nektar\n- saftstationer"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av drycker smaksatta med fruktsafter eller syntetisk arom o.d. (11070)",
          "\n- tillverkning av drycker smaksatta med fruktsafter eller syntetisk arom o.d. (11070)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1039",
    "level": 4,
    "code": "1039",
    "order": 1720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/103",
    "parentCode": "103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10390",
    "level": 5,
    "code": "10390",
    "order": 1730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1039",
    "parentCode": "1039",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- framställning av produkter som huvudsakligen består av frukt och grönsaker, exkl. lagad mat och färdigrätter\r\n- frysning, torkning, konservering i olja eller vinäger, burkning o.d. av frukt, bär, nötter och grönsaker\r\n- tillverkning av frukt- och grönsaksprodukter\r\n- tillverkning av sylt, marmelad och geléer\r\n- rostning av nötter\r\n- tillverkning av nötpasta och -produkter, inkl. mandelmassa\r\n- tillverkning av konserverad svamp\r\n- tillverkning av tofu (sojabönsmassa)\r\n- tillverkning av färska beredda livsmedel av frukt och grönsaker (också fraktarbete):\r\n- - förpackade sallader, rivna rotfrukter osv.\r\n- - skalade och skurna grönsaker\r\n- - förpackningar med sopprötter o.d.\r\n",
          "\n- framställning av produkter som huvudsakligen består av frukt och grönsaker, exkl. lagad mat och färdigrätter\n- frysning, torkning, konservering i olja eller vinäger, burkning o.d. av frukt, bär, nötter och grönsaker\n- tillverkning av frukt- och grönsaksprodukter\n- tillverkning av sylt, marmelad och geléer\n- rostning av nötter\n- tillverkning av nötpasta och -produkter, inkl. mandelmassa\n- tillverkning av konserverad svamp\n- tillverkning av tofu (sojabönsmassa)\n- tillverkning av färska beredda livsmedel av frukt och grönsaker (också fraktarbete):\n -- förpackade sallader, rivna rotfrukter osv.\n -- skalade och skurna grönsaker\n -- förpackningar med sopprötter o.d."
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av frukt-, bär- och grönsaksjuicer (10320)\r\n- hållbarhetsbehandling av frukt och nötter i socker (10820)\r\n- tillverkning av frukt- och bärpulver (10610)\r\n- tillverkning av sallader (10850)\r\n- tillverkning av lagad mat och färdigrätter av grönsaker och frukt (10850)\r\n- tillverkning av potatisprodukter (10310)\r\n- tillverkning av mjöl av torkade baljväxter (10610)\r\n- tillverkning av grönsaksbuljongtärningar och påssoppor (10890)\r\n- tillverkning av artificiella koncentrat (10890)",
          "\n- tillverkning av frukt-, bär- och grönsaksjuicer (10320)\n- hållbarhetsbehandling av frukt och nötter i socker (10820)\n- tillverkning av frukt- och bärpulver (10610)\n- tillverkning av sallader (10850)\n- tillverkning av lagad mat och färdigrätter av grönsaker och frukt (10850)\n- tillverkning av potatisprodukter (10310)\n- tillverkning av mjöl av torkade baljväxter (10610)\n- tillverkning av grönsaksbuljongtärningar och påssoppor (10890)\n- tillverkning av artificiella koncentrat (10890)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/104",
    "level": 3,
    "code": "104",
    "order": 1740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Gruppen omfattar utvinning av råoljor och -fetter samt raffinerade oljor och fetter från vegetabiliska eller animaliska material, med undantag för smältning och raffinering av ister och andra ätbara animaliska fetter.",
          "Gruppen omfattar utvinning av råoljor och -fetter samt raffinerade oljor och fetter från vegetabiliska eller animaliska material, med undantag för smältning och raffinering av ister och andra ätbara animaliska fetter."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1041",
    "level": 4,
    "code": "1041",
    "order": 1750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/104",
    "parentCode": "104",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10410",
    "level": 5,
    "code": "10410",
    "order": 1760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1041",
    "parentCode": "1041",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av råoljor och -fetter: oliv-, soja-, palm-, solros-, bomullsfrö-, raps-, rybs-, senaps-, linolja o.d. (förutom tillverkning av majsolja)\r\n- tillverkning av fint eller grovt mjöl av sådana oljeväxtfröer, nötter eller kärnor som innehåller olja och som inte genomgått fettavskiljning\r\n- utvinning av raffinerade vegetabiliska oljor: olivolja, sojabönsolja o.d.\r\n- bearbetning av vegetabiliska oljor: blåsning av olja, kokning, dehydratisering, hydrering av olja o.d.\r\n",
          "\n- tillverkning av råoljor och -fetter: oliv-, soja-, palm-, solros-, bomullsfrö-, raps-, rybs-, senaps-, linolja o.d. (förutom tillverkning av majsolja)\n- tillverkning av fint eller grovt mjöl av sådana oljeväxtfröer, nötter eller kärnor som innehåller olja och som inte genomgått fettavskiljning\n- utvinning av raffinerade vegetabiliska oljor: olivolja, sojabönsolja o.d.\n- bearbetning av vegetabiliska oljor: blåsning av olja, kokning, dehydratisering, hydrering av olja o.d."
        ],
        "includesAlso": [
          "- utvinning av fiskoljor och oljor från havsdäggdjur\r\n- tillverkning av icke ätbara animaliska oljor och fetter\r\n- tillverkning av bomullslinter, oljekakor och andra restprodukter av oljetillverkning\r\n",
          "\n- utvinning av fiskoljor och oljor från havsdäggdjur\n- tillverkning av icke ätbara animaliska oljor och fetter\n- tillverkning av bomullslinter, oljekakor och andra restprodukter av oljetillverkning"
        ],
        "excludes": [
          "- utsmältning och raffinering av ister och andra animaliska ätbara fetter (10110)\r\n- tillverkning av margarin (10420)\r\n- tillverkning av majsolja (10620) \r\n- tillverkning av eteriska oljor (20530)\r\n- beredning av växtoljor och -fetter genom kemiska processer (20590)",
          "\n- utsmältning och raffinering av ister och andra animaliska ätbara fetter (10110)\n- tillverkning av margarin (10420)\n- tillverkning av majsolja (10620) \n- tillverkning av eteriska oljor (20530)\n- beredning av växtoljor och -fetter genom kemiska processer (20590)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1042",
    "level": 4,
    "code": "1042",
    "order": 1770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/104",
    "parentCode": "104",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Matfettstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10420",
    "level": 5,
    "code": "10420",
    "order": 1780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1042",
    "parentCode": "1042",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Matfettstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av margarin\r\n- tillverkning av matfettsblandningar och margarinliknande pålägg\r\n- tillverkning av fettblandningar för matlagning\r\n",
          "\n- tillverkning av margarin\n- tillverkning av matfettsblandningar och margarinliknande pålägg\n- tillverkning av fettblandningar för matlagning"
        ],
        "includesAlso": [
          "- tillverkning av margarinliknande fettblandningar, som innehåller mindre än 40 procent mjölkfett",
          "\n- tillverkning av margarinliknande fettblandningar, som innehåller mindre än 40 procent mjölkfett"
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/105",
    "level": 3,
    "code": "105",
    "order": 1790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mejerivaru- och glasstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1051",
    "level": 4,
    "code": "1051",
    "order": 1800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/105",
    "parentCode": "105",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mejerivarutillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10510",
    "level": 5,
    "code": "10510",
    "order": 1810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1051",
    "parentCode": "1051",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Mejerivarutillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Omfattar mjölkförädling: klassificering, silning, testning och kylning av färsk helmjölk i flytande form och grädde; separering av grädde ur mjölk; pastörisering av mjölk, sterilisering, homogenisering, ultrapastörisering o.d. av mjölk; förpackning av mjölk och grädde:\r\n- framställning av pastöriserad, steriliserad, homogeniserad och/eller ultrapastöriserad mjölk och grädde\r\n- tillverkning av torrmjölk eller koncentrerad mjölk och grädde (mjölkpulver), också sötad\r\n- framställning av smör\r\n- framställning av smörolja\r\n- tillverkning av mjölkfettsbaserade pålägg, som innehåller minst 40 procent mjölkfett \r\n- framställning av surmjölk, fil, yoghurt, kvarg och smetana\r\n- framställning av ost och ostmassa (kasein)\r\n- framställning av vassle\r\n- framställning av laktosfri mjölkdryck\r\n- framställning av mjölkbaserade drycker\r\n- framställning av kasein eller mjölksocker (laktos)\r\n",
          "Omfattar mjölkförädling: klassificering, silning, testning och kylning av färsk helmjölk i flytande form och grädde; separering av grädde ur mjölk; pastörisering av mjölk, sterilisering, homogenisering, ultrapastörisering o.d. av mjölk; förpackning av mjölk och grädde:\n- framställning av pastöriserad, steriliserad, homogeniserad och/eller ultrapastöriserad mjölk och grädde\n- tillverkning av torrmjölk eller koncentrerad mjölk och grädde (mjölkpulver), också sötad\n- framställning av smör\n- framställning av smörolja\n- tillverkning av mjölkfettsbaserade pålägg, som innehåller minst 40 procent mjölkfett \n- framställning av surmjölk, fil, yoghurt, kvarg och smetana\n- framställning av ost och ostmassa (kasein)\n- framställning av vassle\n- framställning av laktosfri mjölkdryck\n- framställning av mjölkbaserade drycker\n- framställning av kasein eller mjölksocker (laktos)"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av smör-växtoljeblandningar och andra margarinliknande fettblandningar, som innehåller mindre än 40 procent mjölkfett (10420)\r\n- framställning (på lantgård) av obearbetad komjölk (01410)\r\n- framställning (på lantgård) av obearbetad får-, get- och renmjölk (01450, 01492)\r\n- tillverkning av växtfettbaserade ostar och matgrädde (10890)\r\n- tillverkning av mjölkersättningar såsom soja- och havremjölk (10890)\r\n- tillverkning av tofu, dvs. sojamassa (10390)\r\n- självständiga företagares transport av mjölk från gårdar till mejerier (49410)\r\n- uppsamlingsmejerier (46331)",
          "\n- tillverkning av smör-växtoljeblandningar och andra margarinliknande fettblandningar, som innehåller mindre än 40 procent mjölkfett (10420)\n- framställning (på lantgård) av obearbetad komjölk (01410)\n- framställning (på lantgård) av obearbetad får-, get- och renmjölk (01450, 01492)\n- tillverkning av växtfettbaserade ostar och matgrädde (10890)\n- tillverkning av mjölkersättningar såsom soja- och havremjölk (10890)\n- tillverkning av tofu, dvs. sojamassa (10390)\n- självständiga företagares transport av mjölk från gårdar till mejerier (49410)\n- uppsamlingsmejerier (46331)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1052",
    "level": 4,
    "code": "1052",
    "order": 1820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/105",
    "parentCode": "105",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Glasstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10520",
    "level": 5,
    "code": "10520",
    "order": 1830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1052",
    "parentCode": "1052",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Glasstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Omfattar framställning av glass, saftis och andra liknande glassprodukter såsom sorbet och tofuglass.\r\n",
          "Omfattar framställning av glass, saftis och andra liknande glassprodukter såsom sorbet och tofuglass."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av material och koncentrat för soft ice (10890)",
          "\n- framställning av material och koncentrat för soft ice (10890)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/106",
    "level": 3,
    "code": "106",
    "order": 1840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Gruppen omfattar malning av mjöl från spannmål eller grönsaker, behandling, rengöring och polering av ris samt tillverkning av blandningar av mjöl och deg av dessa. Omfattar också våtmalning av majs och grönsaker samt tillverkning av stärkelse och stärkelseprodukter.",
          "Gruppen omfattar malning av mjöl från spannmål eller grönsaker, behandling, rengöring och polering av ris samt tillverkning av blandningar av mjöl och deg av dessa. Omfattar också våtmalning av majs och grönsaker samt tillverkning av stärkelse och stärkelseprodukter."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1061",
    "level": 4,
    "code": "1061",
    "order": 1850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/106",
    "parentCode": "106",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av kvarnprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10610",
    "level": 5,
    "code": "10610",
    "order": 1860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1061",
    "parentCode": "1061",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av kvarnprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- malning och behandling av spannmål: tillverkning av mjöl, gryn och flingor, gröpe, pelletar, kli eller groddar av vete, råg, havre, korn, majs eller annan spannmål\r\n- behandling av ris: tillverkning av skalat, slipat, glaserat, förvällt eller på annat sätt förbehandlat ris och rismjöl\r\n- malning av grönsaker och rotfrukter, frukt och bär: tillverkning av fint eller grovt mjöl av torkade baljväxter, rotfrukter, stam- eller rotknölar, eller av ätbara nötter, frukter och bär\r\n- tillverkning av mixer av mjöl och deg för bröd, kakor och kex samt pannkakor (plättar)\r\n- tillverkning av färdiga degar\r\n",
          "\n- malning och behandling av spannmål: tillverkning av mjöl, gryn och flingor, gröpe, pelletar, kli eller groddar av vete, råg, havre, korn, majs eller annan spannmål\n- behandling av ris: tillverkning av skalat, slipat, glaserat, förvällt eller på annat sätt förbehandlat ris och rismjöl\n- malning av grönsaker och rotfrukter, frukt och bär: tillverkning av fint eller grovt mjöl av torkade baljväxter, rotfrukter, stam- eller rotknölar, eller av ätbara nötter, frukter och bär\n- tillverkning av mixer av mjöl och deg för bröd, kakor och kex samt pannkakor (plättar)\n- tillverkning av färdiga degar"
        ],
        "includesAlso": [
          "- tillverkning av majsflingor, olika frukostflingor och mysli samt liknande produkter av spannmål eller spannmålsprodukter\r\n",
          "\n- tillverkning av majsflingor, olika frukostflingor och mysli samt liknande produkter av spannmål eller spannmålsprodukter"
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av potatismjöl (10310)\r\n- tillverkning av stärkelse av potatis (10620)\r\n- tillverkning pizzabottnar utan fyllning (10710)\r\n- malning av spannmål till fodermedel (10910)\r\n- framställning av mat till sällskapsdjur (10920)\r\n- våtmalning av majs (10620)",
          "\n- tillverkning av potatismjöl (10310)\n- tillverkning av stärkelse av potatis (10620)\n- tillverkning pizzabottnar utan fyllning (10710)\n- malning av spannmål till fodermedel (10910)\n- framställning av mat till sällskapsdjur (10920)\n- våtmalning av majs (10620)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1062",
    "level": 4,
    "code": "1062",
    "order": 1870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/106",
    "parentCode": "106",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stärkelsetillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10620",
    "level": 5,
    "code": "10620",
    "order": 1880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1062",
    "parentCode": "1062",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Stärkelsetillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av stärkelse av ris, potatis (också s.k. vanligt potatismjöl), korn, majs o.d.\r\n- våtmalning av majs\r\n- tillverkning av druvsocker (glukos), glukossirap, maltsocker (maltos), inulin o.d.\r\n- tillverkning av gluten\r\n- tillverkning av tapiokamjöl och tapiokaersättningar beredda av stärkelse\r\n- tillverkning av majsolja\r\n",
          "\n- tillverkning av stärkelse av ris, potatis (också s.k. vanligt potatismjöl), korn, majs o.d.\n- våtmalning av majs\n- tillverkning av druvsocker (glukos), glukossirap, maltsocker (maltos), inulin o.d.\n- tillverkning av gluten\n- tillverkning av tapiokamjöl och tapiokaersättningar beredda av stärkelse\n- tillverkning av majsolja"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av laktos, dvs. mjölksocker (10510) \r\n- produktion av socker av sockerrör eller sockerbeta (10810)\r\n- tillverkning av konstgjord honung och bränt socker (10890)",
          "\n- tillverkning av laktos, dvs. mjölksocker (10510) \n- produktion av socker av sockerrör eller sockerbeta (10810)\n- tillverkning av konstgjord honung och bränt socker (10890)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/107",
    "level": 3,
    "code": "107",
    "order": 1890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av bageri- och mjölprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Gruppen omfattar tillverkning av bageriprodukter, makaroner, couscous, nudlar och liknande produkter.",
          "Gruppen omfattar tillverkning av bageriprodukter, makaroner, couscous, nudlar och liknande produkter."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1071",
    "level": 4,
    "code": "1071",
    "order": 1900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/107",
    "parentCode": "107",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10710",
    "level": 5,
    "code": "10710",
    "order": 1910,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1071",
    "parentCode": "1071",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av färska bageriprodukter:\r\n- - bröd och semlor\r\n- - bakverk t.ex. bullar, mjuka kakor, bakelser, tårtor\r\n",
          "\n- tillverkning av färska bageriprodukter:\n -- bröd och semlor\n -- bakverk t.ex. bullar, mjuka kakor, bakelser, tårtor"
        ],
        "includesAlso": [
          "- gräddning av bageriprodukter i bageriets egen stekugn i anslutning till en affär\r\n",
          "\n- gräddning av bageriprodukter i bageriets egen stekugn i anslutning till en affär\n"
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av torra bageriprodukter (10720)\r\n- tillverkning av bröd och andra glutenfria bageriprodukter (10860)\r\n- tillverkning av makaroner, nudlar, couscous och liknande produkter (10730)\r\n- tillverkning av karelska piroger, köttpiroger och pastejer (10850)",
          "\n- tillverkning av torra bageriprodukter (10720)\n- tillverkning av bröd och andra glutenfria bageriprodukter (10860)\n- tillverkning av makaroner, nudlar, couscous och liknande produkter (10730)\n- tillverkning av karelska piroger, köttpiroger och pastejer (10850)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1072",
    "level": 4,
    "code": "1072",
    "order": 1920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/107",
    "parentCode": "107",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10720",
    "level": 5,
    "code": "10720",
    "order": 1930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1072",
    "parentCode": "1072",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av knäckebröd, skorpor, kex och o.d. torra bageriprodukter\r\n- tillverkning av konserverade bakverk och kakor:\r\n- - kryddkakor, pepparkakor, voffelkex, småbröd o.d. \"torra\" bageriprodukter\r\n- tillverkning av både söta och saltade snacks\r\n- tillverkning av snackprodukter: salta kex och pinnar o.d.\r\n",
          "\n- tillverkning av knäckebröd, skorpor, kex och o.d. torra bageriprodukter\n- tillverkning av konserverade bakverk och kakor:\n -- kryddkakor, pepparkakor, voffelkex, småbröd o.d. \"torra\" bageriprodukter\n- tillverkning av både söta och saltade snacks\n- tillverkning av snackprodukter: salta kex och pinnar o.d."
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av potatischips (10310)",
          "\n- tillverkning av potatischips (10310)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1073",
    "level": 4,
    "code": "1073",
    "order": 1940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/107",
    "parentCode": "107",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av pastaprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10730",
    "level": 5,
    "code": "10730",
    "order": 1950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1073",
    "parentCode": "1073",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av pastaprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av pastaprodukter, t.ex. spagetti, makaroner och nudlar, kokta eller okokta, också fyllda\r\n- tillverkning av färsk pasta, också fylld\r\n- tillverkning av couscous\r\n- tillverkning av frysta eller konserverade pastaprodukter\r\n",
          "\n- tillverkning av pastaprodukter, t.ex. spagetti, makaroner och nudlar, kokta eller okokta, också fyllda\n- tillverkning av färsk pasta, också fylld\n- tillverkning av couscous\n- tillverkning av frysta eller konserverade pastaprodukter"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av färdigrätter av pasta (t.ex. lasagne), couscous o.d. (10850)\r\n- tillverkning av påssoppor som innehåller pasta (10890)",
          "\n- tillverkning av färdigrätter av pasta (t.ex. lasagne), couscous o.d. (10850)\n- tillverkning av påssoppor som innehåller pasta (10890)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/108",
    "level": 3,
    "code": "108",
    "order": 1960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan livsmedelsframställning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Gruppen omfattar tillverkning av livsmedel som inte klassificerats på annat håll, t.ex. socker, konfektyrer, kaffe, te, kryddor och kryddsåser samt ömtåliga livsmedel och speciallivsmedel samt beredda måltider och rätter.",
          "Gruppen omfattar tillverkning av livsmedel som inte klassificerats på annat håll, t.ex. socker, konfektyrer, kaffe, te, kryddor och kryddsåser samt ömtåliga livsmedel och speciallivsmedel samt beredda måltider och rätter."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1081",
    "level": 4,
    "code": "1081",
    "order": 1970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sockertillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10810",
    "level": 5,
    "code": "10810",
    "order": 1980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1081",
    "parentCode": "1081",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sockertillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning och raffinering av socker samt tillverkning av sockerersättningar av saften från rör, beta, lönn och palm\r\n- tillverkning av farinsocker, sockersirap, även kryddad\r\n- tillverkning av melass\r\n- tillverkning av lönnsirap och -socker\r\n",
          "\n- tillverkning och raffinering av socker samt tillverkning av sockerersättningar av saften från rör, beta, lönn och palm\n- tillverkning av farinsocker, sockersirap, även kryddad\n- tillverkning av melass\n- tillverkning av lönnsirap och -socker"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av druvsocker, dvs. glukos, glukossirap och maltsocker (maltos) (10620)\r\n- tillverkning av björksocker, dvs. xylitol (20140)",
          "\n- tillverkning av druvsocker, dvs. glukos, glukossirap och maltsocker (maltos) (10620)\n- tillverkning av björksocker, dvs. xylitol (20140)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1082",
    "level": 4,
    "code": "1082",
    "order": 1990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10820",
    "level": 5,
    "code": "10820",
    "order": 2000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1082",
    "parentCode": "1082",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av kakaopulver, kakaosmör, -fett och -olja\r\n- tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer\r\n- tillverkning av sockerkonfektyrer:\r\n- - karameller, marmeladsötsaker, lakritsprodukter, salmiaksötsaker\r\n- - kola, nougat, fondant, vitchoklad\r\n- tillverkning av tuggummi\r\n- kandering, glasering eller annan beredning med socker av frukt, nötter, fruktskal och andra växtdelar\r\n- tillverkning av halspastiller och andra pastiller\r\n",
          "\n- tillverkning av kakaopulver, kakaosmör, -fett och -olja\n- tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer\n- tillverkning av sockerkonfektyrer:\n -- karameller, marmeladsötsaker, lakritsprodukter, salmiaksötsaker\n -- kola, nougat, fondant, vitchoklad\n- tillverkning av tuggummi\n- kandering, glasering eller annan beredning med socker av frukt, nötter, fruktskal och andra växtdelar\n- tillverkning av halspastiller och andra pastiller"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av mandelmassa (10390)",
          "\n- framställning av mandelmassa (10390)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1083",
    "level": 4,
    "code": "1083",
    "order": 2010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av te och kaffe"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10830",
    "level": 5,
    "code": "10830",
    "order": 2020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1083",
    "parentCode": "1083",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av te och kaffe"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- rostning och malning av kaffe\r\n- tillverkning av koffeinfritt kaffe\r\n- framställning av kaffeprodukter:\r\n- - framställning av pulverkaffe\r\n- - tillverkning av kaffeextrakt, -essenser och -koncentrat\r\n- blandning, tillverkning och förpackning av te, mate och rooiboste o.d.\r\n- tillverkning av extrakt, essenser och koncentrat baserade på te och mate\r\n- tillverkning av örtextrakt, dvs. örtte och fruktte (mynt-, verbena-, kamomill-, nyponte o.d.)\r\n- tillverkning av kaffesurrogat\r\n",
          "\n- rostning och malning av kaffe\n- tillverkning av koffeinfritt kaffe\n- framställning av kaffeprodukter:\n -- framställning av pulverkaffe\n -- tillverkning av kaffeextrakt, -essenser och -koncentrat\n- blandning, tillverkning och förpackning av te, mate och rooiboste o.d.\n- tillverkning av extrakt, essenser och koncentrat baserade på te och mate\n- tillverkning av örtextrakt, dvs. örtte och fruktte (mynt-, verbena-, kamomill-, nyponte o.d.)\n- tillverkning av kaffesurrogat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av mjölkbaserade kaffedrycker (10510)\r\n- tillverkning av flytande botaniska produkter för medicinsk användning (21200)",
          "\n- tillverkning av mjölkbaserade kaffedrycker (10510)\n- tillverkning av flytande botaniska produkter för medicinsk användning (21200)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1084",
    "level": 4,
    "code": "1084",
    "order": 2030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10840",
    "level": 5,
    "code": "10840",
    "order": 2040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1084",
    "parentCode": "1084",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning och blandning av kryddor och kryddsåser samt förpackning i samband med tillverkningen:\r\n- - tomatbaserade kryddsåser\r\n- - majonnäsprodukter\r\n- - senapspulver\r\n- - beredd senap o.d.\r\n- - sojasås\r\n- tillverkning av ättika och vinäger\r\n- bearbetning av matsalt, t.ex. jodsalt\r\n",
          "\n- tillverkning och blandning av kryddor och kryddsåser samt förpackning i samband med tillverkningen:\n -- tomatbaserade kryddsåser\n -- majonnäsprodukter\n -- senapspulver\n -- beredd senap o.d.\n -- sojasås\n- tillverkning av ättika och vinäger\n- bearbetning av matsalt, t.ex. jodsalt"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning tomatpuré (10390)\r\n- tillverkning av såspulver och färdiga såser (10890)",
          "\n- tillverkning tomatpuré (10390)\n- tillverkning av såspulver och färdiga såser (10890)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1085",
    "level": 4,
    "code": "1085",
    "order": 2050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av lagad mat och färdigrätter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10850",
    "level": 5,
    "code": "10850",
    "order": 2060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1085",
    "parentCode": "1085",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av lagad mat och färdigrätter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna undergrupp omfattar tillredning av lagad mat och färdigrätter. Lagad mat och färdigrätter består av två eller flera basingredienser, t.ex. kött, fisk, pasta, grönsaker eller frukt. De är vanligen färdiga maträtter för uppvärmning, t.ex. lådor, plättar och färdigrätter för uppvärmning i mikrovågsugn.\r\n\r\nLagad mat består av färdigrätter, vars bäst före-datum går ut inom ungefär två veckor från förpackningsdagen, lagad mat och färdigrätter som säljs oförpackade som kilo/styckegods, lagad mat förpackad i vakuum eller i skyddsgas samt konserverad och fryst lagad mat.\r\n\r\nGruppen omfattar inte tillredning av måltider för omedelbar konsumtion, t.ex. restaurangmåltider och snabbmat eller tilltugg från kiosker.\r\n",
          "Denna undergrupp omfattar tillredning av lagad mat och färdigrätter. Lagad mat och färdigrätter består av två eller flera basingredienser, t.ex. kött, fisk, pasta, grönsaker eller frukt. De är vanligen färdiga maträtter för uppvärmning, t.ex. lådor, plättar och färdigrätter för uppvärmning i mikrovågsugn.\n\nLagad mat består av färdigrätter, vars bäst före-datum går ut inom ungefär två veckor från förpackningsdagen, lagad mat och färdigrätter som säljs oförpackade som kilo/styckegods, lagad mat förpackad i vakuum eller i skyddsgas samt konserverad och fryst lagad mat.\n\nGruppen omfattar inte tillredning av måltider för omedelbar konsumtion, t.ex. restaurangmåltider och snabbmat eller tilltugg från kiosker."
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av lagad mat och färdigrätter av kött eller fjäderfäkött, fisk, grönsaker eller rotsaker o.d.\r\n- - olika lådor såsom lever-, köttmakaroni-, morots- och strömmingslåda\r\n- - köttbullar, kåldolmar, kycklingnuggets\r\n- - konserverade färdigrätter såsom ärtsoppa\r\n- - färdiga plättar såsom spenat- och blodplättar\r\n- - vitlökspotatisprodukter\r\n- - tillverkning av fryst pizza eller pizza som hållbarhetsbehandlats på annat sätt\r\n- - hamburgare, köttpiroger, pastejer, karelska piroger\r\n- - färdigrätter för uppvärmning i mikrovågsugn\r\n- - färdiga soppor\r\n- - matiga sallader\r\n- - klappgröt, varvad kräm o.d.\r\n",
          "\n- tillverkning av lagad mat och färdigrätter av kött eller fjäderfäkött, fisk, grönsaker eller rotsaker o.d.\n -- olika lådor såsom lever-, köttmakaroni-, morots- och strömmingslåda\n -- köttbullar, kåldolmar, kycklingnuggets\n -- konserverade färdigrätter såsom ärtsoppa\n -- färdiga plättar såsom spenat- och blodplättar\n -- vitlökspotatisprodukter\n -- tillverkning av fryst pizza eller pizza som hållbarhetsbehandlats på annat sätt\n -- hamburgare, köttpiroger, pastejer, karelska piroger\n -- färdigrätter för uppvärmning i mikrovågsugn\n -- färdiga soppor\n -- matiga sallader\n -- klappgröt, varvad kräm o.d."
        ],
        "includesAlso": [
          "- tillverkning av lokala rätter och nationalrätter ('kalakukko', memma, kålrotslåda o.d.)\r\n",
          "\n- tillverkning av lokala rätter och nationalrätter ('kalakukko', memma, kålrotslåda o.d.)"
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av färska livsmedel eller livsmedel av bara en ingrediens, t.ex. brödost, klassificeras i motsvarande grupp på tvåsiffernivå 10\r\n- konserver som tillverkats av bara en ingrediens, t.ex. gris-nötköttsprodukter, klassificeras i motsvarande grupp på tvåsiffernivå 10\r\n- tillverkning av pommes frites och liknande potatis (10310)\r\n- tillverkning av ömtåliga färskprodukter (10890)\r\n- tillverkning av korv (10130)\r\n- tillverkning av påssoppor, buljongtärningar o.d. (10890)\r\n- tillverkning av färsk (icke tillagad) pizza, inte fryst (10890)\r\n- tillverkning av färsk pasta, också fylld (10730)",
          "\n- tillverkning av färska livsmedel eller livsmedel av bara en ingrediens, t.ex. brödost, klassificeras i motsvarande grupp på tvåsiffernivå 10\n- konserver som tillverkats av bara en ingrediens, t.ex. gris-nötköttsprodukter, klassificeras i motsvarande grupp på tvåsiffernivå 10\n- tillverkning av pommes frites och liknande potatis (10310)\n- tillverkning av ömtåliga färskprodukter (10890)\n- tillverkning av korv (10130)\n- tillverkning av påssoppor, buljongtärningar o.d. (10890)\n- tillverkning av färsk (icke tillagad) pizza, inte fryst (10890)\n- tillverkning av färsk pasta, också fylld (10730)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1086",
    "level": 4,
    "code": "1086",
    "order": 2070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10860",
    "level": 5,
    "code": "10860",
    "order": 2080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1086",
    "parentCode": "1086",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av livsmedel som avsetts som specialmat:\r\n- - modersmjölksersättning\r\n- - baby- och småbarnsmat\r\n- - dietmat och liknande kalorisnåla livsmedel avsedda för viktkontroll\r\n- - dietpreparat för personer med specialdiet, t.ex. (glukosfria och glutenfria) livsmedel för diabetiker och celiakiker \r\n- - livsmedel som är avsedda speciellt för idrottare för att täcka förbrukningen eller vid ansträngning i samband med mycket intensivt muskelarbete\r\n",
          "\n- tillverkning av livsmedel som avsetts som specialmat:\n -- modersmjölksersättning\n -- baby- och småbarnsmat\n -- dietmat och liknande kalorisnåla livsmedel avsedda för viktkontroll\n -- dietpreparat för personer med specialdiet, t.ex. (glukosfria och glutenfria) livsmedel för diabetiker och celiakiker \n -- livsmedel som är avsedda speciellt för idrottare för att täcka förbrukningen eller vid ansträngning i samband med mycket intensivt muskelarbete"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av sport- och energidrycker (11070)",
          "\n- tillverkning av sport- och energidrycker (11070)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1089",
    "level": 4,
    "code": "1089",
    "order": 2090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/108",
    "parentCode": "108",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av andra livsmedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10890",
    "level": 5,
    "code": "10890",
    "order": 2100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1089",
    "parentCode": "1089",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av andra livsmedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av soppor, buljonger och såser som extrakt och pulver:\r\n- - soppor som innehåller kött, grönsaker, fisk, skal- och blötdjur, t.ex. påssoppor\r\n- - buljongtärningar, såspulver\r\n- - färdiga såser\r\n- tillverkning av köttextrakt och -safter\r\n- tillverkning av ömtåliga beredda livsmedel t.ex.:\r\n- - smörgåsar (sandwichar, fyllda baguetter o.d.)\r\n- - färsk (icke tillagad) pizza, inte fryst\r\n- tillverkning av jäst\r\n- tillverkning av mjölk- och ostersättningar (ej mjölkfettsbaserade), t.ex. växtfettsbaserad ost och matgrädde samt soja- och havremjölk\r\n- tillverkning av hönsäggs- och andra fågeläggsprodukter\r\n- tillverkning av konstgjord honung och bränt socker\r\n- tillverkning av artificiella koncentrat och aromämnen\r\n- tillverkning av kosttillskott och livsmedel som inte finns klassificerade på annat håll\r\n",
          "\n- tillverkning av soppor, buljonger och såser som extrakt och pulver:\n -- soppor som innehåller kött, grönsaker, fisk, skal- och blötdjur, t.ex. påssoppor\n -- buljongtärningar, såspulver\n -- färdiga såser\n- tillverkning av köttextrakt och -safter\n- tillverkning av ömtåliga beredda livsmedel t.ex.:\n -- smörgåsar (sandwichar, fyllda baguetter o.d.)\n -- färsk (icke tillagad) pizza, inte fryst\n- tillverkning av jäst\n- tillverkning av mjölk- och ostersättningar (ej mjölkfettsbaserade), t.ex. växtfettsbaserad ost och matgrädde samt soja- och havremjölk\n- tillverkning av hönsäggs- och andra fågeläggsprodukter\n- tillverkning av konstgjord honung och bränt socker\n- tillverkning av artificiella koncentrat och aromämnen\n- tillverkning av kosttillskott och livsmedel som inte finns klassificerade på annat håll"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- ömtåliga beredda livsmedel av frukt och grönsaker (10390)\r\n- tillverkning av färdiga soppor (10850)\r\n- tillverkning av fryst pizza (10850)\r\n- tillverkning av lokala rätter och nationalrätter, t.ex. 'kalakukko', memma o.d. (10850)\r\n- beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion genast efter beredning eller på plats, t.ex. på ett café (56)",
          "\n- ömtåliga beredda livsmedel av frukt och grönsaker (10390)\n- tillverkning av färdiga soppor (10850)\n- tillverkning av fryst pizza (10850)\n- tillverkning av lokala rätter och nationalrätter, t.ex. 'kalakukko', memma o.d. (10850)\n- beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion genast efter beredning eller på plats, t.ex. på ett café (56)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/109",
    "level": 3,
    "code": "109",
    "order": 2110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/10",
    "parentCode": "10",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av beredda djurfoder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1091",
    "level": 4,
    "code": "1091",
    "order": 2120,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/109",
    "parentCode": "109",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av beredda fodermedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10910",
    "level": 5,
    "code": "10910",
    "order": 2130,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1091",
    "parentCode": "1091",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av beredda fodermedel"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- framställning av beredda fodermedel, kraftfoder och kompletteringsfoder för husdjur\r\n- beredning av icke sammansatta (enprodukts-) foder för husdjur\r\n- beredning av slaktavfall för framställning av djurfoder\r\n- malning av spannmål till foder för husdjur\r\n",
          "\n- framställning av beredda fodermedel, kraftfoder och kompletteringsfoder för husdjur\n- beredning av icke sammansatta (enprodukts-) foder för husdjur\n- beredning av slaktavfall för framställning av djurfoder\n- malning av spannmål till foder för husdjur"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av fiskmjöl till djurfoder (10200)\r\n- framställning av oljekraftfoder (10410)\r\n- foderframställning på lantgårdar (01)\r\n- verksamhet som resulterar i biprodukter som kan användas som djurfoder utan särskild behandling, t.ex. oljefröer (10410), rester från malning av spannmål (10610) o.d.",
          "\n- framställning av fiskmjöl till djurfoder (10200)\n- framställning av oljekraftfoder (10410)\n- foderframställning på lantgårdar (01)\n- verksamhet som resulterar i biprodukter som kan användas som djurfoder utan särskild behandling, t.ex. oljefröer (10410), rester från malning av spannmål (10610) o.d."
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1092",
    "level": 4,
    "code": "1092",
    "order": 2140,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/109",
    "parentCode": "109",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av mat till sällskapsdjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/10920",
    "level": 5,
    "code": "10920",
    "order": 2150,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1092",
    "parentCode": "1092",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av mat till sällskapsdjur"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- framställning av mat till sällskapsdjur (hundar, katter, gnagare, fåglar, akvariefiskar o.d.)\r\n- beredning av slaktavfall för att framställa djurfoder\r\n",
          "\n- framställning av mat till sällskapsdjur (hundar, katter, gnagare, fåglar, akvariefiskar o.d.)\n- beredning av slaktavfall för att framställa djurfoder"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av fiskmjöl till djurfoder (10200)\r\n- framställning av oljekraftfoder (10410)\r\n- verksamhet som resulterar i biprodukter som kan användas som djurfoder utan särskild behandling, t.ex. oljefröer (10410), rester från malning av spannmål (10610) o.d.",
          "\n- framställning av fiskmjöl till djurfoder (10200)\n- framställning av oljekraftfoder (10410)\n- verksamhet som resulterar i biprodukter som kan användas som djurfoder utan särskild behandling, t.ex. oljefröer (10410), rester från malning av spannmål (10610) o.d."
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11",
    "level": 2,
    "code": "11",
    "order": 2160,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Gruppen omfattar framställning av drycker, t.ex. icke alkoholhaltiga drycker, mineralvatten, framställning av alkoholhaltiga drycker i första hand genom jäsning, öl och vin samt framställning av destillerade alkoholhaltiga drycker.\r\n",
          "Gruppen omfattar framställning av drycker, t.ex. icke alkoholhaltiga drycker, mineralvatten, framställning av alkoholhaltiga drycker i första hand genom jäsning, öl och vin samt framställning av destillerade alkoholhaltiga drycker."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av juice och saft av frukt, bär, grönsaker och rotfrukter (10320)\r\n- framställning av mjölkbaserade alkoholfria läskedrycker (10510)\r\n- framställning av kaffe-, te- och mateprodukter (10830)",
          "\n- framställning av juice och saft av frukt, bär, grönsaker och rotfrukter (10320)\n- framställning av mjölkbaserade alkoholfria läskedrycker (10510)\n- framställning av kaffe-, te- och mateprodukter (10830)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/110",
    "level": 3,
    "code": "110",
    "order": 2170,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/11",
    "parentCode": "11",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1101",
    "level": 4,
    "code": "1101",
    "order": 2180,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11010",
    "level": 5,
    "code": "11010",
    "order": 2190,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1101",
    "parentCode": "1101",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- framställning av destillerade alkoholhaltiga drycker: vodka, whisky, konjak, gin, likör o.d.\r\n- framställning av drycker som blandats med destillerade alkoholhaltiga drycker\r\n- tillblandning av destillerade spritdrycker\r\n- framställning av neutral sprit\r\n",
          "\n- framställning av destillerade alkoholhaltiga drycker: vodka, whisky, konjak, gin, likör o.d.\n- framställning av drycker som blandats med destillerade alkoholhaltiga drycker\n- tillblandning av destillerade spritdrycker\n- framställning av neutral sprit"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av icke destillerade alkoholhaltiga drycker (11020-11050)\r\n- framställning av syntetisk etylalkohol (20140)\r\n- framställning av etylalkohol ur jästa råvaror för annat ändamål än framställning av drycker (20140)\r\n- enbart buteljering och etikettering (46340 om det sker som del av partihandel och 82920 om det görs mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt)",
          "\n- framställning av icke destillerade alkoholhaltiga drycker (11020-11050)\n- framställning av syntetisk etylalkohol (20140)\n- framställning av etylalkohol ur jästa råvaror för annat ändamål än framställning av drycker (20140)\n- enbart buteljering och etikettering (46340 om det sker som del av partihandel och 82920 om det görs mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1102",
    "level": 4,
    "code": "1102",
    "order": 2200,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av vin från druvor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11020",
    "level": 5,
    "code": "11020",
    "order": 2210,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1102",
    "parentCode": "1102",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av vin från druvor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- framställning av vin från druvor\r\n- framställning av mousserande vin\r\n- framställning av vin ur koncentrerad druvmust\r\n- tillblandning och rening av vin\r\n- framställning av druvvin med låg alkoholhalt samt alkoholfria viner\r\n",
          "\n- framställning av vin från druvor\n- framställning av mousserande vin\n- framställning av vin ur koncentrerad druvmust\n- tillblandning och rening av vin\n- framställning av druvvin med låg alkoholhalt samt alkoholfria viner"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av vin av frukt och bär (11030)\r\n- enbart buteljering och etikettering (46340 om det sker som del av partihandel och 82920 om det görs mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt)",
          "\n- framställning av vin av frukt och bär (11030)\n- enbart buteljering och etikettering (46340 om det sker som del av partihandel och 82920 om det görs mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1103",
    "level": 4,
    "code": "1103",
    "order": 2220,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av cider och andra fruktviner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11030",
    "level": 5,
    "code": "11030",
    "order": 2230,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1103",
    "parentCode": "1103",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av cider och andra fruktviner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- framställning av jästa men icke destillerade alkoholhaltiga drycker: cider och andra frukt- och bärviner, sake\r\n- framställning av blandade drycker som innehåller fruktviner\r\n",
          "\n- framställning av jästa men icke destillerade alkoholhaltiga drycker: cider och andra frukt- och bärviner, sake\n- framställning av blandade drycker som innehåller fruktviner"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av vin av druvor (11020)\r\n- enbart buteljering och etikettering (46340 om det sker som del av partihandel och 82920 om det görs mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt)",
          "\n- framställning av vin av druvor (11020)\n- enbart buteljering och etikettering (46340 om det sker som del av partihandel och 82920 om det görs mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1104",
    "level": 4,
    "code": "1104",
    "order": 2240,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11040",
    "level": 5,
    "code": "11040",
    "order": 2250,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1104",
    "parentCode": "1104",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- framställning av vermut och andra icke destillerade drycker genom jäsning\r\n- framställning av alkoholhaltiga dryckesblandningar, t.ex. long drink-drycker\r\n- starka fruktviner och kryddade vinbaserade drycker, inkl. glögg\r\n- blandningar av läskedrycker och öl/vin\r\n",
          "\n- framställning av vermut och andra icke destillerade drycker genom jäsning\n- framställning av alkoholhaltiga dryckesblandningar, t.ex. long drink-drycker\n- starka fruktviner och kryddade vinbaserade drycker, inkl. glögg\n- blandningar av läskedrycker och öl/vin"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- enbart buteljering och etikettering (46340 om det sker som del av partihandel och 82920 om det görs mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt)",
          "\n- enbart buteljering och etikettering (46340 om det sker som del av partihandel och 82920 om det görs mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1105",
    "level": 4,
    "code": "1105",
    "order": 2260,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av öl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11050",
    "level": 5,
    "code": "11050",
    "order": 2270,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1105",
    "parentCode": "1105",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av öl"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- framställning av maltdrycker, t.ex. öl, porter och hembryggt öl\r\n- framställning av alkoholfritt öl eller lättöl och svagdricka\r\n",
          "\n- framställning av maltdrycker, t.ex. öl, porter och hembryggt öl\n- framställning av alkoholfritt öl eller lättöl och svagdricka"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av maltextrakt (11060)",
          "\n- tillverkning av maltextrakt (11060)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1106",
    "level": 4,
    "code": "1106",
    "order": 2280,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av malt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11060",
    "level": 5,
    "code": "11060",
    "order": 2290,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1106",
    "parentCode": "1106",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av malt"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- framställning av malt och maltextrakt",
          "\n- framställning av malt och maltextrakt"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1107",
    "level": 4,
    "code": "1107",
    "order": 2300,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/110",
    "parentCode": "110",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/11070",
    "level": 5,
    "code": "11070",
    "order": 2310,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1107",
    "parentCode": "1107",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- framställning av icke alkoholhaltiga läskedrycker (exkl. alkoholfritt öl och vin):\r\n- - framställning av mineralvatten och annat vatten på flaska\r\n- - framställning av läskedrycker: alkoholfria kryddade och/eller sötade läskedrycker: lemonader, frukt-, kola- och tonicdrycker, iste, mjöd o.d.\r\n- - framställning av sport- och energidrycker\r\n- framställning av läske- och long drink-drycker med låg alkoholhalt\r\n",
          "\n- framställning av icke alkoholhaltiga läskedrycker (exkl. alkoholfritt öl och vin):\n -- framställning av mineralvatten och annat vatten på flaska\n -- framställning av läskedrycker: alkoholfria kryddade och/eller sötade läskedrycker: lemonader, frukt-, kola- och tonicdrycker, iste, mjöd o.d.\n -- framställning av sport- och energidrycker\n- framställning av läske- och long drink-drycker med låg alkoholhalt"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- framställning av äkta saft av frukt, bär, grönsaker och rotfrukter (10320)\r\n- framställning av must och juice samt nektar (10320)\r\n- framställning av mjölkbaserade alkoholfria läskedrycker (10510)\r\n- framställning av kaffe-, te- och mateprodukter (10830) \r\n- framställning av alkoholhaltiga dryckesblandningar (11010-11040)\r\n- framställning av alkoholfritt vin av druvor (11020)\r\n- framställning av alkoholfritt öl (11050)\r\n- framställning av is (35301)\r\n- enbart buteljering och etikettering (46340 om det sker som del av partihandel och 82920 om det görs mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt)",
          "\n- framställning av äkta saft av frukt, bär, grönsaker och rotfrukter (10320)\n- framställning av must och juice samt nektar (10320)\n- framställning av mjölkbaserade alkoholfria läskedrycker (10510)\n- framställning av kaffe-, te- och mateprodukter (10830) \n- framställning av alkoholhaltiga dryckesblandningar (11010-11040)\n- framställning av alkoholfritt vin av druvor (11020)\n- framställning av alkoholfritt öl (11050)\n- framställning av is (35301)\n- enbart buteljering och etikettering (46340 om det sker som del av partihandel och 82920 om det görs mot arvode eller inom ramen för ett kontrakt)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/12",
    "level": 2,
    "code": "12",
    "order": 2320,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tobaksvarutillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar bearbetning av tobaksplantor till en form som är lämpad för slutlig konsumtion.",
          "Denna grupp omfattar bearbetning av tobaksplantor till en form som är lämpad för slutlig konsumtion."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/120",
    "level": 3,
    "code": "120",
    "order": 2330,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/12",
    "parentCode": "12",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tobaksvarutillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1200",
    "level": 4,
    "code": "1200",
    "order": 2340,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/120",
    "parentCode": "120",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tobaksvarutillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/12000",
    "level": 5,
    "code": "12000",
    "order": 2350,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1200",
    "parentCode": "1200",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tobaksvarutillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av tobaksvaror: cigaretter, finskuren tobak, cigarrer, piptobak, tuggtobak, snus\r\n- skärning och torkning av tobak\r\n",
          "\n- tillverkning av tobaksvaror: cigaretter, finskuren tobak, cigarrer, piptobak, tuggtobak, snus\n- skärning och torkning av tobak"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- odling och förbehandling av tobak (01150, 01630)",
          "\n- odling och förbehandling av tobak (01150, 01630)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13",
    "level": 2,
    "code": "13",
    "order": 2360,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Textilvarutillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar förberedning och spinning av textilfiber, trådtillverkning och vävnadstillverkning samt tillverkning av stickade plagg och varor; blekning, färgning och annan beredning av textilier; tillverkning av sydda textilvaror, t.ex. säng- och bordslinne, filtar, mattor, tågvirke, presenningar, segel o.d.\r\n",
          "Denna grupp omfattar förberedning och spinning av textilfiber, trådtillverkning och vävnadstillverkning samt tillverkning av stickade plagg och varor; blekning, färgning och annan beredning av textilier; tillverkning av sydda textilvaror, t.ex. säng- och bordslinne, filtar, mattor, tågvirke, presenningar, segel o.d."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av kläder (14)\r\n- odling av naturfibrer (01)\r\n- tillverkning av syntet- eller regenatfiber (20600)",
          "\n- tillverkning av kläder (14)\n- odling av naturfibrer (01)\n- tillverkning av syntet- eller regenatfiber (20600)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/131",
    "level": 3,
    "code": "131",
    "order": 2370,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Garntillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1310",
    "level": 4,
    "code": "1310",
    "order": 2380,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/131",
    "parentCode": "131",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Garntillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13100",
    "level": 5,
    "code": "13100",
    "order": 2390,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1310",
    "parentCode": "1310",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Garntillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar förberedning av textilfibrer och spinning av fibrer av olika råvaror, såsom silke, bomull, ull samt andra animaliska eller vegetabiliska fibrer, konstfibrer, papper, glas o.d.\r\n",
          "Denna grupp omfattar förberedning av textilfibrer och spinning av fibrer av olika råvaror, såsom silke, bomull, ull samt andra animaliska eller vegetabiliska fibrer, konstfibrer, papper, glas o.d."
        ],
        "includes": [
          "- förberedning av textilfibrer\r\n- - avhaspling och tvättning av natursilke\r\n- - avfettning och karbonisering av ull samt färgning av ullfleece\r\n- - kardning och kamning av alla typer av animaliska eller vegetabiliska fibrer eller konstfibrer\r\n- spinning och tillverkning av garn eller tråd för vävnad och sömnad, för handel eller för fortsatt bearbetning\r\n- - skäktning av lin\r\n- - texturering och färgning, snodd, tvinning och dipping av syntet- och regeneratfilamentgarner\r\n- tillverkning av sytråd\r\n",
          "\n- förberedning av textilfibrer\n -- avhaspling och tvättning av natursilke\n -- avfettning och karbonisering av ull samt färgning av ullfleece\n -- kardning och kamning av alla typer av animaliska eller vegetabiliska fibrer eller konstfibrer\n- spinning och tillverkning av garn eller tråd för vävnad och sömnad, för handel eller för fortsatt bearbetning\n -- skäktning av lin\n -- texturering och färgning, snodd, tvinning och dipping av syntet- och regeneratfilamentgarner\n- tillverkning av sytråd"
        ],
        "includesAlso": [
          "- tillverkning av pappersgarn\r\n- tillverkning av glastråd\r\n",
          "\n- tillverkning av pappersgarn\n- tillverkning av glastråd"
        ],
        "excludes": [
          "- förberedande verksamheter i kombination med jordbruk, t.ex. rötning jute, lin o.d. (01160), bomullsrensning (01630)\r\n- tillverkning av syntet- eller regenatfibrer och fiberkabel av syntetfilament, tillverkning av enkelt garn (inkl. högstyrkegarn och garn för mattor) av syntet- eller regenatfibrer (20600)\r\n- tillverkning av glasfiber (23140)",
          "\n- förberedande verksamheter i kombination med jordbruk, t.ex. rötning jute, lin o.d. (01160), bomullsrensning (01630)\n- tillverkning av syntet- eller regenatfibrer och fiberkabel av syntetfilament, tillverkning av enkelt garn (inkl. högstyrkegarn och garn för mattor) av syntet- eller regenatfibrer (20600)\n- tillverkning av glasfiber (23140)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/132",
    "level": 3,
    "code": "132",
    "order": 2400,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vävnadstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1320",
    "level": 4,
    "code": "1320",
    "order": 2410,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/132",
    "parentCode": "132",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vävnadstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13200",
    "level": 5,
    "code": "13200",
    "order": 2420,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1320",
    "parentCode": "1320",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Vävnadstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar vävning av textilier av olika råvaror, t.ex. silke, ull, andra animaliska eller vegetabiliska fibrer, konstfibrer, papper eller glas o.d.\r\n",
          "Denna grupp omfattar vävning av textilier av olika råvaror, t.ex. silke, ull, andra animaliska eller vegetabiliska fibrer, konstfibrer, papper eller glas o.d."
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av vävnader av bomulls-, kardgarns-, kamgarns- eller silkestyp och dylika garner, inkl. vävnader av blandningar eller av regenat- eller syntetgarn\r\n- tillverkning av vävnader av fibrer av lin, rami, hampa, jute eller bast o.d. samt av specialgarner\r\n",
          "\n- tillverkning av vävnader av bomulls-, kardgarns-, kamgarns- eller silkestyp och dylika garner, inkl. vävnader av blandningar eller av regenat- eller syntetgarn\n- tillverkning av vävnader av fibrer av lin, rami, hampa, jute eller bast o.d. samt av specialgarner"
        ],
        "includesAlso": [
          "- tillverkning av luggvävnader, sniljevävnader, frotté, gasvävnader o.d.\r\n- tillverkning av syntetpäls genom vävning\r\n- tillverkning av vävnader av glasfiber\r\n- tillverkning av vävnader av karbon- och aramidtråd\r\n",
          "\n- tillverkning av luggvävnader, sniljevävnader, frotté, gasvävnader o.d.\n- tillverkning av syntetpäls genom vävning\n- tillverkning av vävnader av glasfiber\n- tillverkning av vävnader av karbon- och aramidtråd"
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av trikåväv, tillverkning av syntetpäls genom att sticka (13910)\r\n- tillverkning av golvbeläggningar av textilmaterial (13930)\r\n- framställning av band och andra smala textilier (13960)\r\n- tillverkning av bondad väv och filt (13990)",
          "\n- tillverkning av trikåväv, tillverkning av syntetpäls genom att sticka (13910)\n- tillverkning av golvbeläggningar av textilmaterial (13930)\n- framställning av band och andra smala textilier (13960)\n- tillverkning av bondad väv och filt (13990)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/133",
    "level": 3,
    "code": "133",
    "order": 2430,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Blekning, färgning och annan textilberedning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1330",
    "level": 4,
    "code": "1330",
    "order": 2440,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/133",
    "parentCode": "133",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Blekning, färgning och annan textilberedning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13300",
    "level": 5,
    "code": "13300",
    "order": 2450,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1330",
    "parentCode": "1330",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Blekning, färgning och annan textilberedning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar beredning och appretering av textilier och textilvaror, också beklädnadsvaror, på ett annat arbetsställe än i samband med tillverkningen:\r\n- blekning och färgning av textilfibrer, garn, tyger och textilvaror, inkl. beklädnadsvaror\r\n- beredning av textilier och textilvaror, inkl. beklädnadsvaror: torkning, ångbehandling, krympning, sanforisering och mercerisering\r\n- blekning och annan behandling av jeans\r\n- plissering och liknande arbeten på textilier\r\n- beredning av textilier för att göra dem vattentäta, beläggning, impregnering eller gummibehandling \r\n- tryck på textilier och beklädnadsvaror\r\n- brodering av textilier och kläder\r\n",
          "Denna grupp omfattar beredning och appretering av textilier och textilvaror, också beklädnadsvaror, på ett annat arbetsställe än i samband med tillverkningen:\n- blekning och färgning av textilfibrer, garn, tyger och textilvaror, inkl. beklädnadsvaror\n- beredning av textilier och textilvaror, inkl. beklädnadsvaror: torkning, ångbehandling, krympning, sanforisering och mercerisering\n- blekning och annan behandling av jeans\n- plissering och liknande arbeten på textilier\n- beredning av textilier för att göra dem vattentäta, beläggning, impregnering eller gummibehandling \n- tryck på textilier och beklädnadsvaror\n- brodering av textilier och kläder\n"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av textilvävnad som är impregnerad, belagd eller laminerad med gummi, där gummi är den huvudsakliga beståndsdelen (22190)",
          "\n- tillverkning av textilvävnad som är impregnerad, belagd eller laminerad med gummi, där gummi är den huvudsakliga beståndsdelen (22190)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/139",
    "level": 3,
    "code": "139",
    "order": 2460,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/13",
    "parentCode": "13",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan textilietillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar tillverkning av produkter från textilier och sydda textilvaror såsom mattor, rep, vävda band, snörmakeriarbeten o.d. Tillverkningen av kläder hör dock till grupp 14.",
          "Denna grupp omfattar tillverkning av produkter från textilier och sydda textilvaror såsom mattor, rep, vävda band, snörmakeriarbeten o.d. Tillverkningen av kläder hör dock till grupp 14."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1391",
    "level": 4,
    "code": "1391",
    "order": 2470,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av trikåväv"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13910",
    "level": 5,
    "code": "13910",
    "order": 2480,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1391",
    "parentCode": "1391",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av trikåväv"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av trikåväv:\r\n- - trikåväv\r\n- - luggvävnader och frotté\r\n- - tillverkning av vävnader av nättyp eller fönsterinredningstyp som är stickade i raschelmaskin eller i liknande maskiner\r\n- - övrig trikåväv\r\n- tillverkning av syntetpäls genom att sticka\r\n",
          "\n- tillverkning av trikåväv:\n -- trikåväv\n -- luggvävnader och frotté\n -- tillverkning av vävnader av nättyp eller fönsterinredningstyp som är stickade i raschelmaskin eller i liknande maskiner\n -- övrig trikåväv\n- tillverkning av syntetpäls genom att sticka"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av luggvävnader, sniljevävnader, frotté o.d. (13200)\r\n- tillverkning av spetsaktiga nät- och gardinvävnader i raschelmaskin eller i liknande maskiner (13990)\r\n- tillverkning av trikåvaror (14390)",
          "\n- tillverkning av luggvävnader, sniljevävnader, frotté o.d. (13200)\n- tillverkning av spetsaktiga nät- och gardinvävnader i raschelmaskin eller i liknande maskiner (13990)\n- tillverkning av trikåvaror (14390)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1392",
    "level": 4,
    "code": "1392",
    "order": 2490,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Omfattar tillverkning av sydda textilvaror av varje slags textilmaterial eller trikåvaror o.d.:\r\n- tillverkning av sydda inredningsartiklar\r\n- - linne, handdukar, kökstextilier\r\n- - täcken, kuddar, gardiner\r\n- presenningar, tält, segel, markiser, lös bilklädsel, lösa möbel- eller maskinöverdrag o.d.\r\n- flaggor, fanor, vimplar o.d.\r\n- damm- och disktrasor och liknande varor\r\n- fallskärmar o.d.\r\n",
          "Omfattar tillverkning av sydda textilvaror av varje slags textilmaterial eller trikåvaror o.d.:\n- tillverkning av sydda inredningsartiklar\n- - linne, handdukar, kökstextilier\n- - täcken, kuddar, gardiner\n- presenningar, tält, segel, markiser, lös bilklädsel, lösa möbel- eller maskinöverdrag o.d.\n- flaggor, fanor, vimplar o.d.\n- damm- och disktrasor och liknande varor\n- fallskärmar o.d."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av textilvaror för tekniska ändamål (13960)",
          "\n- tillverkning av textilvaror för tekniska ändamål (13960)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13921",
    "level": 5,
    "code": "13921",
    "order": 2500,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1392",
    "parentCode": "1392",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av inredningstextilier"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar tillverkning av sydda varor av varje slags textilmaterial eller trikåvaror o.d.:\r\n- täcken, plädar och resefiltar\r\n- sänglinne, bordslinne, handdukar, kökstextilier\r\n- dun- och fibertäcken, dynor, puffar, sovsäckar o.d.\r\n- tillverkning av sydda inredningsartiklar:\r\n- - gardiner, gardinkappor, rullgardiner, sängöverkast, formsydda möbelöverdrag och lösa möbelöverdrag o.d.\r\n- - bildvävar, ryor o.d., också tillverkning av handvävda väggbonader\r\n",
          "Denna grupp omfattar tillverkning av sydda varor av varje slags textilmaterial eller trikåvaror o.d.:\n- täcken, plädar och resefiltar\n- sänglinne, bordslinne, handdukar, kökstextilier\n- dun- och fibertäcken, dynor, puffar, sovsäckar o.d.\n- tillverkning av sydda inredningsartiklar:\n- - gardiner, gardinkappor, rullgardiner, sängöverkast, formsydda möbelöverdrag och lösa möbelöverdrag o.d.\n- - bildvävar, ryor o.d., också tillverkning av handvävda väggbonader"
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "- tillverkning av textildelar i elektriska filtar\r\n",
          "\n- tillverkning av textildelar i elektriska filtar"
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av textilvaror för tekniska ändamål (13960)",
          "\n- tillverkning av textilvaror för tekniska ändamål (13960)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13922",
    "level": 5,
    "code": "13922",
    "order": 2510,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1392",
    "parentCode": "1392",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av presenningar, segel och andra sydda textilprodukter"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av presenningar, tält, segel, markiser och lös bilklädsel o.d.\r\n- tillverkning av formsydda skyddsöverdrag för maskiner och apparater o.d.\r\n- tillverkning av säckar och påsar för förpackning av varor\r\n- tillverkning av flaggor, fanor, vimplar o.d.\r\n- tillverkning av damm- och disktrasor och liknande varor\r\n- tillverkning av fallskärmar o.d.\r\n",
          "\n- tillverkning av presenningar, tält, segel, markiser och lös bilklädsel o.d.\n- tillverkning av formsydda skyddsöverdrag för maskiner och apparater o.d.\n- tillverkning av säckar och påsar för förpackning av varor\n- tillverkning av flaggor, fanor, vimplar o.d.\n- tillverkning av damm- och disktrasor och liknande varor\n- tillverkning av fallskärmar o.d."
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av flytvästar och livräddningsbojar av kork (32991)\r\n- tillverkning av textilvaror för tekniska ändamål (13960)",
          "\n- tillverkning av flytvästar och livräddningsbojar av kork (32991)\n- tillverkning av textilvaror för tekniska ändamål (13960)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1393",
    "level": 4,
    "code": "1393",
    "order": 2520,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av mattor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13930",
    "level": 5,
    "code": "13930",
    "order": 2530,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1393",
    "parentCode": "1393",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av mattor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av golvbeläggningar av textilmaterial:\r\n- - mattor och heltäckningsmattor\r\n- tillverkning av golvbeläggningar av filt\r\n",
          "\n- tillverkning av golvbeläggningar av textilmaterial:\n -- mattor och heltäckningsmattor\n- tillverkning av golvbeläggningar av filt"
        ],
        "includesAlso": [
          "- vävda plast-, papperssnöremattor o.d.\r\n",
          "\n- vävda plast-, papperssnöremattor o.d."
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av mattor av säv, bast o.d. flätningsmaterial (16290)\r\n- tillverkning av golvbeläggningar av kork (16290)\r\n- tillverkning av golvbeläggningar av vinyl eller linoleum o.d. (22230)\r\n- mattor helt tillverkade av plast (22290) eller gummi (22190)",
          "\n- tillverkning av mattor av säv, bast o.d. flätningsmaterial (16290)\n- tillverkning av golvbeläggningar av kork (16290)\n- tillverkning av golvbeläggningar av vinyl eller linoleum o.d. (22230)\n- mattor helt tillverkade av plast (22290) eller gummi (22190)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1394",
    "level": 4,
    "code": "1394",
    "order": 2540,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tågvirkes- och bindgarnstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13940",
    "level": 5,
    "code": "13940",
    "order": 2550,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1394",
    "parentCode": "1394",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tågvirkes- och bindgarnstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av surrningsgarn och tågvirke, band och rep av textilfibrer, -remsor eller liknande, också sådana som impregnerats, belagts eller överdragits med gummi eller plast eller försetts med ett hölje av gummi eller plast\r\n- tillverkning av knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke\r\n- tillverkning av varor av rep och nät: fisknät, båtfendrar o.d. skydd, avlastningsstötdämpare, sling, rep eller tross med metallringar o.d.\r\n",
          "\n- tillverkning av surrningsgarn och tågvirke, band och rep av textilfibrer, -remsor eller liknande, också sådana som impregnerats, belagts eller överdragits med gummi eller plast eller försetts med ett hölje av gummi eller plast\n- tillverkning av knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke\n- tillverkning av varor av rep och nät: fisknät, båtfendrar o.d. skydd, avlastningsstötdämpare, sling, rep eller tross med metallringar o.d."
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av hårnät (14190)\r\n- tillverkning stållinor (25930) \r\n- tillverkning av fiskhåvar för sportfiske (32300)",
          "\n- tillverkning av hårnät (14190)\n- tillverkning stållinor (25930) \n- tillverkning av fiskhåvar för sportfiske (32300)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1395",
    "level": 4,
    "code": "1395",
    "order": 2560,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av bondad duk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13950",
    "level": 5,
    "code": "13950",
    "order": 2570,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1395",
    "parentCode": "1395",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av bondad duk"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av bondad duk och andra vävnader som inte klassificerats på annat håll, tillverkade på annat sätt än genom vävning\r\n- - tyger som används för stoppning eller ljudisolering\r\n- - tillverkning av gasväv avsett för plastlaminat, yttertyg för engångsblöjor o.d.\r\n- - tillverkning av värmeisolering av textilfiber, t.ex. lin eller hampa\r\n",
          "\n- tillverkning av bondad duk och andra vävnader som inte klassificerats på annat håll, tillverkade på annat sätt än genom vävning\n -- tyger som används för stoppning eller ljudisolering\n -- tillverkning av gasväv avsett för plastlaminat, yttertyg för engångsblöjor o.d.\n -- tillverkning av värmeisolering av textilfiber, t.ex. lin eller hampa"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av kläder av bondad duk (14)\r\n- tillverkning av pappersprodukter som motsvarar produkter av bondad duk (17220)\r\n- sänglinne, dynvar, bordslinne o.d. av bondad duk (13921)\r\n- tillverkning av varor av bondad duk för medicinskt bruk (21200)\r\n- tillverkning av siktdukar och filterdukar (13960)",
          "\n- tillverkning av kläder av bondad duk (14)\n- tillverkning av pappersprodukter som motsvarar produkter av bondad duk (17220)\n- sänglinne, dynvar, bordslinne o.d. av bondad duk (13921)\n- tillverkning av varor av bondad duk för medicinskt bruk (21200)\n- tillverkning av siktdukar och filterdukar (13960)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1396",
    "level": 4,
    "code": "1396",
    "order": 2580,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13960",
    "level": 5,
    "code": "13960",
    "order": 2590,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1396",
    "parentCode": "1396",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning vävda band, inkl. tillverkning av band bestående av sammanklistrade parallella textiltrådar eller -fibrer utan varp\r\n- tillverkning av etiketter, märken o.d.\r\n- tillverkning av prydnader: snörmakeriarbeten, tofsar, pomponger o.d.\r\n- impregnering, beläggning, överdragning och plastlaminering av tekniska textilier och industritextilier\r\n- tillverkning av metalliserat garn eller metalliserat överspunnet garn, tråd och rep av gummi med överdrag av textil; tillverkning av textilgarn och -remsor som impregnerats, överdragits, belagts eller försetts med ett hölje av gummi eller plast\r\n- tillverkning av kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider för däck\r\n- tillverkning av andra behandlade eller belagda textilier: genomskinligt tyg, tyg som är avsett för oljemålning, stärkta tyger, vävnader som är belagda med lim eller stärkelsehaltigt ämne\r\n- tillverkning av olika textilprodukter: ljusvekar, vekar till olje- och gaslampor samt glödstrumpor\r\n- tillverkning av glödstrumpeväv, slangar, drivremmar eller transportband (vare sig förstärkta med metall eller annat material eller inte), siktdukar och filterdukar \r\n- tillverkning av bilklädsel\r\n- tillverkning av kanvasduk och kalkerväv för konstnärer\r\n",
          "\n- tillverkning vävda band, inkl. tillverkning av band bestående av sammanklistrade parallella textiltrådar eller -fibrer utan varp\n- tillverkning av etiketter, märken o.d.\n- tillverkning av prydnader: snörmakeriarbeten, tofsar, pomponger o.d.\n- impregnering, beläggning, överdragning och plastlaminering av tekniska textilier och industritextilier\n- tillverkning av metalliserat garn eller metalliserat överspunnet garn, tråd och rep av gummi med överdrag av textil; tillverkning av textilgarn och -remsor som impregnerats, överdragits, belagts eller försetts med ett hölje av gummi eller plast\n- tillverkning av kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider för däck\n- tillverkning av andra behandlade eller belagda textilier: genomskinligt tyg, tyg som är avsett för oljemålning, stärkta tyger, vävnader som är belagda med lim eller stärkelsehaltigt ämne\n- tillverkning av olika textilprodukter: ljusvekar, vekar till olje- och gaslampor samt glödstrumpor\n- tillverkning av glödstrumpeväv, slangar, drivremmar eller transportband (vare sig förstärkta med metall eller annat material eller inte), siktdukar och filterdukar \n- tillverkning av bilklädsel\n- tillverkning av kanvasduk och kalkerväv för konstnärer"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av transportband och drivremmar av textilvävnad, garn eller kord som är impregnerad, belagd eller överdragen med gummi, med gummi som den huvudsakliga beståndsdelen (22190)\r\n- tillverkning av plattor och dukar av cellgummi eller cellplast i kombination med textilier som förstärkning (22190, 22210) \r\n- tillverkning av duk av vävd metalltråd (25930)",
          "\n- tillverkning av transportband och drivremmar av textilvävnad, garn eller kord som är impregnerad, belagd eller överdragen med gummi, med gummi som den huvudsakliga beståndsdelen (22190)\n- tillverkning av plattor och dukar av cellgummi eller cellplast i kombination med textilier som förstärkning (22190, 22210) \n- tillverkning av duk av vävd metalltråd (25930)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1399",
    "level": 4,
    "code": "1399",
    "order": 2600,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/139",
    "parentCode": "139",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig textilietillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/13990",
    "level": 5,
    "code": "13990",
    "order": 2610,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1399",
    "parentCode": "1399",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig textilietillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av filt\r\n- tillverkning av tyll och trådgarnsinvävnad, av spetsar, som längdvara eller i form av motiv, och av broderi\r\n- tillverkning av tryckkänslig textiltejp (t.ex. luftkonditioneringstejp)\r\n- tillverkning av skosnören av textil\r\n- tillverkning av pudervippor och tvättvantar\r\n",
          "\n- tillverkning av filt\n- tillverkning av tyll och trådgarnsinvävnad, av spetsar, som längdvara eller i form av motiv, och av broderi\n- tillverkning av tryckkänslig textiltejp (t.ex. luftkonditioneringstejp)\n- tillverkning av skosnören av textil\n- tillverkning av pudervippor och tvättvantar"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av golvbeläggningsmaterial av vävd filt (nålfiltsmattor) (13930) \r\n- tillverkning av textilvadd och artiklar av vadd: blöjor, sanitetsbindor, tamponger o.d. (17220)",
          "\n- tillverkning av golvbeläggningsmaterial av vävd filt (nålfiltsmattor) (13930) \n- tillverkning av textilvadd och artiklar av vadd: blöjor, sanitetsbindor, tamponger o.d. (17220)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/14",
    "level": 2,
    "code": "14",
    "order": 2620,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av kläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar skrädderiverksamhet (konfektion och måttbeställt) i alla material (t.ex. läder, tyg, trikå o.d.): t.ex. ytterkläder, underkläder, arbets- och fritidskläder samt accessoarer. Gruppen omfattar också tillverkning av pälsvaror och -kläder.\r\n\r\nGruppen omfattar också skräddare och sömmerskor, som tillverkar måttbeställda kläder. Gruppen omfattar också sådan verksamhet, där produktionsprocessen utlagts, om uppdragsgivaren utöver slutprodukterna också äger de råmaterial som används vid tillverkningen.\r\n\r\nGruppen omfattar inte appretering av beklädnadsvaror av andra än tillverkaren, som underleverans (13300).",
          "Denna grupp omfattar skrädderiverksamhet (konfektion och måttbeställt) i alla material (t.ex. läder, tyg, trikå o.d.): t.ex. ytterkläder, underkläder, arbets- och fritidskläder samt accessoarer. Gruppen omfattar också tillverkning av pälsvaror och -kläder.\n\nGruppen omfattar också skräddare och sömmerskor, som tillverkar måttbeställda kläder. Gruppen omfattar också sådan verksamhet, där produktionsprocessen utlagts, om uppdragsgivaren utöver slutprodukterna också äger de råmaterial som används vid tillverkningen.\n\nGruppen omfattar inte appretering av beklädnadsvaror av andra än tillverkaren, som underleverans (13300)."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/141",
    "level": 3,
    "code": "141",
    "order": 2630,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av kläder, utom pälsvaror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Gruppen omfattar tillverkning av beklädnadsvaror av alla slags material, också av belagt, impregnerat eller gummibehandlat material. Hit förs också separat formgivning, tillskärning och provsömnad av kläder.",
          "Gruppen omfattar tillverkning av beklädnadsvaror av alla slags material, också av belagt, impregnerat eller gummibehandlat material. Hit förs också separat formgivning, tillskärning och provsömnad av kläder."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1411",
    "level": 4,
    "code": "1411",
    "order": 2640,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av läder- och skinnkläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/14110",
    "level": 5,
    "code": "14110",
    "order": 2650,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1411",
    "parentCode": "1411",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av läder- och skinnkläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av kläder av läder och konstläder, t.ex. kappor, byxor, kjolar o.d. ytter- och fritidskläder\r\n- tillverkning av arbetskläder och arbetstillbehör av läder, t.ex. läderförkläden för svetsare\r\n",
          "\n- tillverkning av kläder av läder och konstläder, t.ex. kappor, byxor, kjolar o.d. ytter- och fritidskläder\n- tillverkning av arbetskläder och arbetstillbehör av läder, t.ex. läderförkläden för svetsare"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av pälsvaror (14200)\r\n- tillverkning av läderhattar, -handskar och bälten o.d. tillbehör (14190)\r\n- tillverkning av sporthandskar och sporthjälmar av läder eller konstläder (32300)\r\n- tillverkning av brandtåliga kläder och skyddskläder o.d. (32991)",
          "\n- tillverkning av pälsvaror (14200)\n- tillverkning av läderhattar, -handskar och bälten o.d. tillbehör (14190)\n- tillverkning av sporthandskar och sporthjälmar av läder eller konstläder (32300)\n- tillverkning av brandtåliga kläder och skyddskläder o.d. (32991)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1412",
    "level": 4,
    "code": "1412",
    "order": 2660,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/14120",
    "level": 5,
    "code": "14120",
    "order": 2670,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1412",
    "parentCode": "1412",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av arbetskläder och uniformer",
          "\n- tillverkning av arbetskläder och uniformer"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av arbetsskodon (15200)\r\n- tillverkning av arbetskläder av läder (14110)\r\n- tillverkning av brandtåliga kläder och skyddskläder o.d. (32991)\r\n- tillverkning av skyddshjälmar och andra personliga skyddsredskap (32991)\r\n- lagning av arbetskläder och uniformer (95290)\r\n- tillverkning av arbetskläder av gummi eller plast genom ihoplimning, inte sydda (22190, 22290)",
          "\n- tillverkning av arbetsskodon (15200)\n- tillverkning av arbetskläder av läder (14110)\n- tillverkning av brandtåliga kläder och skyddskläder o.d. (32991)\n- tillverkning av skyddshjälmar och andra personliga skyddsredskap (32991)\n- lagning av arbetskläder och uniformer (95290)\n- tillverkning av arbetskläder av gummi eller plast genom ihoplimning, inte sydda (22190, 22290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1413",
    "level": 4,
    "code": "1413",
    "order": 2680,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av andra gång- och ytterkläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/14130",
    "level": 5,
    "code": "14130",
    "order": 2690,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1413",
    "parentCode": "1413",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av andra gång- och ytterkläder"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av ytterkläder för kvinnor, män och barn av vävt tyg, trikå, bondad duk eller filt o.d.\r\n- - kappor, rockar, kavajer, kostymer, byxor, kjolar o.d.\r\n- tillverkning av collegedräkter, vindoveraller och andra fritidskläder\r\n- tillverkning av regnrockar\r\n- tillverkning av måttbeställda kläder\r\n",
          "\n- tillverkning av ytterkläder för kvinnor, män och barn av vävt tyg, trikå, bondad duk eller filt o.d.\n -- kappor, rockar, kavajer, kostymer, byxor, kjolar o.d.\n- tillverkning av collegedräkter, vindoveraller och andra fritidskläder\n- tillverkning av regnrockar\n- tillverkning av måttbeställda kläder"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av läderkläder (14110)\r\n- tillverkning av arbetskläder (14120)\r\n- tillverkning av underkläder (14140)\r\n- tillverkning av babykläder (14190)\r\n- tillverkning av idrottskläder, baddräkter (14190)\r\n- tillverkning av kläder av pälsskinn (utom huvudbonader) (14200)\r\n- tillverkning av kläder av gummi eller plast sammanklistrade, icke sydda (22190, 22290)\r\n- lagning av kläder (95290)",
          "\n- tillverkning av läderkläder (14110)\n- tillverkning av arbetskläder (14120)\n- tillverkning av underkläder (14140)\n- tillverkning av babykläder (14190)\n- tillverkning av idrottskläder, baddräkter (14190)\n- tillverkning av kläder av pälsskinn (utom huvudbonader) (14200)\n- tillverkning av kläder av gummi eller plast sammanklistrade, icke sydda (22190, 22290)\n- lagning av kläder (95290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1414",
    "level": 4,
    "code": "1414",
    "order": 2700,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/14140",
    "level": 5,
    "code": "14140",
    "order": 2710,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1414",
    "parentCode": "1414",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av underkläder av tyg, trikå, spets o.d. för män, kvinnor och barn\r\n- - skjortor, skjortblusar, blusar\r\n- - T-skjortor, undertröjor, toppar, trosor\r\n- - pyjamasar, nattlinnen, morgonrockar, bysthållare, korsetter o.d.\r\n- - tillverkning av trikåkläder (jumprar, ylletröjor, stickade västar o.d.) genom sömnad av trikåvara\r\n",
          "\n- tillverkning av underkläder av tyg, trikå, spets o.d. för män, kvinnor och barn\n -- skjortor, skjortblusar, blusar\n -- T-skjortor, undertröjor, toppar, trosor\n -- pyjamasar, nattlinnen, morgonrockar, bysthållare, korsetter o.d.\n -- tillverkning av trikåkläder (jumprar, ylletröjor, stickade västar o.d.) genom sömnad av trikåvara"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av formstickade trikåkläder såsom jumprar, ylletröjor o.d. (14390)\r\n- tillverkning av strumpor och strumpbyxor (14310)\r\n- lagning av kläder (95290)",
          "\n- tillverkning av formstickade trikåkläder såsom jumprar, ylletröjor o.d. (14390)\n- tillverkning av strumpor och strumpbyxor (14310)\n- lagning av kläder (95290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1419",
    "level": 4,
    "code": "1419",
    "order": 2720,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/141",
    "parentCode": "141",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/14190",
    "level": 5,
    "code": "14190",
    "order": 2730,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1419",
    "parentCode": "1419",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av babykläder\r\n- tillverkning av träningsoveraller, skiddräkter, badkläder o.d.\r\n- tillverkning av hattar och mössor, också tillverkning av huvudbonader av pälsskinn\r\n- tillverkning av andra tillbehör: handskar, vantar, bälten, scarfar, slipsar, kravatter, hårnät o.d.\r\n- tillverkning av skodon av textilmaterial utan fast sula\r\n",
          "\n- tillverkning av babykläder\n- tillverkning av träningsoveraller, skiddräkter, badkläder o.d.\n- tillverkning av hattar och mössor, också tillverkning av huvudbonader av pälsskinn\n- tillverkning av andra tillbehör: handskar, vantar, bälten, scarfar, slipsar, kravatter, hårnät o.d.\n- tillverkning av skodon av textilmaterial utan fast sula"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av sporthjälmar (32300)\r\n- tillverkning av skyddshjälmar (32991)\r\n- tillverkning av brandtåliga kläder och skyddskläder (32991)\r\n- lagning av kläder (95290)",
          "\n- tillverkning av sporthjälmar (32300)\n- tillverkning av skyddshjälmar (32991)\n- tillverkning av brandtåliga kläder och skyddskläder (32991)\n- lagning av kläder (95290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/142",
    "level": 3,
    "code": "142",
    "order": 2740,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av pälsvaror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1420",
    "level": 4,
    "code": "1420",
    "order": 2750,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/142",
    "parentCode": "142",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av pälsvaror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/14200",
    "level": 5,
    "code": "14200",
    "order": 2760,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1420",
    "parentCode": "1420",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av pälsvaror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av kläder, accessoarer och utsmyckningar av pälsskinn\r\n- sammanfogningar av pälsskinn såsom ryckt skinn, tavlor, underlägg, smala stycken o.d.\r\n- tillverkning av övriga varor av pälsskinn, såsom fällar, puffar utan stoppning och industriella putsdukar\r\n",
          "\n- tillverkning av kläder, accessoarer och utsmyckningar av pälsskinn\n- sammanfogningar av pälsskinn såsom ryckt skinn, tavlor, underlägg, smala stycken o.d.\n- tillverkning av övriga varor av pälsskinn, såsom fällar, puffar utan stoppning och industriella putsdukar"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av kläder och tillbehör av syntetpäls (14130, 14190)\r\n- tillverkning av pälshattar och -mössor (14190)\r\n- tillverkning av kläder med pälsdetaljer (141)\r\n- tillverkning av stövlar och skor med pälsdetaljer (15200) \r\n- tillverkning av oberedda pälsskinn (014, 01700)\r\n- tillverkning oberedda hudar och skinn (10110)\r\n- beredning och färgning av päls (15110)\r\n- tillverkning av syntetpäls och pälsimitationer (13200, 13910)",
          "\n- tillverkning av kläder och tillbehör av syntetpäls (14130, 14190)\n- tillverkning av pälshattar och -mössor (14190)\n- tillverkning av kläder med pälsdetaljer (141)\n- tillverkning av stövlar och skor med pälsdetaljer (15200) \n- tillverkning av oberedda pälsskinn (014, 01700)\n- tillverkning oberedda hudar och skinn (10110)\n- beredning och färgning av päls (15110)\n- tillverkning av syntetpäls och pälsimitationer (13200, 13910)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/143",
    "level": 3,
    "code": "143",
    "order": 2770,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/14",
    "parentCode": "14",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av trikåvaror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1431",
    "level": 4,
    "code": "1431",
    "order": 2780,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/143",
    "parentCode": "143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av strumpor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/14310",
    "level": 5,
    "code": "14310",
    "order": 2790,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1431",
    "parentCode": "1431",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av strumpor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av strumpor och strumpbyxor, också utan strumpfötter",
          "\n- tillverkning av strumpor och strumpbyxor, också utan strumpfötter"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1439",
    "level": 4,
    "code": "1439",
    "order": 2800,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/143",
    "parentCode": "143",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av andra trikåvaror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/14390",
    "level": 5,
    "code": "14390",
    "order": 2810,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1439",
    "parentCode": "1439",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av andra trikåvaror"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av stickade och virkade beklädnadsvaror i slutlig form\r\n- - pullovrar, koftor, tröjor, västar och liknande artiklar\r\n",
          "\n- tillverkning av stickade och virkade beklädnadsvaror i slutlig form\n -- pullovrar, koftor, tröjor, västar och liknande artiklar"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av formsydda trikåkläder och trikåvaror genom sömnad av trikåvara (14130)\r\n- tillverkning av strumpor och strumpbyxor (14310)\r\n- tillverkning av handskar, mössor, halsdukar o.d. tillbehör av trikå (14190)\r\n- tillverkning av trikåvävnad (13910)",
          "\n- tillverkning av formsydda trikåkläder och trikåvaror genom sömnad av trikåvara (14130)\n- tillverkning av strumpor och strumpbyxor (14310)\n- tillverkning av handskar, mössor, halsdukar o.d. tillbehör av trikå (14190)\n- tillverkning av trikåvävnad (13910)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/15",
    "level": 2,
    "code": "15",
    "order": 2820,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar beredning och färgning av päls och omvandling av hudar till läder genom garvning, härdning och bearbetning av lädret till produkter för slutlig användning. Gruppen omfattar också tillverkning av liknande produkter av andra material (läderimitation och konstläder), t.ex. reseffekter av textil o.d. Dessa produkter redovisas här, eftersom de tillverkas på liknande sätt som läderprodukter och ofta inom samma enhet.\r\n\r\nOmfattar också tillverkning av skodon av vilket material som helst, oberoende av användningssyfte och tillverkningssätt.\r\n",
          "Denna grupp omfattar beredning och färgning av päls och omvandling av hudar till läder genom garvning, härdning och bearbetning av lädret till produkter för slutlig användning. Gruppen omfattar också tillverkning av liknande produkter av andra material (läderimitation och konstläder), t.ex. reseffekter av textil o.d. Dessa produkter redovisas här, eftersom de tillverkas på liknande sätt som läderprodukter och ofta inom samma enhet.\n\nOmfattar också tillverkning av skodon av vilket material som helst, oberoende av användningssyfte och tillverkningssätt."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av kläder av läder och konstläder (14110)\r\n- tillverkning av pälskläder och andra pälsvaror, exkl. huvudbonader, väskor och skodon (14200)",
          "\n- tillverkning av kläder av läder och konstläder (14110)\n- tillverkning av pälskläder och andra pälsvaror, exkl. huvudbonader, väskor och skodon (14200)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/151",
    "level": 3,
    "code": "151",
    "order": 2830,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1511",
    "level": 4,
    "code": "1511",
    "order": 2840,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/151",
    "parentCode": "151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Garvning och annan läderberedning; pälsberedning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/15110",
    "level": 5,
    "code": "15110",
    "order": 2850,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1511",
    "parentCode": "1511",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Garvning och annan läderberedning; pälsberedning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- garvning, beredning och färgning av hudar och skinn\r\n- tillverkning av sämskgarvat skinn, pergament, lackläder eller metalliserat läder\r\n- tillverkning av konstläder på basis av läder eller läderfiber\r\n- skavning, beredning, barkning, blekning och färgning av pälsskinn och hudar med håret kvar\r\n",
          "\n- garvning, beredning och färgning av hudar och skinn\n- tillverkning av sämskgarvat skinn, pergament, lackläder eller metalliserat läder\n- tillverkning av konstläder på basis av läder eller läderfiber\n- skavning, beredning, barkning, blekning och färgning av pälsskinn och hudar med håret kvar"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- produktion av hudar och skinn som en del av farmverksamhet (014)\r\n- produktion av hudar och skinn som en del av slakteriverksamhet (10110) \r\n- tillverkning av läderimitation som inte baserar sig på naturligt läder av gummi eller plast (22190, 22290)",
          "\n- produktion av hudar och skinn som en del av farmverksamhet (014)\n- produktion av hudar och skinn som en del av slakteriverksamhet (10110) \n- tillverkning av läderimitation som inte baserar sig på naturligt läder av gummi eller plast (22190, 22290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1512",
    "level": 4,
    "code": "1512",
    "order": 2860,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/151",
    "parentCode": "151",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/15120",
    "level": 5,
    "code": "15120",
    "order": 2870,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1512",
    "parentCode": "1512",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Den här gruppen omfattar tillverkning av olika varor av läder och konstläder. Omfattar också tillverkning av liknande varor av annat material, såsom plast, textilvara, vulkanfiber eller papp, för vilket samma teknik används som för läder.\r\n",
          "Den här gruppen omfattar tillverkning av olika varor av läder och konstläder. Omfattar också tillverkning av liknande varor av annat material, såsom plast, textilvara, vulkanfiber eller papp, för vilket samma teknik används som för läder."
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av reseffekter, handväskor o.d.\r\n- tillverkning av sadlar och seldon, också koppel och halsband för sällskapsdjur\r\n- tillverkning av klockarmband av annat än metall (t.ex. tyg, läder, plast)\r\n- tillverkning av diverse artiklar av läder och konstläder: drivremmar, packningslinor o.d.\r\n- tillverkning av skosnören av läder\r\n",
          "\n- tillverkning av reseffekter, handväskor o.d.\n- tillverkning av sadlar och seldon, också koppel och halsband för sällskapsdjur\n- tillverkning av klockarmband av annat än metall (t.ex. tyg, läder, plast)\n- tillverkning av diverse artiklar av läder och konstläder: drivremmar, packningslinor o.d.\n- tillverkning av skosnören av läder"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av klockarmband av metall och ädelmetall (32130, 32120)\r\n- tillverkning av bälten som klassificeras som accessoarer (14190)\r\n- tillverkning av skosnören av textilmaterial (13990)\r\n- tillverkning av cykelsadlar (30920)\r\n- tillverkning av kabelläggares säkerhetsbälten och andra bälten för yrkesmässig användning (32991)\r\n- tillverkning av ridpiskor (32999)",
          "\n- tillverkning av klockarmband av metall och ädelmetall (32130, 32120)\n- tillverkning av bälten som klassificeras som accessoarer (14190)\n- tillverkning av skosnören av textilmaterial (13990)\n- tillverkning av cykelsadlar (30920)\n- tillverkning av kabelläggares säkerhetsbälten och andra bälten för yrkesmässig användning (32991)\n- tillverkning av ridpiskor (32999)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/152",
    "level": 3,
    "code": "152",
    "order": 2880,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/15",
    "parentCode": "15",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av skodon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1520",
    "level": 4,
    "code": "1520",
    "order": 2890,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/152",
    "parentCode": "152",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av skodon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/15200",
    "level": 5,
    "code": "15200",
    "order": 2900,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1520",
    "parentCode": "1520",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av skodon"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av skodon för alla ändamål, oavsett material och framställningsmetod, inkl. formpressade skor:\r\n- - tillverkning av skor, stövlar, stövletter, sandaler, tofflor\r\n- - tillverkning av gummistövlar, galoscher o.d. vattentäta skodon\r\n- - tillverkning av sportskor (exkl. pjäxor och slalompjäxor), såsom löparskor och spikskor samt vandringsskor\r\n- tillverkning av läderdelar av skodon: överdelar och delar till överdelar, ytter- och innersulor, klackar, lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.\r\n- tillverkning av damasker, benläder o.d. artiklar (exkl. stickade varor)\r\n",
          "\n- tillverkning av skodon för alla ändamål, oavsett material och framställningsmetod, inkl. formpressade skor:\n -- tillverkning av skor, stövlar, stövletter, sandaler, tofflor\n -- tillverkning av gummistövlar, galoscher o.d. vattentäta skodon\n -- tillverkning av sportskor (exkl. pjäxor och slalompjäxor), såsom löparskor och spikskor samt vandringsskor\n- tillverkning av läderdelar av skodon: överdelar och delar till överdelar, ytter- och innersulor, klackar, lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.\n- tillverkning av damasker, benläder o.d. artiklar (exkl. stickade varor)"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av skid- och slalompjäxor, skridskor och rullskridskor (32300)\r\n- tillverkning av skodon i textilmaterial utan sulor (14190)\r\n- tillverkning av träskodelar, t.ex. klackar och läster (16290)\r\n- tillverkning av klackar och yttersulor av gummi och andra delar till skodon av gummi (22190)\r\n- tillverkning av delar till plastskor (22290)\r\n- tillverkning av benskydd och annan skyddsutrustning för idrottare, också av läder (32300)\r\n- tillverkning av individuella ortopediska skodon tillverkade på beställning (32501)",
          "\n- tillverkning av skid- och slalompjäxor, skridskor och rullskridskor (32300)\n- tillverkning av skodon i textilmaterial utan sulor (14190)\n- tillverkning av träskodelar, t.ex. klackar och läster (16290)\n- tillverkning av klackar och yttersulor av gummi och andra delar till skodon av gummi (22190)\n- tillverkning av delar till plastskor (22290)\n- tillverkning av benskydd och annan skyddsutrustning för idrottare, också av läder (32300)\n- tillverkning av individuella ortopediska skodon tillverkade på beställning (32501)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/16",
    "level": 2,
    "code": "16",
    "order": 2910,
    "modifiedDate": "2007-02-05T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar tillverkning av trävaror såsom sågat virke, kryssfaner, faner, träförpackningar, golvbeläggningar av trä, fabrikstillverkade träbyggnader samt träelement till byggnader. Produktionsprocessen omfattar sågning, hyvling, torkning och värmebehandling, profilering, laminering och montering av trävaror med början från trädet som sågas till stock eller sågat virke, som i sin tur kan sågas ytterligare eller formas med hjälp av svarvar eller andra verktyg. Det sågade virket eller annat bearbetat trä kan därefter hyvlas eller slipas och sättas ihop till slutprodukter, t.ex. träförpackningar. Med undantag för sågverk och enheter som bedriver träskydd är enheterna i denna grupp huvudsakligen grupperade efter den tillverkade produkten.\r\n\r\nGruppen omfattar också tillverkning av träpelletar.\r\n",
          "Denna grupp omfattar tillverkning av trävaror såsom sågat virke, kryssfaner, faner, träförpackningar, golvbeläggningar av trä, fabrikstillverkade träbyggnader samt träelement till byggnader. Produktionsprocessen omfattar sågning, hyvling, torkning och värmebehandling, profilering, laminering och montering av trävaror med början från trädet som sågas till stock eller sågat virke, som i sin tur kan sågas ytterligare eller formas med hjälp av svarvar eller andra verktyg. Det sågade virket eller annat bearbetat trä kan därefter hyvlas eller slipas och sättas ihop till slutprodukter, t.ex. träförpackningar. Med undantag för sågverk och enheter som bedriver träskydd är enheterna i denna grupp huvudsakligen grupperade efter den tillverkade produkten.\n\nGruppen omfattar också tillverkning av träpelletar."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- installation av fasta träinredningar av andra än tillverkaren (43320)\r\n- installation av parketter eller andra trägolv (43330)",
          "\n- installation av fasta träinredningar av andra än tillverkaren (43320)\n- installation av parketter eller andra trägolv (43330)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/161",
    "level": 3,
    "code": "161",
    "order": 2920,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/16",
    "parentCode": "16",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sågning och hyvling av trä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1610",
    "level": 4,
    "code": "1610",
    "order": 2930,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/161",
    "parentCode": "161",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sågning och hyvling av trä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/16100",
    "level": 5,
    "code": "16100",
    "order": 2940,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1610",
    "parentCode": "1610",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Sågning och hyvling av trä"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- sågning, hyvling och annan bearbetning av trä\r\n- skärning eller svarvning av trä till skivor och klyvning i längdriktning\r\n- tillverkning av järnvägssliprar av trä\r\n- tillverkning av icke-hopsatta golv av parkettstavar och -ribbor\r\n- svarvning och hyvling av ram- och profillister\r\n- tillverkning av träull, trämjöl, spån och flis\r\n",
          "\n- sågning, hyvling och annan bearbetning av trä\n- skärning eller svarvning av trä till skivor och klyvning i längdriktning\n- tillverkning av järnvägssliprar av trä\n- tillverkning av icke-hopsatta golv av parkettstavar och -ribbor\n- svarvning och hyvling av ram- och profillister\n- tillverkning av träull, trämjöl, spån och flis"
        ],
        "includesAlso": [
          "- torkning av trä\r\n- värmebehandling av trä\r\n- impregnering eller kemisk behandling av trä med konserveringsmedel eller andra ämnen\r\n",
          "\n- torkning av trä\n- värmebehandling av trä\n- impregnering eller kemisk behandling av trä med konserveringsmedel eller andra ämnen"
        ],
        "excludes": [
          "- avverkning och produktion av obearbetat virke (02200)\r\n- tillverkning av faner som är tillräckligt tunt för användning i kryssfaner, skivor och paneler (16211)\r\n- tillverkning av takpärtor och kluvna takspån (16239)\r\n- tillverkning av formpressat trä (pellets) av kutterspån, sågspån o.d. (16290)",
          "\n- avverkning och produktion av obearbetat virke (02200)\n- tillverkning av faner som är tillräckligt tunt för användning i kryssfaner, skivor och paneler (16211)\n- tillverkning av takpärtor och kluvna takspån (16239)\n- tillverkning av formpressat trä (pellets) av kutterspån, sågspån o.d. (16290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/162",
    "level": 3,
    "code": "162",
    "order": 2950,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/16",
    "parentCode": "16",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting både som grundformer och hopfogade produkter.",
          "Denna grupp omfattar tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting både som grundformer och hopfogade produkter."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1621",
    "level": 4,
    "code": "1621",
    "order": 2960,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/162",
    "parentCode": "162",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av faner och träbaserade skivor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Gruppen omfattar tillverkning av faner, fanerskivor, spånskivor och fiberskivor.",
          "Gruppen omfattar tillverkning av faner, fanerskivor, spånskivor och fiberskivor."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/16211",
    "level": 5,
    "code": "16211",
    "order": 2970,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1621",
    "parentCode": "1621",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av plywood och faner"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av faner som är tillräckligt tunt för att användas för fanering, tillverkning av kryssfaner och andra ändamål:\r\n- - slipat, färgat, belagt, impregnerat, förstärkt (med pappers- eller tygunderlag)\r\n- - gjorda i form av motiv\r\n- tillverkning av kryssfaner, fanerade skivor och liknande trälaminat\r\n- tillverkning av förtätat trä\r\n- tillverkning av limträ, fanerlaminat",
          "\n- tillverkning av faner som är tillräckligt tunt för att användas för fanering, tillverkning av kryssfaner och andra ändamål:\n -- slipat, färgat, belagt, impregnerat, förstärkt (med pappers- eller tygunderlag)\n -- gjorda i form av motiv\n- tillverkning av kryssfaner, fanerade skivor och liknande trälaminat\n- tillverkning av förtätat trä\n- tillverkning av limträ, fanerlaminat"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/16212",
    "level": 5,
    "code": "16212",
    "order": 2980,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1621",
    "parentCode": "1621",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av spånskivor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av \"oriented strand board\" (OBS-skivor) och andra spånskivor av träspån, sågspån, trämjöl eller annat träliknande material, också sammanpressat med hjälp av konstgjord harts eller annat bindemedel",
          "\n- tillverkning av \"oriented strand board\" (OBS-skivor) och andra spånskivor av träspån, sågspån, trämjöl eller annat träliknande material, också sammanpressat med hjälp av konstgjord harts eller annat bindemedel"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/16213",
    "level": 5,
    "code": "16213",
    "order": 2990,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1621",
    "parentCode": "1621",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av fiberskivor"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av kompakta (HDF), halvkompakta (MDF) och porösa fiberskivor av trä eller andra träliknande material, också beläggning och laminering av fiberskivor\r\n",
          "\n- tillverkning av kompakta (HDF), halvkompakta (MDF) och porösa fiberskivor av trä eller andra träliknande material, också beläggning och laminering av fiberskivor"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av bygglister av kompakt (HDF) eller halvkompakt (MDF) fibermaterial (16239)",
          "\n- tillverkning av bygglister av kompakt (HDF) eller halvkompakt (MDF) fibermaterial (16239)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1622",
    "level": 4,
    "code": "1622",
    "order": 3000,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/162",
    "parentCode": "162",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av sammansatta parkettstavar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/16220",
    "level": 5,
    "code": "16220",
    "order": 3010,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1622",
    "parentCode": "1622",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av sammansatta parkettstavar"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av block, stavar o.d. till parkettgolv av trä, hopsatta till sektioner\r\n- tillverkning av laminatparkettskivor\r\n",
          "\n- tillverkning av block, stavar o.d. till parkettgolv av trä, hopsatta till sektioner\n- tillverkning av laminatparkettskivor"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av golvmaterial av trä (16100) eller träfiber (16213)",
          "\n- tillverkning av golvmaterial av trä (16100) eller träfiber (16213)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1623",
    "level": 4,
    "code": "1623",
    "order": 3020,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/162",
    "parentCode": "162",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Gruppen omfattar tillverkning av andra byggnadssnickeriprodukter samt tillverkning av trähus och -konstruktioner.",
          "Gruppen omfattar tillverkning av andra byggnadssnickeriprodukter samt tillverkning av trähus och -konstruktioner."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/16231",
    "level": 5,
    "code": "16231",
    "order": 3030,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1623",
    "parentCode": "1623",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Tillverkning av trähus"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- fabriks- eller hantverksaktig tillverkning av byggnader huvudsakligen av trä, t.ex. bostadsbyggnader för stadigvarande boende eller fritidsboende, bastubyggnader, skjul o.d. Också montering av sådana färdiga träbyggnader på byggplatsen, om monteringen görs av byggnadens tillverkare.\r\n",
          "\n- fabriks- eller hantverksaktig tillverkning av byggnader huvudsakligen av trä, t.ex. bostadsbyggnader för stadigvarande boende eller fritidsboende, bastubyggnader, skjul o.d. Också montering av sådana färdiga träbyggnader på byggplatsen, om monteringen görs av byggnadens tillverkare."
        ],
        "includesAlso": [
          "- tillverkning av flyttbara träbyggnader\r\n",
          "\n- tillverkning av flyttbara träbyggnader"
        ],
        "excludes": [
          "- montering av trähus av byggföretag (41200)",
          "\n- montering av trähus av byggföretag (41200)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/16239",
    "level": 5,
    "code": "16239",
    "order": 3040,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1623",
    "parentCode": "1623",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Annan tillverkning av byggnadssnickerier"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av trävaror som är avsedda att främst användas inom byggverksamhet:\r\n- - bjälkar, taksparrar, takbjälkar\r\n- - fabrikstillverkade takstolar o.a. byggnadsvirke av limträ\r\n- - dörrar, fönster, fönsterluckor och karmar till dessa, trösklar, också metalldelar, t.ex. gångjärn, lås o.d.\r\n- - trappor, räcken\r\n- - betongformar av trä\r\n- - takpärtor och takspån\r\n- tillverkning av byggnadselement främst av trä\r\n- tillverkning av skiljeväggar av trä\r\n- tillverkning av laminerade bygglister av kompakt (HDF) eller halvkompakt (MDF) fibermaterial\r\n",
          "\n- tillverkning av trävaror som är avsedda att främst användas inom byggverksamhet:\n -- bjälkar, taksparrar, takbjälkar\n -- fabrikstillverkade takstolar o.a. byggnadsvirke av limträ\n -- dörrar, fönster, fönsterluckor och karmar till dessa, trösklar, också metalldelar, t.ex. gångjärn, lås o.d.\n -- trappor, räcken\n -- betongformar av trä\n -- takpärtor och takspån\n- tillverkning av byggnadselement främst av trä\n- tillverkning av skiljeväggar av trä\n- tillverkning av laminerade bygglister av kompakt (HDF) eller halvkompakt (MDF) fibermaterial"
        ],
        "includesAlso": [
          "- tillverkning av staket- och portelement av trä\r\n- tillverkning av bryggelement av trä\r\n",
          "\n- tillverkning av staket- och portelement av trä\n- tillverkning av bryggelement av trä"
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning köksskåp, bokhyllor, garderober o.d. (31020, 31090)\r\n- tillverkning av fristående skiljeväggar av trä (31010)\r\n- tillverkning av fiberskivor (16213)",
          "\n- tillverkning köksskåp, bokhyllor, garderober o.d. (31020, 31090)\n- tillverkning av fristående skiljeväggar av trä (31010)\n- tillverkning av fiberskivor (16213)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1624",
    "level": 4,
    "code": "1624",
    "order": 3050,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/162",
    "parentCode": "162",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Träförpackningstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/16240",
    "level": 5,
    "code": "16240",
    "order": 3060,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1624",
    "parentCode": "1624",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Träförpackningstillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av olika slags packlådor, packkorgar, förpackningstrummor och liknande förpackningar av trä\r\n- tillverkning av lastpallar, pallboxar och liknande anordningar av trä\r\n- tillverkning av tunnor, fat, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten av trä\r\n- tillverkning av kabel- och ledningstrummor av trä\r\n",
          "\n- tillverkning av olika slags packlådor, packkorgar, förpackningstrummor och liknande förpackningar av trä\n- tillverkning av lastpallar, pallboxar och liknande anordningar av trä\n- tillverkning av tunnor, fat, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten av trä\n- tillverkning av kabel- och ledningstrummor av trä"
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av reseffekter av trä (15120)\r\n- tillverkning av lådor av flätningsmaterial (16290)",
          "\n- tillverkning av reseffekter av trä (15120)\n- tillverkning av lådor av flätningsmaterial (16290)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1629",
    "level": 4,
    "code": "1629",
    "order": 3070,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/162",
    "parentCode": "162",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/16290",
    "level": 5,
    "code": "16290",
    "order": 3080,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/1629",
    "parentCode": "1629",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d."
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "",
          " "
        ],
        "includes": [
          "- tillverkning av diverse trävaror:\r\n- - träverktyg, träinfattningar till verktyg, skaft och handtag\r\n- - träinfattningar och skaft till kvastar, borstar och penslar\r\n- - läster för kängor, stövlar och skor, skoblock och block för stövlar, träskodelar (t.ex. klackar och läster), klädgalgar av trä\r\n- - husgeråd och köksartiklar av trä, också engångsbestick av trä\r\n- - trästatyetter, prydnadsföremål i trä, marketeri och intarsia\r\n- - lådor och skrin av trä för smycken, bestick och liknande artiklar\r\n- - spolar inklusive spolar för garn o.d., bobiner, trådrullar och liknande artiklar av svarvat trä\r\n- - andra artiklar av trä\r\n- bearbetning av naturkork, tillverkning av presskork\r\n- tillverkning av artiklar av natur- eller presskork, inkl. golvbeläggningar\r\n- tillverkning av korgprodukter och flätade produkter av växtmaterial: mattor, skärmar, lådor, korgar o.d.\r\n- tillverkning av spånkorgar, näveraskar\r\n- tillverkning av träramar för speglar och bilder\r\n- tillverkning av ramar för målardukar\r\n- tillverkning av handtag för paraplyer, käppar och liknande\r\n- tillverkning av grovt tillformade ämnen för piptillverkning\r\n",
          "\n- tillverkning av diverse trävaror:\n -- träverktyg, träinfattningar till verktyg, skaft och handtag\n -- träinfattningar och skaft till kvastar, borstar och penslar\n -- läster för kängor, stövlar och skor, skoblock och block för stövlar, träskodelar (t.ex. klackar och läster), klädgalgar av trä\n -- husgeråd och köksartiklar av trä, också engångsbestick av trä\n -- trästatyetter, prydnadsföremål i trä, marketeri och intarsia\n -- lådor och skrin av trä för smycken, bestick och liknande artiklar\n -- spolar inklusive spolar för garn o.d., bobiner, trådrullar och liknande artiklar av svarvat trä\n -- andra artiklar av trä\n- bearbetning av naturkork, tillverkning av presskork\n- tillverkning av artiklar av natur- eller presskork, inkl. golvbeläggningar\n- tillverkning av korgprodukter och flätade produkter av växtmaterial: mattor, skärmar, lådor, korgar o.d.\n- tillverkning av spånkorgar, näveraskar\n- tillverkning av träramar för speglar och bilder\n- tillverkning av ramar för målardukar\n- tillverkning av handtag för paraplyer, käppar och liknande\n- tillverkning av grovt tillformade ämnen för piptillverkning\n"
        ],
        "includesAlso": [
          "- tillverkning av pelletar för energiändamål gjorda av trä, kutterspån, sågspån, torv, halm o.d.\r\n- tillverkning av torrströ av trä för sällskapsdjur\r\n",
          "\n- tillverkning av pelletar för energiändamål gjorda av trä, kutterspån, sågspån, torv, halm o.d.\n- tillverkning av torrströ av trä för sällskapsdjur"
        ],
        "excludes": [
          "- tillverkning av mattor av textilmaterial eller filt (13930)\r\n- tillverkning av mattor av plast eller papperssnören o.d. genom vävning (13930)\r\n- tillverkning av korgprodukter och flätade produkter av plast (22290)\r\n- tillverkning av engångsbestick av plast (22290)\r\n- tillverkning av möbler (310)\r\n- tillverkning av träsmycken (32130)\r\n- tillverkning av träleksaker (32400)\r\n- tillverkning av kvastar och borstar (32910)\r\n- tillverkning av gravkistor (32999)\r\n- tillverkning av paraplyer och promenadkäppar (32999)\r\n- tillverkning av träskor (15200)\r\n- tillverkning av tändstickor (20510)\r\n- tillverkning av boetter till klockor (26520)\r\n- tillverkning av belysningsarmatur och -tillbehör (27400)\r\n- tillverkning av reseffekter (15120)\r\n- tillverkning av livräddningsutrustning av kork (32991)\r\n- framställning av ved (02200)\r\n- tillverkning av juldekorationer av halm (32999), halmhattar (14190) och halmväskor (15120)",
          "\n- tillverkning av mattor av textilmaterial eller filt (13930)\n- tillverkning av mattor av plast eller papperssnören o.d. genom vävning (13930)\n- tillverkning av korgprodukter och flätade produkter av plast (22290)\n- tillverkning av engångsbestick av plast (22290)\n- tillverkning av möbler (310)\n- tillverkning av träsmycken (32130)\n- tillverkning av träleksaker (32400)\n- tillverkning av kvastar och borstar (32910)\n- tillverkning av gravkistor (32999)\n- tillverkning av paraplyer och promenadkäppar (32999)\n- tillverkning av träskor (15200)\n- tillverkning av tändstickor (20510)\n- tillverkning av boetter till klockor (26520)\n- tillverkning av belysningsarmatur och -tillbehör (27400)\n- tillverkning av reseffekter (15120)\n- tillverkning av livräddningsutrustning av kork (32991)\n- framställning av ved (02200)\n- tillverkning av juldekorationer av halm (32999), halmhattar (14190) och halmväskor (15120)"
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/17",
    "level": 2,
    "code": "17",
    "order": 3090,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/C",
    "parentCode": "C",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Pappers- och pappersvarutillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "alkuperäinen",
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi",
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv",
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          "Denna grupp omfattar tillverkning av massa, papper och pappersvaror. Tillverkningen av dessa varor grupperas tillsammans, eftersom de representerar en serie av vertikalt sammanbundna processer. I allmänhet använder enheterna fler än en tillverkningsprocess.\r\n\r\nDet rör sig huvudsakligen om tre aktiviteter:\r\n\r\nTillverkning av pappersmassa går ut på separering av cellulosafibrerna från annan substans i ved eller upplösning av och borttagning av bläck i returpapper varefter små mängder reagens blandas i för att förstärka bindningen av fibrerna.\r\n\r\nVid tillverkning av papper matas pappersmassa ut på en pappersmaskinsvira i rörelse, som släpper igenom vatten. Vattnet rinner genom hålen i viran och de fibrer som blir kvar bildar en jämn fibermatta, dvs. pappersbana. I pappersmaskinens pressdel pressas vatten ut och banan pressas samman. Till sist torkas pappersbanan.\r\n\r\nFörädlade pappersvaror tillverkas av papper och andra material med hjälp av olika skärnings- och utformningsmetoder. Tillverkningen kan omfatta ytbehandling och laminering. Det kan vara tryck på pappersvarorna (tapeter, presentpapper o.d.), men tryckningen får inte vara huvudsyftet.",
          "Denna grupp omfattar tillverkning av massa, papper och pappersvaror. Tillverkningen av dessa varor grupperas tillsammans, eftersom de representerar en serie av vertikalt sammanbundna processer. I allmänhet använder enheterna fler än en tillverkningsprocess.\n\nDet rör sig huvudsakligen om tre aktiviteter:\n\nTillverkning av pappersmassa går ut på separering av cellulosafibrerna från annan substans i ved eller upplösning av och borttagning av bläck i returpapper varefter små mängder reagens blandas i för att förstärka bindningen av fibrerna.\n\nVid tillverkning av papper matas pappersmassa ut på en pappersmaskinsvira i rörelse, som släpper igenom vatten. Vattnet rinner genom hålen i viran och de fibrer som blir kvar bildar en jämn fibermatta, dvs. pappersbana. I pappersmaskinens pressdel pressas vatten ut och banan pressas samman. Till sist torkas pappersbanan.\n\nFörädlade pappersvaror tillverkas av papper och andra material med hjälp av olika skärnings- och utformningsmetoder. Tillverkningen kan omfatta ytbehandling och laminering. Det kan vara tryck på pappersvarorna (tapeter, presentpapper o.d.), men tryckningen får inte vara huvudsyftet."
        ],
        "includes": [
          "",
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          "",
          " "
        ],
        "excludes": [
          "",
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/171",
    "level": 3,
    "code": "171",
    "order": 3100,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/17",
    "parentCode": "17",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Massa-, pappers- och papptillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"
        ],
        "langName": [
          "ruotsi"
        ],
        "lang": [
          "sv"
        ],
        "generalNote": [
          " "
        ],
        "includes": [
          " "
        ],
        "includesAlso": [
          " "
        ],
        "excludes": [
          " "
        ],
        "changes": [
          " "
        ],
        "rulings": [
          " "
        ]
      }
    ],
    "classificationIndexEntry": [
      {
        "text": []
      }
    ]
  },
  {
    "classification": {
      "localId": "toimiala_1_20080101",
      "internationalRecommendation": false,
      "nationalRecommendation": true,
      "classificationName": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "name": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ],
      "classificationDescription": [
        {
          "langName": "ruotsi",
          "lang": "sv",
          "description": "Näringsgrensindelningen 2008"
        }
      ]
    },
    "localId": "toimiala_1_20080101/1711",
    "level": 4,
    "code": "1711",
    "order": 3110,
    "modifiedDate": "1899-12-31T22:00:00Z",
    "parentItemLocalId": "toimiala_1_20080101/171",
    "parentCode": "171",
    "classificationItemNames": [
      {
        "langName": "ruotsi",
        "lang": "sv",
        "name": "Massatillverkning"
      }
    ],
    "explanatoryNotes": [
      {
        "type": [
          "päivitettävä"